Den är här nu: världens mest avancerade stegräknare

Posted on Jan 11, 2011 in Inlägg som handlar om träning, utan kategori
Den är här nu: världens mest avancerade stegräknare
Uppackning av Directlife Activity Monitor

Lådan som Directlive Activity Monitor kom­mer i

Förra vec­kan beställde jag en Directlife Acitivity Monitor från Philips. I grun­den är det en avan­ce­rad stegräk­nare, men istäl­let för att räkna på steg­rö­rel­sen mäter den akti­vi­tet med hjälp av acce­lero­met­rar i tre led­der (fram-bak, upp-ner, höger-vänster). Den kan bäras i den med­föl­jande lilla bäl­tes­väs­kan (som i sig är fånig, men det gäl­ler alla bäl­tes­väs­kor), i en rem runt hal­sen som ett hals­band eller i fickan.

Förutom själva moni­torn ingår något slags coaching­tjänst som ska bli intres­sant att utvärdera.

Uppackning av Directlife Activity Monitor

Den ver­kar rätt high-tech inuti och sim­pel utanpå. Inga knap­par, ingen kon­fi­gu­ra­tion. All kom­mu­ni­ka­tion sker med hjälp av gröna lam­por utanpå. Den kopp­las till datorn via USB för att lad­das och över­föra infor­ma­tion. Den hakar i USB-adaptern med mag­net, unge­fär som strömslad­den till en Macbook. Jag ska nu kalibrera den i åtta dagar, och sedan testa den. Jag åter­kom­mer med en recension.

Uppackning av Directlife Activity Monitor

Uppifrån väns­ter: snöre för att hänga moni­torn runt hal­sen, bäl­tes­väska, USB-adapter och själva monitorn

(Beställningen går bara att göra om man har till­gång till en adress i USA eller i Holland, men tjäns­ten och pro­duk­ten går utmärkt att använda i andra län­der. Tack Magdalena för hjäl­pen med leverans!)

  • Gäst

    Intressant! Jag äls­kar gre­jer som hjäl­per en att använda sig själv som en tama­gotchi. Jag fun­de­rade länge på att skaffa en body­bug men litar inte på att dess mät­ningar är sär­skilt kor­rekta. Jag ser fram emot en utför­lig recen­sion av den här pry­len när du tes­tat den grundligt.

  • http://www.facebook.com/dennisd7 Dennis Tindra Gustafsson

    Oh, men ipho­nen har ju också acce­lero­me­ter i tre led­der. Så en app kanske hade gjort samma jobb.

  • http://www.facebook.com/kazarnowicz Micke Kazarnowicz

    Dennis: ja, jag vet. Problemet är (gis­sar jag) att iPhone är så pass stor att du inte all­tid kom­mer att ha med den, dess­utom måste enhe­ten bäras lika­dant hela tiden för mät­ning­ens skull. Dvs, väl­jer du att ha den runt hal­sen så måste du bära den runt hal­sen varje dag. Jag har min iPhone i byx­fic­kan ibland, i jack­fic­kan ibland och på bor­det ibland (dvs inte all­tid med när jag går och häm­tar kaffe t ex)