Axas nya havregrynsgröt: (not so) Great

Posted on Mar 17, 2011 in Inlägg som handlar om träning

Att äta ett mel­lan­mål innan man ska till gym­met rekom­men­de­ras varmt. Jag bru­kar ladda inför de gånger jag kör dub­bel­pass och/eller Bodypump. Jag äter gärna gröt, och när jag såg Axas nyhet tänkte jag “intres­sant”. Ända tills jag såg pri­set. Om Arlas nya Keso Mellanmål fick god­känt på allt utom pri­set, så får Axas nya “Great” under­känt på alla punk­ter. Portionsförpackningen får till och med “med beröm underkänt”.

Principen är sim­pel: man har tagit hav­re­gryns­gröt, till­satt lite kryd­dor (några tor­kade äppel­bi­tar och lite kanel) och ökat pri­set med 1900% (por­tions­för­pack­ningen) och 345% (500 gram­s­för­pack­ningen). Man skulle kunna hävda att det i por­tions­för­pack­ning­ens fall hand­lar om enkel­het, men för­pack­ningen inne­hål­ler ingen sked, krä­ver till­gång till mikrovågsugn och har en närings­sam­man­sätt­ning som läm­nar en del att önska, fram­för allt ur proteinsynpunkt.

Kilopriset på Great är snudd på ockerpris

Kilopriset på Great är snudd på ocker­pris. 1900% högre jäm­fört med van­liga hav­re­gryn på por­tions­för­pack­ningen och 344% högre på 500-gramsförpackningen.

Jag tänkte att jag inte skulle såga gri­sen i säc­ken, utan pro­vade deras 500-gramsförpackning med äpple– och kanelsmak. Helt ärligt? Vanlig hav­re­gryns­gröt som du själv sprit­sar lite kanel och soc­ker över är godare. Det känns rik­tigt obe­fo­gat att betala 340% mer för att någon redan hällt kanel och soc­ker i grö­ten. Förpackningen inne­hål­ler bara 500 gram (en tra­di­tio­nell hav­re­gryns­för­pack­ning inne­hål­ler 750 gram) och är onö­digt hög (lag­rings­plats i köks­skå­pen krä­ver myc­ket hyllhöjd.

Portionsförpackningen kos­tar mer än en 250 grams Kesoförpackning. Den är mer omständ­lig (krä­ver mikro, vat­ten och sked) och ger inte samma mätt­nads­känsla som Keso med en banan till.

Om du är trött på hav­re­gryns­gröt kan jag rekom­men­dera att köpa råg­flingor. Finns i samma hylla som hav­re­gryn, tilla­gas på samma sätt, men skil­jer sig både i kon­si­stens och smak.

 • http://www.facebook.com/rasmuswi Rasmus Wiman

  Vill jag göra nåt kul med hav­re­gryns­gröt så blan­dar jag i lite tor­kad frukt. Blir kanongott och soc­ker­hal­ten blir säkert onyt­tig. :) Sen har jag all­tid i en mat­sked hav­re­kli per deci­li­ter havregryn.

 • http://www.facebook.com/profile.php?id=538318744 Carl Forsmark

  1dl hav­re­gryn, 1/2 dl råg­flingor, några matske­dar lin­frön, salt, mass­vis med kanel, vat­ten. Sen när grö­ten är klar skär jag ner ett färskt äpple i den, och ring­lar över all­de­les för myc­ket pan­cake syrup :-)

 • Helena

  Som små­barns­för­äl­der kan jag bara inflika att samma sak gäl­ler barngröt. När ung­arna kom­mit upp lite i ålder och tål fib­rer jag man lika gärna köra på hav­re­gryn som man spet­sar med lite väl­ling­pul­ver och even­tu­ellt någon meje­ri­pro­dukte eller frukt istäl­let för att köpa snor­dyr barngröt.

  Jag antar att både små­barns­för­äld­rar och folk som trä­nar är mål­grup­per som det är lätt att pumpa på pengar.

 • http://www.facebook.com/r8madamen Paula Blomberg

  Jag kokar gröt på favvomüs­lin. Kollade också på de där över­pris­satta bur­karna och läm­nade snabbt.