Twitter-etikett: följa tillbaka eller inte?

Posted on Jun 21, 2011 in i mina skor, sociala medier
Twitter-etikett: följa tillbaka eller inte?

Det finns många olika anled­ningar till att använda Twitter; vissa nät­ver­kar, andra hål­ler sig upp­da­te­rade om ett område, några ser det som ren under­håll­ning eller som ett tids­för­driv. Även om Twitter har olika använd­nings­om­rå­den för olika använ­dare så vill jag påstå att eti­ket­ten är snarlik.

Twitter-flöde från mig

Twitter-flöde från mig (notera att Twitter säger att “simi­lar to you” är Robyn och ICA-Stig. Är det bra eller dåligt?)

Redan innan jag  läste inläg­get “Follow me, Follow you on Twitter” fun­de­rade jag på hur jag ska göra på Twitter. Jag föl­jer nån­stans runt 1200 per­so­ner. (För den som är nyfi­ken använ­der jag lis­tor och kolum­ner i Tweetdeck för att mini­mera ris­ken att missa tweets från vissa). Jag får omkring 5 nya föl­jare varje dag. Det leder mig in på frågan:

Måste man följa till­baka?
Nej. Jag hål­ler helt med i reso­ne­manget i inläg­get jag län­kar till ovan: Det har inget att göra med dig om jag inte föl­jer dig, det har allt att göra med vad jag är intres­se­rad av. Det enda att följa till­baka gör rent tek­niskt är ger möj­lig­he­ten att skicka DM.

Jag bru­kar för­söka skanna av Twitterflödet hos nya föl­jare för att få en känsla för vad de twitt­rar om. Ungefär så här tän­ker jag i frå­gan följa till­baka eller inte:

Saker som ökar chan­sen att jag föl­jer tillbaka

 • @-mentions av andra. Det bety­der att de är inne på dia­log och inte enbart monolog
 • retweets av inne­håll jag gil­lar. Det är en för­stärk­ning till mina filter.
 • tweets rela­te­rade till områ­den jag tyc­ker är intressanta
 • pro­fil­bild före­stäl­lande personen
 • ifylld och rele­vant Twitter-bio, gärna med en länk
 • nytt Twitter-konto (mitt sätt att upp­muntra nya personer)

Saker som mins­kar chan­sen att jag föl­jer tillbaka

 • twit­ter­konto från företag/organisation jag inte har en rela­tion till
 • var­dags­tweets (“kaf­fet i vår maskin på job­bet är verk­li­gen gott!”) från per­so­ner jag inte känner
 • ingen pro­fil­bild (=twit­ters standardbild)
 • invek­tiv och per­son­på­hopp eller hatiska kommentarer

Det här är själv­klart inte svart-vitt, det hand­lar om pro­por­tio­ner och kon­text. Ibland kan någon jag inte kän­ner twittra väl­digt var­dag­ligt men for­mu­lera sig på ett sätt som jag tyc­ker är roligt eller till­ta­lande. Språkintresset gör att jag då ofta väl­jer att följa tillbaka.

När jag ändå är inne på Twitter-etikett och trans­pa­rens kan jag också berätta vad jag gör och inte gör och varför:

Gör

 • ge cred till per­so­ner som jag hit­tat saker via. Om jag behö­ver utrymme för egna kom­men­ta­rer och retwee­tar någon jag föl­jer, som i sin tur retwee­tar någon annan (som jag inte föl­jer) så tyc­ker jag att det är okej att bara credda per­so­nen när­mast mig. Det är den som har fil­tre­rat ige­nom infor­ma­tio­nen, och den som vill kan enkelt kolla vem de i sin tur fick infor­ma­tio­nen av.
 • om jag änd­rar något i en retweet, t ex klip­per bort något (vil­ket imho är okej att göra så länge man inte änd­rar bety­del­sen på twee­ten) mar­ke­rar jag det med RTMX (retweet-mix)
 • dock använ­der jag inte RTMX när jag bara för­kor­tar URL:er som någon annan har i sin tweet (vil­ket jag all­tid gör och använ­der mig då av en per­so­na­li­se­rad ver­sion av bitly.com: nowi.cz)
 • jag tac­kar folk för retweets där jag bett om att bli retwee­tad, eller retweets av tweets där ajg direkt tjä­nar på att nå så många som möj­ligt (frå­gor, för­fråg­ningar om jobb/lägenhet, för­sök att hitta per­so­ner med viss kom­pe­tens osv)
 • använ­der en pro­fil­bild som tyd­ligt före­stäl­ler mig själv. Det blir myc­ket lät­tare att sen känna igen mig i afk-situationer, och det har hänt flera gånger att tweeps jag mött på stan hälsat.

Gör inte

 • fej­kar retweets. Inte ens för att vara rolig eller sar­kas­tisk. För mig är det en deal­brea­ker som gör att jag avföl­jer direkt, och jag vill gärna ha min tro­vär­dig­het intakt.
 • Byter pro­fil­bild ofta. Oavsett hur man väl­jer att följa twit­ter­flö­det är pro­fil­bil­der oftast en kom­po­nent. Förhoppningsvis gil­lar mina föl­jare det jag skri­ver, och lär sig asso­ci­era min ava­tar till “bör läsa”. Om jag då byter ava­tar tap­par jag det jag dit­tills byggt upp, ända tills mina föl­jare lär sig min nya ava­tar. Därför tyc­ker jag också att avatar­vec­kan, där man byter ava­tar varje dag, bara är för­vir­rande och ineffektiv.

Tacka för retweets eller inte?
Det är all­tid trev­ligt med ett “tack”, men jag skulle säga att det är nöd­vän­digt först i situ­a­tio­ner där jag direkt tjä­nar på att blir retwee­tad eller där jag bett om att bli retweetad.

RT = jag hål­ler med
För mig är en RT utan kom­men­ta­rer en lite sva­gare ver­sion av “+1″. Det är så jag läser and­ras RT:s, och det är så jag gör mina egna. Att retweeta är att för­stärka någons bud­skap, och jag ser föga anled­ning att för­stärka bud­skap jag inte skulle skriva under. Skulle det vara så att jag inte hål­ler med så ser jag till att manuell-retweeta och kommentera.

Vad säger du? Vad är dina stra­te­gier? (Vill du följa mig på Twitter hit­tar du mig som @kazarnowicz)

 • http://twitter.com/efransson Elin Fransson

  Hur menar du med att man fej­kar retweets? Vad skulle det vara?

 • http://twitter.com/efransson Elin Fransson

  Tillägger att jag tyc­ker det var ett intres­sant inlägg!

 • http://www.asiktstorped.se Micke Kazarnowicz

  Jag tän­ker på att man manu­ellt retwee­tar och skri­ver något som personen/organisationen ald­rig sagt. T ex denna tweet http://twitter.com/#!/Regelvidrig/status/70542555149910016

 • Anna-Carin

  Intressant inlägg, jag har fun­de­rat i samma banor som du. Ju fler man föl­jer, desto mer påtag­ligt blir valen man gör i att följa — i alla fall har det bli­vit så för mig. Kan inte nog betona hur vik­tig bio-texten är i det valet.

  Däremot RT:ar jag vissa typer av tweets utan kom­men­tar, och det är ofta jobb­le­ads eller andra sök­ningar som är till­räck­ligt väl uttryckta i ori­gi­nal­twee­ten. De kän­ner jag att jag bara vill lyfta vidare och sprida till mina föl­jare, utan sär­skilt myc­ket kom­men­tar. Helt enkelt för att det känns överflödigt.

 • http://pellesten.net/ Pelle Sten

  RMXT är det väl?

 • http://www.jeanettefors.se/ Jeanette Fors-Andrée

  Härligt inlägg! Tack!

 • http://twitter.com/efransson Elin Fransson

  Ok, då är jag med!

 • http://twitter.com/piaktw Pia K

  För mig är dia­log och gene­röst med RT, all­var blan­dat med humor, bril­jans, per­son­ligt och lite non­sens vad Twitter hand­lar om. Därför föl­jer jag ytterst säl­lan tweeps som följer/följs av uppåt 1000 kon­ton. Min per­son­liga erfa­ren­het är att dialog-biten säl­lan hinns med då, ett val jag gör.

  Jag gil­lar fina ava­ta­rer, men är helt oin­tres­se­rad av om det visar twitt­ra­ren ifråga eller något annat. Bara det finns en tanke bakom valet. (Och ja, jag instäm­mer hel­hjär­tat i det job­biga med avat­ar­by­ten, suck…)

  Jag RT:ar inte enbart sådant jag instäm­mer i, jag RT:ar sådant jag fin­ner tan­ke­väc­kande. Jag skri­ver inte 1+/+1 osv för att jag instäm­mer (då skri­ver jag “plus” eller dylikt), det använ­der jag om jag vill indi­kera att jag hit­tade det tan­ke­väc­kande twee­tet via andra RT:are. Det kan ju vara en hel radda som gör twee­tet “klud­digt”, då blir det ex +3 RT osv.

  RTMX, ald­rig sett för­rän nu. Upplever inte det som något nöd­vän­digt om man för­kor­tar tweets (eller för den delen rät­tar stav­fel…) utan att ändra inne­bör­den förstås.

  Så ja, på det stora hela tyc­ker jag för­stås du gjort en fin sam­man­fatt­ning av twitteketten:)

 • Stackarsjack77

  Bra skri­vit! Jag kän­ner inte hel­ler att jag vill följa alla som föl­jer mig, jag vill läsa saker som intres­se­rar eller under­hål­ler mig, inte behöva leta efter dom bland mas­sor av saker jag inte bryr mig om. Mvh @dkjellander:twitter 

 • http://twitter.com/Kattis3 Katarina Johansson

  Mycket bra skri­vet. Jag är ny på twit­ter och jag och jag tyc­ker att det du säger är bra att ha med sig i fortsättningen.

 • http://www.facebook.com/InternetSweden Peter Forsman

  Tycker att du fått det mesta rik­tigt rik­tigt bra.

  Den enda lilla avvi­kel­sen jag själv gör är att jag all­tid för­sö­ker hitta och tacka alla for­mer av retweets.
  Naturligtvis när jag bett om det, men för­sö­ker även tacka spon­tana retweets.
  Det är inte all­tid man(jag) hin­ner med, men jag gör det för att jag själv tyc­ker att det är trev­ligt.
  Annars — väl fångat!

 • http://profiles.google.com/anna.bring Anna Bring

  Hej! Tack för en bra blogg­post. Jag bör­jade använda Twitter för ca ett halvår sedan och det känns ibland som att jag drunk­nar i att läsa tweets och jag har verk­li­gen fun­de­rat på om jag måste följa alla som helt plöts­ligt bör­jade följa mig. Jag tror att din post i alla fall har fått mig att lägga upp en stra­tegi och jag har blog­gat om det här.
  Tack igen! @anna_bring

 • http://twitter.com/Perlkvist Anton Perlkvist

  Bra punk­ter. Förstod dock inte vad du menar med att fejka retweets?

  Edit: Såg nedan kommentar

 • Pingback: Varför följa tillbaka på Twitter? | Social Media Explorer

 • http://dasilvadig.wordpress.com Charlotte da Silva

  Bra skri­vet, tän­ker i mångt och myc­ket  lika­dant men kanske föl­jer till­baka i lite fler fall än de du beskri­ver. Dock kanske jag avföl­jer lät­tare, om de inte hål­ler måttet :)

 • Pingback: Twitter- analysera,visualisera, förbättra ditt nätverkande « Marknadsföring « Elwira Kotowska: kreativ informatör och säljande kreatör

 • Pingback: Vecka 25 – Midsommar igen! - PRODUKTION203

 • Pingback: Uppföljning på Twitter-etikett | Being Micke Kazarnowicz

 • Pingback: Erik Laakso | På Uppstuds » Jag har ingen twitterfilosofi