När Facebook blockerade mig för pornografiskt innehåll

Posted on Mar 29, 2011 in sociala medier

En av mina ope­ra­tiva arbets­upp­gif­ter är att sköta Björn Borgs inter­na­tio­nella Facebook-sida. Det är läro­rikt och intres­sant ur många aspek­ter, kanske främst för att det är en av få kana­ler där vi direkt kan prata med kon­su­men­terna utan fil­ter som åter­för­säl­jare och distributörer.

En av våra platt­for­mar kal­las för “Swedish Exports”. I kort­het går det ut på att våra fans kan ta foton på sig själva för att visa sin per­son­lig­het i Björn Borg-underkläder, och har då chan­sen att vinna pri­ser varje månad. En av sakerna jag är extra nöjd med är att vi istäl­let för att använda våra ima­ge­bil­der med pro­fes­sio­nella model­ler, som denna:

Imagebild för Björn Borg SS11

… istäl­let använ­der vec­kans Swedish Export, som vi korar varje mån­dag, som pro­fil­bild. Här är några exem­pel på foton vi använt:

Swedish Exports hall of fame

Några korade “Swedish Export of the week”

Dessa foto­gra­fier mode­re­ras så klart. Det är för­vå­nans­värt få por­no­gra­fiska eller olämp­liga foto­gra­fier som skic­kas in, och totalt sett under mitt år på Björn Borg har jag nekat en hand­full foto­gra­fier. Veckans vin­nande bidrag tyc­ker jag är lek­fullt och vågat. Väldigt lite “porr” och väl­digt myc­ket “glim­ten i ögat”. Ska jag jäm­föra med under­klä­des­re­klam gene­rellt så är denna väl­digt lite “sex”. Det mest por­no­gra­fiska är att man ser sidan av bägge kil­lar­nas skinkor.

Veckans Swedish Export 28 mars 2011

Veckans Swedish Export 28 mars 2011

Våra fans äls­kade bil­den. Trots 35 000 “likes” är det säl­lan vi får så många kom­men­ta­rer och gill­ningar på så kort tid som denna bild fick. Facebook där­e­mot, tyckte att den var stö­tande (läs: por­no­gra­fisk). Igår kväll fick jag ett med­de­lande att bil­den rade­rats. Det intres­santa är att det var mitt per­son­liga konto som blev bloc­kat tills jag (på två olika stäl­len, och tre gånger totalt) boc­kat för en ruta där jag lovar att jag läst Facebooks rikt­lin­jer kring foto­gra­fier och lovat att i fram­ti­den inte ladda upp fler “stö­tande” foto­gra­fier. Dessutom bröts samt­liga Facebook Connect-kopplingar jag hit­tills gjort (bara det i sig är ett stort jobb att återställa).

Det här är pudelns kärna kom­mer: Facebook gör uppen­bar­li­gen helt andra bedöm­ningar än vi kring vad som är “por­no­gra­fiskt inne­håll”. Det finns inget defi­ni­e­rat, och när man är ett varu­märke som syss­lar med under­klä­der blir denna gräns­drag­ning väl­digt lud­dig och ibland god­tyck­lig. Vad är “stö­tande” här? Liksom andra stora före­tag (hej Google!) är Facebook en ansikt­lös jätte som man ald­rig kan prata med. Policies och rikt­lin­jer appli­ce­ras uti­från ett kne­pigt god­tycke som många gånger base­rar sig i ame­ri­kansk mainstream­mo­ral. I det här fal­let är Facebook väl­digt lud­diga kring kon­se­kven­serna om det här skulle upp­re­pas igen. Kommer mitt per­son­liga konto bli per­ma­nent bloc­kat? Eller kom­mer de att radera Björn Borgs Facebooksida, som vi har inve­ste­rat pengar i på flera sätt? Att i det läget få gehör för ett över­kla­gande känns svå­rare än att boka en möte med Barack Obama. I det senare fal­let vet jag hur jag skulle börja. Jag skulle fram­för allt få svar på mina för­fråg­ningar. Facebook och Google är omöj­liga att få någon rik­tig kon­takt med (och med “rik­tig kon­takt” menar jag kon­takt med per­so­ner som kan göra något och inte bara säga “det är vår policy”). Små varu­mär­ken (med små menar jag mindre än Starbucks, NIKE och H&M) har väl­digt lite att säga till och och får väl­digt lite gehör hos Facebook. Det är något som behö­ver dis­ku­te­ras och något som Facebook måste ta tag i.

Ett annat, mer akut pro­blem, är att våra fans ris­ke­rade att tro att det var vi som rade­rat bil­den, till­sam­mans med alla deras kommentarer.

Så här valde jag att lösa situ­a­tio­nen. Jag ska­pade först en Facebook-vänlig ver­sion av bil­den och gjorde sen en upp­da­te­ring med en liten glir­ling till Facebook:

Veckans Swedish Export-bild i Facebookvänlig tappning

Veckans Swedish Export-bild i Facebookvänlig tappning

Lösning på problemet med att Facebook ansåg vår bild vara för pornografisk

Lösning på pro­ble­met med att Facebook ansåg vår bild vara för pornografisk

Relaterat: Konstnären Anders Zorn är cen­su­re­rad på Facebook. Det är på all­var dags att dis­ku­tera den ame­ri­kanska kul­turim­pe­ri­a­lis­men som vi får på köpet med Facebook och andra (ame­ri­kanska) jät­te­fö­re­tag. Tipstack till @anderseriksson

 • Robin

  Skön lös­ning. Du får se till att slicka dem med­hårs för vi behö­ver dig och BB fan page!

 • Anya

  När jag job­bade på Kanal 5 hade vi en Myggan-kampanj på Fejjan, som de tog bort eftersom man såg en én pixel stor teck­nad bröst­vårta… Vi la också en fet cen­sur­skylt över den vill jag minnas.

  …och så är det ju TUR att bil­den inte är teck­nat, för då skulle man rent sub­jek­tivt kunna bedömma att kil­larna kanske even­tu­ellt nyss hade idkat sam­lag, och att någon av dom skulle kunna vara under 18, och då hade bil­den givet­vis varit olag­lig att inneha på enligt svensk dumlag.

  http://www.svenskatecknare.se/download.asp/Andra_lagen-Tecknaren.pdf?id=23DA3298A6AE64F0EFE09DA80355675A&NAME=Andra%5Flagen%2DTecknaren.pdf

 • http://richard.levitte.org/ Richard

  Jag full­stän­digt äls­kar gli­ringen med FacebookFriendly-rutan. Får man låna den?

 • http://www.asiktstorped.se Micke Kazarnowicz

  Absolut! Den är Creative Commons, och kan bli en kul glir­ling om man läg­ger upp många bil­der med den.

 • mag­nus

  Bra los­ning! Problemet ar att det ar svart att klaga pa nagot man inte beta­lar (pengar) for.

 • http://www.asiktstorped.se Micke Kazarnowicz

  Många varu­mär­ken, inklu­sive Björn Borg, beta­lar indi­rekt för att vara på Facebook. Annonsering för en sida till exem­pel, är pengar rakt ner i Facebooks ficka.

 • http://www.facebook.com/profile.php?id=839285028 Claes Ottosson

  Amerikansk moral­pa­nik.…

 • http://anjocity.wordpress.com Anjo

  Snyggt job­bat. Jag blir mer och mer mörk­rädd över den cen­sur och moral­upp­fatt­ning som får ame­ri­kanska bolag att hoppa på allt möjligt.

 • Anonym

  Så går det om ni inve­ste­rar stort kapi­tal för att använda stängda pub­li­ce­rings­tjäns­ter med kassa avtal. Problemet lig­ger i att vi låter enskilda platt­for­mar få mono­pol och det kom­mer att före­tag och kon­su­men­ter som vill använda de platt­for­marna. Lösningen är helt enkelt att för­söka byta för att diver­si­fi­era mark­na­den lite grann.

 • http://www.facebook.com/jonas.noren Jonas Norén

  Ha, jag har inte fått mitt konto stängt (än) men väl ett par var­ningar. Får låna din ruta nästa gång jag län­kar nått mindre lämpligt ;)

 • http://www.asiktstorped.se Micke Kazarnowicz

  Det hand­lar om att vara nära använ­darna. Det spe­lar ingen roll om vi är någon annan­stans när använ­darna är på Facebook. I den nya värl­den är det inte varu­mär­ken som bestäm­mer och äger kana­lerna — det är användarna.

 • http://solomag.se/khuyay/ Adriana

  Det är sjukt att det ens skulle bli sådär. kan inte se något som är por­no­gra­fiskt med det där kor­tet för fem öre. Kolla bara hur många tje­jer som läg­ger ut bil­der på sig själva och expo­ne­rar sig själva till tusen på face­book i väl­digt lite klä­der. Men det är ju uppen­bar­li­gen en väl­digt stor skill­nad på att vissa pat­tarna och att visa upp en halv rumpa utan sex­u­ella anspel­ningar. Man blir ald­rig för­vå­nad men vissa saker tyc­ker man fan borde gå framåt inte bakåt! Galet!

 • http://www.facebook.com/MattiasIsacsson Mattias Isacsson

  Hehe läste om dtta idag. Välkommen tillbaks!

 • Pingback: Deepedition DigitalPR » Deepedition DigitalPR [2011/04/01]

 • Pingback: I våra små bubblor: ohöljd Facebook-reklam på nybörjarnivå

 • Pingback: Sociala medier förutsätter ett visst mått av interaktivitet « antropomorf

 • Pingback: De sociala mediernas oligarker, ett hot mot ditt levebröd? | Social … | Seo/Sökmotoroptimering/Sökmarknadsföring/Sociala medier

 • Camilla

  ta bort http://www.facebook.se
  så inte jag kåm­mer in på den all­drig mera

 • Camilla

  ta bort  http://www.www.facebook.se
  eller spärra den sidan
  helt
  så att mann inte kann gå in på den
  sidan
  all­drig mera
  för mej