Facebook Places funkar i Sverige (med lite hack)

Posted on Nov 23, 2010 in sociala medier

Facebook Places har länge varit en snackis, och det har i mitt twit­ter­flöde ofta uttryckts besvi­kelse över att det inte går att köra i Sverige. Men det gör det — så länge du sur­far från ett ame­ri­kanskt IP-nummer. Jag chec­kade in i Skrapan för ett tag sedan via just Facebooks egna “Places”:

Incheckning i Skrapan via Facebook Places

Incheckning i Skrapan via Facebook Places

Jag gjorde det via min iPhone och tjäns­ten BlackVPN. Så här gör du:

1. Skaffa ett ame­ri­kanskt konto hos BlackVPN (eller ett som fun­kar för alla regi­o­ner). Använder du koden UESRDES får du tre måna­der till pri­set av en (du beta­lar då 5€ för 3 måna­der och jag får 2 vec­kor extra). Kontot kan också använ­das för att kolla på t ex Hulu.com och andra tjäns­ter som är spär­rade, och samma konto kan använ­das både på iPhone, iPad och laptop/stationär dator. Det här fun­kar också från USA till Europa om man till exem­pel vill köra Spotify (men då så klart med access till euro­pe­iska serv­rar hos BlackVPN). EDIT: som Björn och Fredrik påpe­kar i kom­men­ta­rerna kan du göra det­samma gra­tis via Hot Spot Shield.

2. När du fått mai­let med använ­dar­upp­gif­ter, följ bara instruk­tio­nerna för att kon­fi­gu­rera din iPhone. Inga nya appar behövs.

3. Slå på VPN mot den ame­ri­kanska ser­vern, och starta sen Facebook-appen. När du nu väl­jer “Places” borde du få upp en lista med stäl­len satt checka in på, istäl­let för sidan som säger att tjäns­ten inte är till­gän­lig just nu. Checka in, skriv med­de­lan­den och tagga vänner.

Försök att checka in utan VPN igång:

Facebook Places funkar inte

Facebook Places fun­kar inte

Försök att checka in med VPN igång:

Facebook places funkar

Facebook pla­ces funkar

Brasklapp: jag hade Facebook pla­ces akti­ve­rat sedan tidi­gare eftersom jag använt min iPhone i USA. Jag är dock 95% säker på att det här kom­mer att akti­vera Facebook Places även för dig. Om du tes­tar och får det att funka (eller inte) får du gärna kom­men­tera här.

Edit: Det fun­kar att akti­vera Places på det här sättet.

Edit 2: Anders Eriksson har skri­vit om just det här redan 9 novem­ber och Resumé skri­ver om det ett par tim­mar efter mitt inlägg (giss­nings­vis uti­från det här blog­gin­läg­get då taj­mingen är sådan, och ter­mi­no­lo­gin i Resumés arti­kel). Jag vill dock påpeka att jag använ­der “hack” som i “mecka runt” och inte som i “dator­in­trång”. Det är defi­ni­tivt inte ett säkerhetshål.

Edit 3: Resumé säger själva att det är andra käl­lor som lig­ger till grund för deras arti­kel. Här ser vi pro­ble­met med gam­mel­me­dias ovilja att redo­visa och länka till blog­gin­lägg de häm­tar nyhe­ter från — tro­vär­dig­he­ten i det hade varit högre om de redan från bör­jan redo­vi­sat de “andra källorna”.