Wrapp: skramla till presenter via iPhone och Android

Posted on Sep 13, 2011 in marknadsföring och reklam, recensioner

Wrapp är ett myc­ket fyn­digt namn på en app som låter dig ge pre­sen­ter (i form av pre­sent­kort) till per­so­ner som fyl­ler år, eller som du av någon annan anled­ning vill fira. Du kan skramla till pre­sen­ter till­sam­mans med andra vän­ner till per­so­nen. Den krä­ver att både du1 och mott­ga­ra­ren har en iPhone eller Android-telefon, och att ni är vän­ner på Facebook. Jag gil­lar idén att enkelt kunna ge saker till vän­ner som jag kanske inte träf­far så ofta. Den är sim­pel att använda, och om du vill köpa något beta­lar du med ditt kre­dit­kort direkt i appen.

Så här fun­kar den:

Screenshot från Wrapp

När du star­tat appen och kopp­lat den mot Facebook visar den en lista över vän­ner som har födel­se­dag idag och framåt. Du kan också välja vän­ner ur en alfa­be­tisk lista.

Screenshot från Wrapp

Du väl­jer vil­ken vän du vill fira. Jag valde Jocke, eftersom jag gil­lar det han gör och tyc­ker att han är värd att fira. Dessutom vet jag att han inte har något emot att vara testpilot.

 

Screenshot från Wrapp

Jag får under per­so­nen upp en lista över pre­sent­kort som är till­gäng­liga. Under lan­se­rings­pe­ri­o­den går det att ge bort gra­tis pre­sent­kort till vän­ner, som synes ovan (det ver­kar dock inte gå att ge till alla vän­ner, och jag hit­tade ingen gemen­sam näm­nare för dem det inte gick att ge gra­tis pre­sent­kort tilll). Det går även att köpa pre­sent­kort. Eller lägga till exi­ste­rande pre­sent­kort som ini­ti­e­rats av någon annan. Eftersom man kan ge bort pre­sent­kort i fram­ti­den kan en insam­ling pågå under ett tag. På det sät­tet kan många ge en liten slant och per­so­nen få ett stort presentkort.

Screenshot från Wrapp

I det här fal­let valde jag att ge Jocke ett av dem som var gra­tis. När jag väl­jer ett pre­sent­kort får jag bekräfta …

Screenshot från Wrapp

… och sedan får jag skriva in en häls­ning som leve­re­ras på per­so­nens Facebook-vägg. Den leve­re­ras den dagen som jag valt att fira per­so­nen. Det är också här jag kan välja att fira per­so­nen på ett annat datum, om jag har valt henom från vän­lis­tan. Hade jag valt att fira Jocke om en vecka, hade med­de­lan­det leve­re­rats först då. Hade jag valt ett pre­sent­kort som kos­tar hade jag här­ef­ter fått upp ett val om att betala med Visa eller Mastercard, och sedan mata in mina upp­gif­ter. Smart nog använ­der de det nume­riska tan­gent­bor­det vid kor­tin­mat­ning, vil­ket gör det smidigt.

Screenshot från Wrapp

När jag fyllt i med­de­lan­det och klic­kat på klar får jag en bekräf­telse. Eftersom jag valt att fira Jocke idag har jag möj­lig­he­ten att även skicka med­de­lan­det via SMS. Hade jag valt att fira Jocke i fram­ti­den hade jag inte haft det alternativet.

Screenshot från Wrapp

På Wrapps webb­sajt kan jag se hela pre­sent­kor­tet och med­de­lan­det. Andra kan också välja att fylla på pre­sen­kor­tet med mer pengar (jag gis­sar att det går att fylla på ända tills Jocke väl­jer att lösa in det)

Screenshot från Wrapp på Facebook

På Facebook postas mitt med­de­lande på Jockes vägg, till­sam­mans med mitt med­de­lande. Jocke behö­ver ladda hem Wrapp för att kunna lösa in presentkortet.

Wrapp för iPhone finns i App Store. Den finns också för Android-lurar på Android Marketplace.

1 Du behö­ver bara ha appen på din iPhone eller Android-telefon om du vill ini­ti­era en insam­ling. För att vara med på en insam­ling krävs bara Facebook och en dator.

  • Richard

    kanske fel ställe att skriva det på, men text­li­ker fun­kade inte för mig. den mede­lade bara att den inte var till­gäng­lig vid båda försöken…kan det vara sym­bian som inte vill eller något ?

  • http://www.asiktstorped.se Micke Kazarnowicz

    Tack för info, Richard, jag kol­lar med Textliker asap!