Trygg-Hansa marknadsför sig genom att skrämmas om Facebook

Posted on Jan 6, 2012 in marknadsföring och reklam, sociala medier

Hej Trygg-Hansa! Jag är myc­ket nöjd med era tjäns­ter, senast i sep­tem­ber fick jag använd­ning för min hem­för­säk­ring hos er och fick hjälp på ett exem­pla­riskt sätt. Men vi måste prata om det här med er Facebookskräck och ert trol­lande med siff­ror, där ni lju­ger för att få upp­märk­sam­het. Det får mig att tappa såväl för­tro­ende som respekt för er.

I er press­re­le­ase som ni släppe pre­cis innan jul, finns föl­jande hårda fakta:

 • 2010 gjor­des 19 800 bostads­in­brott, varav när­mare två tred­je­de­lar gjor­des i vil­lor och res­te­rande i lägenheter.
 • 820 000 svens­kar åker på semes­ter i vinter
 • hälf­ten av alla mel­lan 18–34 år skri­ver om sina semester­pla­ner i soci­ala forum*

Baserat på det här upp­ma­nar ni män­ni­skor att “Ta ledigt från Facebook när du åker på semes­ter”. Johan Eriksson, er PR-chef säger också

- Att dela med sig av sina semester­pla­ner på ett öppet soci­alt forum kan natur­ligt­vis vara ris­ka­belt om infor­ma­tio­nen når fel per­son. Under semestern är det säk­rast att även ta ledigt från Facebook och inte hel­ler skriva i andra soci­ala medier att du är bort­rest. Det är för­stås också bra att ha en granne eller bekant som kan se till bosta­den, säger Johan Eriksson.

Jag vet inte om det är era egna räds­lor och far­hå­gor kring digi­talt som speglas här, eller om ni är med­ve­tet insi­nu­anta för att rida på nyhets­vär­det i “soci­ala medier” kryd­dat med lite Klintbergska anek­do­ter utan någon som helst verk­lig­hets­förank­ring. I vil­ket fall som helst är det osmick­rande och ovär­digt age­rande från en seriös aktör inom “trygg­het och säker­het”. Hade jag arbe­tat med soci­ala medier-ansvar hos er hade jag skämts unge­fär lika myc­ket som när jag första gången såg Fadde Darwichs ståupp-försök hos Aschberg:

Jag blir än mer led­sen på er när jag fak­ta­kol­lar ert påstå­ende om att “Under det senaste decen­niet har anta­let bostads­in­brott i Sverige ökat sta­digt.” Hade ni skri­vit “de senaste 5 åren” hade det varit mindre fel, men fort­fa­rande fel:

Statistik från BRÅ över inbrott i bostäder (lägenheter/villor) 2001-2010

Statistik från BRÅ över inbrott i bostä­der (lägenheter/villor) 2001–2010

Utifrån denna graf kan man utläsa att:

 • 2009 skedde fler inbrott (20 463) än 2010 (19 774)
 • 2005 och 2006 pekade inbrottskur­van nedåt, och 2006 var året med lägst antal inbrott i bostä­der i Sverige (15 005)

Tittar vi på sta­tisti­ken över anta­let svenska Facebook-konton kan vi se att det i maj 2009 fanns strax över 2 000 000 svenska Facebook-konton. I mars 2010 hade anta­let växt med över 50% till ca 3,4 mil­jo­ner. (För mer läs­ning, läs Simon Sundéns blog­gin­lägg där jag häm­tat denna graf)

Antal svenska Facebook-konton 2009 och 2010

Antal svenska Facebook-konton 2009 och 2010

Om ert (myc­ket lång­sökta) anta­gande stämt så hade vi alltså sett en ökning av anta­let inbrott till 2010. Det gjorde vi inte.

Vad som gör det än mer bekläm­mande är att ni gjort lik­nande saker förut. Förmodligen för att medier belö­nat er med pub­li­ci­tet när ni dra­git till med det tidi­gare. Jag kland­rar inte dessa jour­na­lis­ter, eftersom de inte kan områ­det och har för­tro­ende för er. För mig har ni fram till nu varit tro­vär­diga inom allt med säker­het och för­säk­ringar, men base­rat på det här und­rar jag vilka andra områ­den ni insi­nu­e­rar och indi­rekt lju­ger om, där jag inte har sak­kun­skap och där­med inte kan se ige­nom det? Den gyl­lene regeln är “be honest, do good shit”, och kri­te­ri­erna är inte val­fria utan bägge måste upp­fyl­las. Det spe­lar ingen roll hur myc­ket “good shit” ni gör (till exem­pel er iPhone-app där ni crowdsour­car inven­te­ringen av liv­bo­jar och er Twitternärvaro) om jag måste anta att ni miss­lyc­kas med att vara ärliga.

Jag rekom­men­de­rar er följande:

* detta är en under­sök­ning via Yougov, och man kan ställa sig frå­gan hur sta­tis­tiskt säker­ställd den är då de har pane­ler bestå­ende av rekry­te­rade del­ta­gare som får ersätt­ning för att vara med i under­sök­nings­pa­ne­ler, och inte  pane­ler base­rade på rik­tiga slump­mäs­siga urval.

Uppdatering: Trygg-Hansa sva­rar på Twitter (lite impo­ne­rande så här på en röd dag):

@ Tack f tweet. Vi vill såklart inte skräm­mas, dock varna för en lite onö­dig risk som många tar. Du kan vara trygg i att..(forts)
@Trygg_Hansa
Trygg-Hansa

@ (forts)…vi inte anv. sta­tistik fel. Kul att läsa att vi kunde hjälpa dig, hop­pas på ditt fort­satta för­tro­ende. Trevlig helg!
@Trygg_Hansa
Trygg-Hansa

Svaret känns dock extremt märk­ligt. Sociala medier är en “lite onö­dig risk” trots att det inte finns några som helst sam­band mel­lan brott och soci­ala medier. Dessutom använ­der ju Trygg-Hansa bevis­lingen sta­tisti­ken fel när de häv­dar att “anta­let inbrott ökat sta­digt det senaste decen­niet” vil­ket får mig att undra om de mer än skum­mat inled­ningen till detta blog­gin­lägg. Ibland är ett snabbt svar inte det­samma som ett bra svar.

 • Jbf_jacke

  Sociala medier är en “lite onö­dig risk” trots att det inte finns några som helst sam­band mel­lan brott och soci­ala medier“
  – Hur ska man kunna bevisa dessa sam­band? Såvida tju­ven inte själv säger att det är genom soci­ala medier denne job­bar är det väl mer eller mindre omöj­ligt. Visst du kanske skulle kunna göra en under­sök­ning, ta sam­liga inbrott, gå ner på indi­vid­nivå och kolla varje enskilld per­son som bli­vit drab­bad av inbrott och jäm­för mot den­nes akti­vi­te­ter i soci­ala medier och vad denne eller boende i samma hus­håll skri­vit om “att resa bort” eller likannde. Detta känns lite väl långt borta.. Vad kan man annars göra för att bevisa sam­ban­det?
  Även om bevi­sen inte finns där är, hål­ler jag med Trygg Hansa om att det, i vissa fall, är en “onö­dig risk”. Har du inte koll på dina sek­re­tess­in­ställ­ningar, om vem eller vilka som får läsa dina inlägg är det klart en större “risk”.
  Jag har svårt tänka mig att en tjuv bör­jar att reka poten­ti­ella hus­håll genom soci­ala medier. Kanske genom vän­ner och vän­ners vän­ner, vad vet jag. Däremot kan jag tänka mig att dom kan ha nytta av det ibland. Tjuven kanske står vi ett hus, spa­nar lite :) Kanske inte hel­ler omöj­ligt att denna står med en tele­fon och ver­kar upp­ta­gen för att det ska se “oskyl­digt ut”. I huset bor fam­li­jen “Terbaz”(exempel), ett ganska ovan­ligt namn. De är bort­resta. Att söka på Terbaz och hitta pro­fil är inte så svårt. Har denna en “öppen pro­fil” är det inte svårt att bekräfta famil­jens från­varo.
  Kanske ett kom­ple­ment till den tomma brev­lå­dan som gran­nen töm­mer varje dag.
  Jag är ingen expert men enligt mig är det inte helt dumt att vara lite extra för­sik­tig, eller?

  Det var lite tan­kar jag hade så här på en lördag :)

 • Carro

  Håller med Jbf_jacke. Trygg-Hansa skri­ver ju bara att det KAN vara en risk, och de menar ju såklart inte att soci­ala medier är en risk i sig. Mer att det isf är att göra job­bet allt för enkelt för tju­varna, eftersom även de blir mer och mer sofisti­ke­rade i sitt arbets­sätt. Tack för mig och för en schysst site =)

 • http://www.asiktstorped.se Micke Kazarnowicz

  Det är inte så inbrott fun­kar, vil­ket du också skri­ver: inbrott görs inte efter rese­arch i soci­ala medier, inbrott görs efter rese­arch hur enkelt det är att bryta sig in. Dessutom visar jag ju på att siff­rorna om något tyder på Trygg-Hansas totalt mot­satta tes: anta­let Facebook-konton ökade (vil­ket där­med ökade anta­let som delar med sig av sina semester­pla­ner, om Trygg-Hansas under­sök­ning stäm­mer) men anta­let inbrott minskade. 

  Det blir en snut­ti­fi­e­ring av inbrotts­sä­ker­het: det är inte soci­ala medier du ska akta dig för, det är sna­rare så att du ska skaffa en säker­hets­dörr och se till att ha andra (oftast fysiska) inbrotts­före­byg­gande åtgär­der på plats. 

  Med argu­men­ta­tio­nen att “man kan inte säga att det inte före­kom­mer inbrott pga upp­da­te­ringar i soci­ala medier” är en FUD-taktik. Det finns inte till­räck­ligt med evi­dens, och man skräm­mer upp folk i onödan. 

  Jag skulle ju kunna argu­men­tera för det totalt mot­satta: famil­jen Terbaz åker iväg och gran­narna vet, tack vare Facebook, att de är bort­resta och hål­ler ett extra öga när de går förbi. Vips, så har famil­jen Terbaz bättre säker­het än innan. Jag skulle där­e­mot ald­rig använda dessa fan­ta­sier för att fab­ri­cera en nyhet som säger att det är en “lite ökad säker­het” att posta i soci­ala medier om sin semester.

 • http://www.asiktstorped.se Micke Kazarnowicz

  Jag tror att allt är en risk. Det är en risk att gå utan­för dör­ren, du KAN ju bli över­körd av en bil när du kor­sar gatan. Och när du går hem­i­från så ökar du ris­ken för att det ska bli inbrott – ditt hus är ju obe­va­kat! Det ter sig lite absurt dock att ett för­säk­rings­bo­lag skulle varna dig för att gå hem­i­från, pga dessa ris­ker, och lika absurt är det att prata om att inte dela med sig av saker i soci­ala medier pga semester.

  Kul att du gil­lar bloggen (:

 • Anonym

  Jo det stäm­mer att det menar att det “kan vara en risk”. Men med tanke på att de pre­sen­te­rar ett åtgärds­pro­gram på 9 punk­ter för mig som åker på semes­ter kan man ju få intryc­ket av att det är en ganska stor risk.