Svarta är lite mer ... djuriska, liksom

Posted on Mar 26, 2008 in marknadsföring och reklam

Vogue är i blåsvä­der: deras senaste num­mer har LeBron James på omsla­get. Gott så. Problemet är LeBrons och Gisele Bündchens pose. Kritiken är att LeBron får gestalta “den svarte vil­den” (eller är det King Kong?) och det är onek­li­gen intres­sant att lägga den pos­ter som kanske var foto­gra­fens inspi­ra­tion (de är onek­li­gen lika) bred­vid:
Vogue: LeBron och Gisele i King Kong-pose

För att för­stå kri­ti­ken (som alltså fram­för allt kom­mer från svarta ame­ri­ka­ner) måste man för­stå att det än idag finns ganska vat­ten­täta skott mel­lan vad som är tillå­tet och inte när man har en hud­färg som avvi­ker från nor­men (gris­rosa). Till exem­pel är det fort­fa­rande kon­tro­ver­si­ellt att ha ett hete­ro­sex­u­ellt par där ena är svart och andra är vit. Anledningen till att före­må­let för Will Smiths trå­nande i “Hitch” är från lati­na­me­rika är för att en svart kvinna hade för­vand­lat fil­men till “a black movie, and the­re­fore hurt sales”, medan en vit gris­rosa kvinna ansågs “för kontroversiellt”.

LeBron James är tredje man­nen som prytt ett omslag av Vogue under de 116 år som tid­ningen fun­nits, och den första svarta man­nen. Det i sig skulle kunna ses som ett steg framåt för jäm­lik­he­ten, fram­för allt jäm­fört med en annan pop­kul­tu­rell före­te­else: The Academy Awards har fun­nits i 80 år och hit­tills har en svart kvinna vun­nit en “Oscar” för bästa kvinn­liga huvud­roll (Halle Berry år 2002). Svarta utgör 13 pro­cent av invå­narna, men 25 pro­cent av bio­be­sö­karna i USA.

Jag tyc­ker att pro­ble­met upp­står när Vogue häv­dar att det inte fanns såna tan­kar (svart — dju­risk). Jag hade hellre sett att de gjort en med­ve­ten pro­vo­ka­tion; Vogue har till­räck­lig sta­tus som “arty” för att komma undan med det. Det finns en kon­trast i en grymt mus­ku­lös, testos­te­ronspäc­kad man i en aggres­siv pose och en vän, trådsmal kvinna vars midja är sma­lare än bas­ket­bol­len. Kontrasten blir än större när hon är krit­vit skär och han är svart.

Lång histo­ria för att komma till poängen: strax efter att jag läst Vogue/LeBron-historien på Vassa Eggen (där det för övrigt finns fler län­kar för den som vill för­djupa sig i ämnet) pas­se­rade jag en annons för Coke Zero i tun­nel­ba­nans vänt­hall. Vad man än tyc­ker om Vogue/LeBron-grejen så kom­mer Coca-Cola defi­ni­tivt inte undan med “svarta är lite mer djuriska”-grejen. Jag und­rar om de kör samma print­kam­panj i USA?
Coke Zero och en svart panter

Andra blog­ga­res inlägg om , , , , , ,

 • http://amethyst.blogg.se alex

  tyc­ker hela rekla­men är så kons­tig, den är inte ens fin enligt mig

 • http://agatonblixa.blogspot.com/ jkl

  Bra inlägg! Kan inte annat än hålla med.

 • http://www.asiktstorped.se Micke

  Alex: teve­va­ri­an­ten för­står jag, men iro­nin går för­lo­rad i print-kampanjen.

  Jennie: Jag har mai­lat CC och frå­gat. Jag ska lägga ut sva­ret också.