Uppdaterat New York-tips

Posted on Jun 2, 2011 in Kundupplevelser

UPPDATERAT 2012-03-26 Nu går det att få 3G-data i USA via AT&T!

Du behö­ver 1 GoPhone-abonnemang, en iPhone (fun­kar fint på 4 enligt käl­lor, och min 4S fun­kar utmärkt) och wifi vid akti­ve­ringen, för att fixa inställningarna.

Gör så här:

Gå in i en AT&T-butik. Be att få köpa enbart “a GoPhone kit” utan tele­fon. Säg inte att det ska vara till en iPhone, då kom­mer du bara att få en massa argu­ment om att det inte fun­ge­rar. Jag fick frå­gan och sa att jag hade en Android-telefon hemma som jag tänkte använda. Du kan inte  få ett micro-SIM, så du kom­mer att behöva klippa till SIM-kortet för hand.

Det finns fyra alternativ:

 1. fritt med 10 cent/minut i sam­tals­kost­nad och 20 cent per sms, kost­na­den dras från en för­köpt pott
 2. 2 USD per dag du använ­der (ringer/sms:ar), fria sam­tal och sms den dagen. Kostnaden dras från en för­köpt pott
 3. 25 USD för 250 fria minu­ter, fria sms. Gäller i 30 dagar.
 4. 50 USD för obe­gän­sat med sam­tal och fria sms  i 30 dagar.

Du måste lägga till ett data­pa­ket . Det bästa är 25 USD för 500 MB data.

Jag valde alter­na­tiv 2) så för 50 USD (eller drygt 57 med skatt i New York) fick jag 250 minu­ter, fria sms och 500 MB data.

Jag åkte hem, stängde av “cel­lu­lar data” under inställ­ningar, klippte till kor­tet och stop­pade in det i telefonen.

Via wifi sur­fade jag sedan till unlockit.co.nz/unlockit/ i Safari på min iPhone. Där valde jag att ändra inställ­ning­arna till USA — AT&T och instal­lera pro­fi­len som saj­ten gav mig.

Jag gick in och satte på “cel­lu­lar data” och voila: fun­ge­rande 3G på kontantkort.

Använder du det här rekom­men­de­rar jag starkt att du Flattrar ori­gi­nalkäl­lan (jag var den första som Flattrade det inläg­get trots att det är 10 måna­der gam­malt) och/eller ger en liten slant till upp­hovs­per­so­nen bakom Unlockit (kan göras genom att surfa från en desk­top till saj­ten).

Gamla tip­set (fun­kar fort­fa­rande om du inte vill testa AT&T)
Det är fort­fa­rande T-Mobile som gäl­ler, men nu heter deras kon­tan­ta­bon­ne­mang “S70 Loose Activation Kit”. Det finns med 0.5 GB data och 2 GB data. Det senare kos­tar 70 USD (76.21 inkl. skat­ter), det förra är 20 USD bil­li­gare. I bägge ingår “unli­mi­ted calls and text messages”.

Det lus­tiga är att jag var inne på T-Mobilebutiken på 700-nånting Broadway och möt­tes där av “yeah, we don’t have that any­more” när jag frå­gade om det gamla abon­ne­manget. När jag frå­gade om något lik­nande så sa hon att det inte fanns något såvida jag inte var stu­dent och hade ett stu­dentvisa. Jag gick ned­sla­gen där­i­från och tänkte att jag var utläm­nad till wifi på Starbucks, men bestämde mig för att ge en annan T-Mobilebutik en chans eftersom samma sak hände förra gången.

I nästa butik var tje­jen extremt hjälp­sam, sa att det jag ville ha inte fanns men det fanns ett lik­nande (det jag skaf­fade). Kontentan: lita inte på någon i buti­kerna i USA. Ser de lite trötta och oin­tres­se­rade ut så är chan­sen stor att de inte vet. Inte ens om de är “manager”.

UPPDATERING:
Det går att köpa kit även hos Radio Shack, se kom­men­ta­ren från Magnus Svedberg nedan.

Har du ett kort som köpts för mindre än tre måna­der (90 dagar sedan) och inte har några pengar (de 70 dol­lar du fyl­ler på gäl­ler i 30 dagar) kan du fylla på det via tele­fo­nen med hjälp av ett kre­dit­kort. På det sät­tet kan du ha till­gång till nät direkt när du kli­ver av pla­net. Det är också ett bra sätt att åter­an­vända kort och slippa jaga rätt på T-Mobile/Radio Shack-butiker.

Stoppa in SIM-kortet.
Ring upp num­mer *233
Följ instruk­tio­nerna. Du behö­ver ett kredit/betalkort (både siff­rorna, gil­tig­hets­da­tum och cvc-kod). Du behö­ver också veta vad fak­tu­re­rings­a­dres­sen för kor­tet är, och tele­fon­num­ret som kor­tet är regi­stre­rat på (det vill säga ditt num­mer hemma i Sverige, inte det ame­ri­kanska num­mer du ska fylla på). Jag fick slå in mitt tele­fon­num­mer två gånger, första gången påstod den att num­ret inte var det­samma som kort­fö­re­ta­get hade. Andra gången fun­ge­rade det. För dig som vill behålla ditt ame­ri­kanska num­mer är tip­set att fylla på kor­tet inom tre måna­der från sista påfyll­ning även om du inte är i USA (kan göras via T-Mobiles sajt)

 • http://www.facebook.com/profile.php?id=539210668 Peter Hagander

  men om jag har ett at&t-sim från när jag köpte min iPad måste jag ändå vara bosatt i US för att akti­vera det eller kom­mer jag runt det “pro­ble­met” då på nåt sätt? *nyfiken*

 • http://www.signeratkjellberg.se kjell­berg

  Hur är det med mobilt bred­band i USA? Har du något tips där för ett besök på en månad?

 • http://www.asiktstorped.se Micke Kazarnowicz

  De där abon­ne­mangen krä­ver en adress i USA och regel­bun­den (förskortts-)betalning svjv. Förmodligen också bindningstid. 

 • http://www.asiktstorped.se Micke Kazarnowicz

  Nej, tyvärr. De är inte spe­ci­ellt stora på det. Jag skulle för­mod­li­gen köra T-Mobiles kon­tant­kort i min smartp­hone och sen använda wifi-näten på t ex Starbucks för min dator. T-Mobile spär­rar möj­lig­he­ten att använda iPhone som wifi-hotspot och 2 GB går åt fort om man bör­jar använda den som modem.

 • http://jardenberg.se/ Joakim Jardenberg

  Tack, upp­da­te­rade den här http://jardenberg.se/b/surfa-med-iphone-i-usa-new-york/

 • Pingback: Surfa med iPhone (eller annan smartphone) i USA/New York | jardenberg unedited jardenberg unedited

 • Pingback: Tätortstimotej » Inkompetens

 • Reblin

  Hej! Jag har en fråga om hur man gör när man åker där­i­från. Måste man inte fort­sätta betala då eller gäl­ler det bara en månad?

 • Reblin

  Hej! Jag har en fråga om hur man gör när man åker där­i­från. Måste man inte fort­sätta betala då eller gäl­ler det bara en månad?

 • Magnus Svedberg

  Hej. Nyss hem­kom­men för 3 dagar sedan.

  I USA köpte jag T-Mobiles “New Customer SIM Activation Kit” på Radioshack. Detta står på bak­si­dan. På fram­si­dan står det “No Annual Contract Activation Kit”. Foldern är rosa.
  Killen i buti­ken hjälpte mig akti­vera det direkt på plats.
  Och jag la till 2 Gb data för 70 USD.

  Funkade kanon trots att de bara har Edge (2.5G).

 • http://www.asiktstorped.se Micke Kazarnowicz

  Toppentips Magnus, det ska jag lägga till. Tack!

 • http://www.asiktstorped.se Micke Kazarnowicz

  Nej, abon­ne­manget är att likna vid ett kon­tant­kort. Det gäl­ler i 30 dagar från betal­ning, sen måste man betala igen eller så slu­tar kor­tet att funka/gälla efter 90 dagar.

 • Anonym

  RadioShack ver­kar inte hel­ler gälla längre http://www.engadget.com/2011/07/26/radioshack-ditches-t-mobile-for-verizon-switcheroo-happens-sept/

 • Pingback: Det här med guideböcker | sometimes a vessel of blah blah blah, sometimes brilliant.

 • Anonym

  Vad hän­der när man uppnår 2GB data? Slutar det fun­gera, eller sänks hastigheten?

 • http://www.asiktstorped.se Micke Kazarnowicz

  Jag har ingen aning, jag har ald­rig sla­git i taket. Du kan inte köra tet­he­ring, och för mig har det varit svårt att få upp 2 gb över edge hur hom helst (:

 • Anonym

  Har de inte 3G nån­stans? Nä annars lär det ju bli svårt att komma upp i de datamängderna.

 • Calle

  Hej! Här kom­mer tips om en bra sida med myc­ket NY-bilder. http://www.nycstreetlife.com

 • vide­ren

  Hittar inget om mobi­la­bon­ne­mang där?

 • vide­ren

  Tack för uppdateringen!

 • http://twitter.com/popinasme Carl Christofferson

  Hej, vet du hur det fun­ge­rar om man skulle ha en android istäl­let för iPhone (jag pla­ne­rar köpa en olåst snart här i Sverige)? Säg att man skulle köpa alt. 2 med 2GB data, är det bara att ploppa i sim-kortet och köra eller måste man ända trixa lite? Är inte så insatt i ter­merna här och har inte tagit reda på vad flattra osv inne­bär.. Åker till USA snart, skulle under­lätta en hel del att kunna navi­gera efter mobilen.

 • http://www.digitalmcgyver.com/ Micke Kazarnowicz

  Ja, det fun­kar bra med Android. Den kan du ta med in i buti­ken så hjäl­per de dig att kon­fi­gu­rera den.

 • http://twitter.com/popinasme Carl Christofferson

   Ok, tack så myc­ket för snabbt svar!

 • http://twitter.com/solden06 Kristina

  Hej,
  kanske dum fråga men får jag om jag köper ett ame­ri­kanskt sim­kort från T-mobile och ett data 30dagarsabonnemang ett ame­ri­kanskt tele­fon­num­mer? När jag sur­far runt ver­kar det som man oftast flyt­tar med sitt exi­ste­rande num­mer och det ver­kar ju dumt använda det svenska numret.

 • http://www.digitalmcgyver.com/ Micke Kazarnowicz

  Du får ett ame­ri­kanskt SIM-kort och ett ame­ri­kanskt tele­fon­num­mer till det. Det är pre­cis som att köpa kon­tant­kortspa­ket här i Sverige.