Svensk nybörjarguide till WordPress 2.5

Posted on Mar 30, 2008 in bloggar

Jag insåg för ett tag sedan att det inte finns någon bra nybör­jar­guide till just WordPress på svenska, så nu har jag skri­vit en. Den gäl­ler för nyaste ver­sio­nen av WordPress, och finns även i PDF-format.

Om denna guide
För att kunna ta till sig denna guide tror jag att du behö­ver ha ett litet hum om vad HTML är, veta hur du lad­dar upp saker med ett FTP-program och vara lite all­mänt internet-van. Du behö­ver inte kunna något alls om PHP-programmering. Guiden är utde­lad under Creative Commons by-nc-sa.

Om du vill kolla unge­fär hur admi­nist­ra­tions­gräns­snit­tet fun­ge­rar innan du instal­le­rar WordPress själv, så rekom­men­de­rar jag dig att regi­strera ett konto på wordpress.com. De till­han­da­hål­ler gra­tis WordPress MU-bloggar (WordPress MU = MultiUser, ett slags webb­ho­tell för WordPress-bloggare). Administrations-sidorna i WordPress MU ser till mångt och myc­ket ut som i en van­lig WordPress-installation, med skill­na­den att en van­lig har fler konfigurationsalternativ.

Starta en WordPress-blogg på svenska
Du behö­ver följande:

 • WordPress-filerna, finns på http://wordpress.org/download/
 • Svenska språ­kan­pass­ningen, sv_SE.mo.
  Vill du ha svenskt använ­dar­gräns­snitt och eng­elskt admi­nist­ra­tions­gräns­snitt kan du tanka hem min egen­mo­di­fi­e­rade språkfil
 • Konto på en webb­ser­ver med stöd för PHP (lägst ver­sion 4.2)
 • MySQL-databas (lägst ver­sion 4.0)
 • använ­dar­namn och lösenord till en använ­dare med läs– och skriv­rät­tig­he­ter i data­ba­sen, samt nam­net på databasen

Internetworlds senaste webb­ho­tell­s­un­der­sök­ning visar att föl­jande hotell upp­fyl­ler kra­ven och är mest pris­värda: One.com, webbhotell.spray.se, Binero och Loopia. Personligen använ­der jag Loopia och är nöjd med dem.

Steg 1:
Ladda upp alla WordPress-filer till webb­ser­vern, se till att kata­logs­truk­tu­ren behålls. Den kata­log du lad­dar upp filerna till kom­mer att bli rot­ka­ta­lo­gen för blog­gen. Det här kan juste­ras senare, men det krä­ver en del jobb. Det är betyd­ligt enklare att redan från bör­jan tänka ige­nom om du vill att besö­karna ska nå din blogg genom att skriva www.dindomän.se eller www.dindomän.se/blogg eller någon annan adress. I det första fal­let är lad­dar du upp filerna direkt i webb­ro­ten för din domän, i det andra i en under­ka­ta­log som heter /blogg/

Steg 2:
Skapa en kata­log som heter lan­gu­a­ges under /wp-content/ Ladda sedan upp filen sv_SE.mo till denna katalog.

Steg 3:
Resten av kon­fi­gu­ra­tio­nen görs via val­fri webb­lä­sare. Gå till din blog­g­a­dress i webb­lä­sa­ren (www.dindomän.se eller www.dindomän.se/blogg)

När du klic­kat förbi första sidan får du fylla i nam­net på data­ba­sen, använ­dar­namn och lösenord för att komma åt data­ba­sen, IP-adress eller värd­namn för data­ba­sen och pre­fix för tabel­lerna. Allt utom det sist­nämnda får du från ditt webb­ho­tell. De flesta webb­ho­tell idag har kon­troll­pa­ne­ler där du kan ta reda på dessa upp­gif­ter. Tabellprefixet väl­jer du själv. Om du inte har tänkt att ha flera olika blog­gar i samma data­bas kan du lämna det föri­fyllda vär­det, wp_

Klicka vidare, om allt är rätt kom­mer du till en sida som säger att du kan påbörja själva instal­la­tio­nen. Klicka vidare igen. Du får nu fylla i två saker: Titeln på din blogg (i mitt fall, Åsikts­tor­ped) och din e-postadress. Välj en adress du kol­lar ofta, eftersom alla med­de­lan­den som rör admi­nist­ra­tion av blog­gen kom­mer skic­kas dit. Klicka på “Install WordPress” och du får se inlogg­nings­upp­gif­terna för admi­nist­ra­tör­s­kon­tot för din blogg. Gå vidare genom att klicka på “login” och logga in med administratörskontot.

Du är nu inne i kon­troll­pa­ne­len, på eng­elska kal­lad “dash­board”, för din blogg. Notera adres­sen, det är den du går till när du vill skriva nya inlägg eller göra för­änd­ringar på din blogg. Adressen är den­samma som till din blogg, med /wp-admin/ tillagt i slutet.

WordPress fil­struk­tur
För att för­stå hur man instal­le­rar plug-ins och teman behö­ver man ha lite koll på hur WordPress kata­logs­truk­tur ser ut. Här är en snabbguide:

1. /
2. /wp-admin/
3. /wp-includes/
4. /wp-content/

1. / Är rot­ka­ta­lo­gen för blog­gen. Innehåller många filer, bl a för RSS–
och Atom-flöde, ping­bac­kar och integ­ra­tion med externa tjäns­ter (t ex för att kunna göra inlägg från externa tjäns­ter som Flickr). Här behö­ver du i prin­cip ald­rig ändra något.

2. /wp-admin/ Denna kata­log inne­hål­ler admi­nist­ra­tions­gräns­snitt. Dessa filer och kata­lo­ger behö­ver du ald­rig gå in i (för­u­tom via webbläsaren)

3. /wp-includes/ Samtliga filer i den här kata­lo­gen inne­hål­ler funk­tio­ner, till exem­pel front-end ajax. Här behö­ver du ald­rig gå in.

4. /wp-content/ Det här är den för dig mest intres­santa kata­lo­gen. Den inne­hål­ler i grun­den två under­ka­ta­lo­ger:
/themes/ inne­hål­ler filer som rör teman.
/plugins/ inne­hål­ler samt­liga plugins.

Gör det här innan du bör­jar skriva
Det här är en beskriv­ning över grund­läg­gande kon­fi­gu­ra­tion du behö­ver göra. Avsnittet “Administration av blog­gen i korta drag” längre fram går ige­nom admi­nist­ra­tio­nen lite mer utförligt.

Det första du ska göra är att gå till “Settings” som finns i övre högra hörnet.

General
Om du vill ha en “tag­line”, under­ru­brik, för din blogg sät­ter du den här. Underrubriken skrivs med auto­ma­tik ut på vissa stäl­len. På Åsikts­tor­ped har jag under­ru­bri­ken “Det är inte ett yrke. Det är en livsstil.“Kollar sedan att “Timezone stäm­mer. Du behö­ver ställa in hur många tim­mar som skil­jer mel­lan UTC (Koordinerad uni­ver­sell tid) och Svensk tid. UTC har inga kor­ri­ge­ringar för sommar/vintertid. När Sverige har som­mar­tid vill du att tiden ska diffa 2 tim­mar, när Sverige har vin­ter­tid vill du att tiden ska diffa 1 timme. Det här är den tid som inlägg och kom­men­ta­rer kom­mer att stämp­las med.

I fäl­ten “Default date for­mat” och “Default time for­mat” änd­rar du hur blog­gen visar datum och tid som standard.

d F Y som “Default date for­mat” ger 29 feb­ru­ari 2008 som stan­dar­dan­gi­velse för datum
G:i som “Default time for­mat” ger 18:53 som stan­dar­dan­gi­velse för tid

Writing
Här vill du fram­för allt upp­da­tera vilka tjäns­ter du vill pinga. Vissa tjäns­ter krä­ver kon­ton eller kon­fi­gu­ra­tion, dessa skri­ver jag om längre fram i doku­men­tet. Generella tjäns­ter som är bra att pinga för blog­gar på svenska är:

http://rpc.pingomatic.com/

http://nyligen.se/ping/

http://rpc.technorati.com/rpc/ping/

http://rpc.twingly.com/

http://blogsearch.google.com/ping/RPC2

http://search.tailsweep.com/xmlrpc.do

Reading
Innehåller ingen­ting du behö­ver ändra just nu.

Discussion
Innehåller inget du behö­ver ändra just nu.

Privacy
Innehåller inget du behö­ver ändra just nu.

Permalinks
Innehåller inget du behö­ver ändra just nu.

Miscellaneous
Innehåller inget du behö­ver ändra just nu.

Du är redo att börja blogga.

Att impor­tera mate­rial från andra blog­gar
Om du redan har en annan blogg kan du impor­tera inläg­gen från den till din nya WordPress-blogg. Hur bra resul­ta­tet blir, beror på var­i­från du impor­te­rar mate­ri­a­let. Det finns spe­ci­fika import­funk­tio­ner för de flesta större blogg­tjäns­ter som Blogger, LiveJournal, Movable Type och TypePad. För att impor­tera inlägg från en exi­ste­rande blogg, välj “Manage” -> “Import” och välj sen från vil­ken platt­form du vill impor­tera och följ instruk­tio­nerna. Från tjäns­ter som Blogg.se eller Aftonbladets blogg­platt­form kan du impor­tera genom att välja “RSS”. Metrobloggar kan tyvärr inte impor­te­ras på det här sät­tet, då deras RSS-flöden inte inne­hål­ler hela inläggen.

Skillnaden mel­lan tag­gar och kate­go­rier
När du skri­ver ett inlägg kan du både lägga det i olika kate­go­rier, och sätta olika tag­gar på det. Skillnaden mel­lan kate­go­rier och tag­gar kan tyc­kas liten, men där finns en skill­nad:
Kategorier är som stora behål­lare som snabbt ska kunna ge en över­sikt om vad din blogg hand­lar om. Optimalt hål­ler du anta­let kate­go­rier i din blogg till max 10–15 stycken.

Taggar är eti­ket­ter som sätts på varje inlägg, oav­sett vil­ken kate­gori inläg­get sedan läggs i. Etiketter är mer spe­ci­fika om vad just det här inläg­get inne­hål­ler, och bör vara objek­tiva beskriv­ningar. Till exem­pel kanske du har en blogg som hand­lar om pop­kul­tur. Då har du kanske kate­go­ri­erna “teve”, “film”, “musik” och “spel”. När du sen skri­ver en recen­sion av fil­men “Brokeback Mountain” läg­ger du inläg­get i kate­go­rin “film”, och eftersom du skri­ver myc­ket om Heath Ledger och Jake Gyllenhaal tag­gar du inläg­get med föl­jande tag­gar: “bro­ke­back mountain, recen­sion, heath led­ger, jake gyl­len­haal, drama” (eti­ket­ter sepa­re­ras med kommatecken).

När du sen skri­ver ett inlägg om Saturday Night Live, där Jake Gyllenhaal är med, eti­ket­te­rar du även det inläg­get med “jake gyl­len­haal”. Genom att sedan lista alla inlägg med eti­ket­ten “jake gyl­len­haal” kan du se alla inlägg där Jake Gyllenhaal före­kom­mer, oav­sett vil­ken kate­gori inläg­gen lig­ger i.

Använder du dig av bloggar.se och deras eti­kett­verk­tyg kom­mer du att sätta eti­ket­ter på ditt inlägg två gånger: en gång för din egen del, och en gång för bloggar.se Dessa eti­ket­ter kan vara exakt desamma. Här är det ännu vik­ti­gare att vara kon­kret, tyd­lig och objek­tiv. Värdeord som “bra”, “dåligt”, “vac­kert” och så vidare är inte spe­ci­ellt bra etiketter.

Skillnaden mel­lan “posts” och “pages“
När du väl­jer “Write” har du alter­na­ti­ven “Post” (inlägg) och “Page” (sta­tisk sida). Statiska sidor är sådana du vill att en besö­kare ska kunna läsa oav­sett när du skri­vit den. Inlägg som skrevs för ett år sen finns i arki­vet och krä­ver att besö­ka­ren aktivt söker upp den, medan sta­tiska sidor listas någon­stans i navi­ga­tio­nen. Mina sta­tiska sidor listas i sid­hu­vu­det, pre­cis under rubri­ken. Idag har jag tre sta­tiska sidor: Arkiv, Inspiration och Om blog­gen. Jag skulle ha kun­nat skriva ett inlägg där jag skri­ver om min blogg, men det hade då legat längst bak i arki­vet under “janu­ari 2006″.

Administrationsgränssnittet i korta drag
Dashboard — Över­sikt över blog­gen. Senaste inläg­gen du gjort, senaste kom­men­ta­rerna från läsare och senaste inlän­karna till blog­gen. Även senaste nyhe­terna från WordPress-utvecklarna och från ett­nät­verk av WordPress-relaterade blog­gar finns här.

Write — Skriv inlägg eller skapa sta­tiska sidor. Har du spa­rat något som utkast kom­mer du åt dem här­i­från. Oftast går du hit för att skriva ett nytt inlägg och sedan pub­li­cera det, eller spara det som utkast. “Post” avser blog­gin­lägg. “Page” avser sta­tiska sidor. “Link” avser län­kar i din länklista.

Manage — Hantera samt­liga inlägg, sta­tiska sidor, län­kar, kate­go­rier, upp­lad­dade filer, impor­tera inlägg, expor­tera inlägg. Ofast går du in här för att ändra i pub­li­ce­rade inlägg, i bör­jan kom­mer du vara här för att han­tera sta­tiska sidor, kate­go­rier och länkar.

Design — pre­cis som rubri­ken säger, allt som rör blog­gens design. Här akti­ve­rar och änd­rar du i teman som änd­rar hela utse­en­det, och widgets (små­pro­gram som visas på valda delar av din blogg).

Comments — Hantera pub­li­ce­rade kom­men­ta­rer, mode­rera kom­men­ta­rer som ham­nar i mode­re­rings­kön, han­tera kom­men­ta­rer som mar­ke­rats som spam.

Settings — Förutom grund­kon­fi­gu­ra­tio­nen, som jag gick ige­nom tidi­gare, kom­mer många plu­gins som har kon­fi­gu­ra­tions­si­dor att lägga län­kar till sina kon­fi­gu­ra­tions­si­dor här.

Plugins — Här listas samt­liga plu­gins du har lad­dat upp till kata­lo­gen wp-content/plugins. Här akti­ve­rar och deak­ti­ve­rar du plu­gins. När en plu­gin får en ny ver­sion syns det här genom ett med­de­lande i direkt anslut­ning till beskriv­ningen, och du kan genom ett enkelt klick upp­da­tera plug-in:en.

Users — här han­te­rar du använ­dare, ifall du skulle vilja låta fler per­so­ner skriva på din blogg.

Teman
Teman för WordPress är unge­fär som skal för mobil­te­le­fo­ner. Innehållet är det­samma, det är bara utse­en­det som änd­ras. Det enk­laste sät­tet att hitta WordPress-teman är att gå in på WordPress Theme Viewer där du kan få se temat i aktion innan du bestäm­mer dig. Där kan du också söka efter teman uti­från egen­ska­per som färg, antal kolum­ner och pla­ce­ring av navigation.

Att instal­lera nya teman är myc­ket enkelt. Det inne­bär i prin­cip att du
a) lad­dar upp dem i rätt kata­log, /wp-content/themes/ Var noga med att lägga varje tema i dess egna under­ka­ta­log.
b) går in i admi­nist­ra­tions­gräns­snit­tet och akti­ve­rar dem genom att klicka på temats namn eller screenshot.

De flesta teman idag är “widget-ready”, de har stöd för plug-ins i form av widgets. Vissa teman krä­ver att du lad­dar hem vissa plug-ins för att temat skall fun­gera. I de fall du behö­ver instal­lera plug-ins med ett tema, finns oftast en för­kla­rande text­fil till­sam­mans med temat.

En sak som man ska tänka på med teman är att många tema-skapare är lite lata och und­går språ­kan­pass­ningen. Det inne­bär att din blogg kan inne­hålla en hel del eng­elsk text i navi­ga­tion efter att du akti­ve­rat ett visst tema. Det är då tema­för­fat­ta­ren skri­vit in ord direkt i tema-filerna, istäl­let för att göra refe­ren­ser till uttryc­ken som finns i WordPress egna ord­lista. Det du kan göra i det här fal­let:
– Leva med lite bland­ning av eng­elska och svenska
– Hitta ett annat tema
– Gå in i filerna och ändra själv. Det kan vara lite vansk­ligt om du inte kan HTML och PHP, men om du spa­rar kopior av ori­gi­na­len kan du all­tid gå till­baka ifall något skulle bli fel.

Plug-ins och widgets
Plug-ins till WordPress är kod­snut­tar som fixar saker som du annars skulle behöva kunna pro­gram­mera för att lösa. Det kan vara att slumpa fram en bild av tio olika till­gäng­liga, att låta läsarna rösta i en omröst­ning du ska­pat eller att ta hand om spam-kommentarer så att du slip­per se dem. Vissa plug-ins behö­ver du inte göra något med för­u­tom att akti­vera dem. Akismet, som stop­par spam, är ett sånt exem­pel. Andra, som WP-Polls, använ­der du vid behov. WP-Polls ska­par enkä­ter där du bestäm­mer frå­gorna och vilka alter­na­tiv som ska fin­nas. Sen finns “widgets”.

När du akti­ve­rat en plug-in som är en “widget”, kan i admi­nist­ra­tions­gräns­snit­tet dra och släppa den för att lägga den på rätt plats. Oftast läggs widgets i “side­bar” för en sida. “Sidebar” är en del av sidan som inne­hål­ler län­kar till andra delar på din sajt, senaste kom­men­ta­rerna eller annat sido-innehåll som inte är kon­kreta inlägg. Det van­li­gaste är att side­bar finns på höger sida, men det finns teman där den lig­ger till väns­ter, högst upp eller längst ner. Det är den som ska­pat temat som bestäm­mer hur många olika “side­bars” som ska fin­nas. I grundut­fö­ran­det har alla sidor en och samma “sidebar”.

Det enk­laste sät­tet att för­stå “side­bar” är att ta ett prak­tiskt exem­pel: “Sidebar” på min blogg lig­ger till höger, det är där du ska titta för att se skill­na­den. I min nuva­rande design har jag fyra olika “sidebars” :

en side­bar för huvudsi­dan: www.asiktstorped.se
en side­bar för enskilda inlägg: www.asiktstorped.se/2006/08/02/googledikt/
en side­bar för sta­tiska sidor: www.asiktstorped.se/om-bloggen/
en side­bar för arkiv­si­dor: www.asiktstorped.se/arkiv/

I fal­let “side­bar för huvudsi­dan” har jag fyra olika “widgets”:
– “Random Image”, widget som slum­par den bild av mig som visas längst upp.
– “Sideblog”, widget som låter mig ha korta inlägg i “side­bar”. Sideblog före­kom­mer två gånger, en gång för “Binär kär­lek: 1″ och en gång för “Binär kär­lek: 0″
– “Recent com­ments”, widget som lis­tar de senaste kom­men­ta­rerna från mina läsare
– “Text”, widget där jag själv lagt in län­kar till RSS-flöden för inlägg och för kommentarer.

Att instal­lera plug-ins är enkelt. Ladda helt enkelt upp dem till /wp-content/plugins/ Vissa plug-ins måste ligga direkt i /plugins/ medan andra krä­ver en egen under­ka­ta­log. Med varje plug-in med­föl­jer instruk­tio­ner för hur du ska göra för att instal­lera dem. Om inget annat sägs, lägg dem i en egen under­ka­ta­log. När du väl lad­dat upp en plug-in kom­mer den listas under “Plugins” i admi­nist­ra­tions­de­len. För att akti­vera den, klicka på “acti­vate”. Är det en “widget” kom­mer den, efter att du akti­ve­rat den, fin­nas under “Design” -> “Widgets” i administrationsdelen.

Från och med ver­sion 2.5 finns en auto­ma­tik kring upp­da­te­ring av plug-ins i WordPress. När en ny ver­sion av en plug-in har släppts, kom­mer du att se det på kon­fi­gu­ra­tions­si­dan för plug-ins. Klicka på län­ken “upg­rade auto­ma­ti­cally” och all­ting kom­mer ske utan att du behö­ver göra något mer.

Om en plug-in har kon­fi­gu­ra­tions­al­ter­na­tiv, hit­tar du oftast län­ken till kon­fi­gu­ra­tions­si­dan för plugin:en under “Settings” i administrationsdelen.

Samma sak som jag skrev om teman, att tema-skapare ibland inte språ­kan­pas­sar sina teman, hän­der med plug-ins. Om du inte kan kon­fi­gu­rera med­de­lan­den som visas under “Settings” (för “widgets” kan det även fin­nas under “Design”) inne­bär det att du antingen måste leva med det, hitta ett alter­na­tiv eller ändra själv. Att ändra själv i en plug-in stäl­ler oftast högre krav på pro­gram­me­rings­kun­ska­per än att ändra i ett tema.

Plug-ins som kan vara bra att ha
För att komma igång med plug-ins kan det vara bra att ha ett hum om vad man kan göra med dem. Här föl­jer en lista över de plug-ins jag just nu använ­der, och vad dessa gör:

Akismet — Stoppar auto­ma­giskt spam i form av kom­men­ta­rer, track­bac­kar och ping­bac­kar. Fungerar utmärkt och stop­par det mesta. Jag har fått unge­fär 3000 rik­tiga kom­men­ta­rer, sam­ti­digt har Akismet stop­pat mer än 44 000 spam-kommentarer. Akismet krä­ver att du har ett konto på WordPress.com.

Enhanced links — Det är denna som gör att mina län­kar visas med utfäll­bara rubri­ker på www.asiktstorped.se/inspiration/

Google Reader Widget — Denna ser till att jag snyggt kan lista alla inlägg som jag delat med mig av i min Google Reader. När jag läser något jag tyc­ker att andra ska läsa, delar jag ut det och det dyker auto­ma­giskt upp i “side­bar” (höger­spal­ten) på www.asiktstorped.se/inspiration

Get recent com­ments — Gör att jag på första­si­dan, i höger­spal­ten, kan lista de senaste kom­men­ta­rerna, ping­bac­karna och trackbackarna.

Landing Sites — Den här gör att när någon hit­tar till min blogg via Google eller en annan sök­mo­tor, så får de upp en ruta med andra inlägg som kan vara rele­vanta för dem. Testa att söka på “panik­tou­ret­tes” hos Google, och klicka på “I’m fee­ling lucky” för att se ett exempel.

Lightbox 2 plu­gin — Skapar snygga gal­le­rier när du har flera bil­der i ett inlägg. För att se det i aktion, klicka på någon av bil­derna i detta inlägg.

Random Image Widget — Widget som slump­vis väl­jer en av alla bil­der i en kata­log. Jag använ­der den för att växla bil­der på mig själv i höger­spal­ten på första­si­dan.

Sideblog WordPress Plugin — Widget som gör att du kan ha en minib­logg i en “side­bar”. Du väl­jer helt enkelt en kate­gori, och det senaste inläg­get i den kate­go­rin kom­mer pub­li­ce­ras i din “side­blog”. Jag använ­der den för att göra “Binär kär­lek: 0″ och “Binär kär­lek: 1″ i höger­spal­ten på första­si­dan.

Smart Update Pinger — myc­ket bra att ha! När du pub­li­ce­rar ett nytt inlägg, skic­kar du en sig­nal till dina blogg­tjäns­ter för att berätta att du pub­li­ce­rat något nytt. Det kal­las att “pinga”. Smart Update Pinger ser till att du bara pingar blogg­tjäns­ter när du pub­li­ce­rar ett nytt inlägg. Utan denna pingar du blogg­tjäns­ter även när du redi­ge­rar ett gam­malt inlägg, vil­ket dels kan få dig avstängd för “ping-spam” och dels lurar dina besö­kare att du har nya inlägg när du inte har det.

Subscribe to com­ments — låter per­so­ner som kom­men­te­rar på inlägg välja om de vill få ett e-postmeddelande när någon annan kom­men­te­rar på samma inlägg. Användbart när det sker dis­kus­sio­ner bland kommentatorerna.

WordPress Heat Map — gör att du kan skapa ett moln av kate­go­rier eller tag­gar. Ju fler inlägg som ham­nat i en kate­gori eller märkts med en tagg, desto större kom­mer taggen/kategorin att se ut i mol­net. Se mitt arkiv för exem­pel med kategorier.

WP-Polls — används för att skapa egna enkä­ter. Du väl­jer fråga, hur många svars­al­ter­na­tiv och vilka svars­al­ter­na­ti­ven ska vara. Exempel finns på www.asiktstorped.se/2008/02/10/enkat-hur-torkar-du-dig/

WP Related Posts — widget som lis­tar rela­te­rade inlägg till det som besö­ka­ren just nu läser. “Relaterade” inne­bär att de är märkta med lik­nande tag­gar. Kolla höger­spal­ten under “(Kanske) rele­vant” i detta inlägg för exempel.

Tips, tricks och blogg-etikett
Permalänkar — Permalänkar är, pre­cis som nam­net säger, per­ma­nenta län­kar till inlägg. I grundut­fö­rande ser per­malän­kar till inlägg ut så här: www.dindomän.se/blogg/?p=12345 Det är var­ken vän­ligt mot besö­kare eller mot sökro­bo­tar. Under “Settings” -> “Permalinks” kan du välja en annan typ av per­malän­kar. Oavsett vil­ken vari­ant du väl­jer rekom­men­de­rar jag att ha med “name”. Då kom­mer rubri­ken på inläg­get fin­nas med i län­ken, så att besö­kare redan innan de klic­kat på län­ken har ett hum om var de kom­mer att hamna.

Kommentarer — Fundera på hur du ska göra med mode­re­ring av kom­men­ta­rer. Det finns två grun­dal­ter­na­tiv: mode­rera i efter­hand (låta folk skicka in kom­men­ta­rer och rensa efteråt) eller mode­rera innan pub­li­ce­ring (kom­men­ta­rerna måste god­kän­nas av dig innan de kom­mer upp på saj­ten). Jag rekom­men­de­rar att du använ­der det första alter­na­ti­vet. Det gör att folk blir mer benägna att kom­men­tera, och att dis­kus­sio­nen blir liv­li­gare. Det finns anled­ningar till att välja mode­re­ring på för­hand, där­e­mot finns inga ursäk­ter för att inte tillåta kom­men­ta­rer alls. Du stäl­ler in alter­na­ti­ven under “Settings” -> “Discussion”.

RSS-flöde — ett van­ligt sätt att läsa blog­gar är via RSS-läsare, till exem­pel Google Reader eller Bloglines. Din blogg har auto­ma­tiskt ett RSS-flöde som vem som helst kan pre­nu­me­rera på. Det hän­der att folk väl­jer att bara pub­li­cera ingres­sen av sitt inlägg i sitt RSS-flöde, för att tvinga besö­kare till saj­ten. Det är ett dåligt alter­na­tiv, av flera anled­ningar. En av dessa är att vissa kanske läser din blogg via mobi­len. Många nya mobil­mo­del­ler har inbyggda RSS-läsare, och Google Reader finns som mobil vari­ant. Med största san­no­lik­het är din sajt inte opti­me­rad för att läsas via mobil, vil­ket gör att du går miste om läsa­ren, eller irri­te­rar henom. Om du vill hålla reda på sta­tistik kring läsarna kan du instäl­let pub­li­cera ditt flöde via Feedburner. I grun­den är inställ­ningen att hela inläg­get pub­li­ce­ras i RSS-flödet, skulle du av någon out­grund­lig anled­ning behöva ändra detta gör du det under “Settings” -> “Reading”.

Bloggtjänster — För att nå ut med en ny blogg behö­ver du regi­strera den på några blogg­tjäns­ter. Bloggportalen.se (drivs av Aftonbladet) är en sådan. Bloggtoppen.se är en annan. Dessa två krä­ver att du läg­ger in en kod­snutt på din sida. Enklaste sät­tet att lägga in denna kod­snutt är i sid­fo­ten. Gå in i admi­nist­ra­tions­gräns­snit­tet, välj “Design” -> “Theme Editor” och redi­gera filen “Footer” för ditt tema. Där klist­rar du in kod­snut­ten på ett bra ställe, och väl­jer “Update file”.

Primelabs har en bra lista över samt­liga Bloggtjänster i Sverige.

Mer blogg­tjäns­ter — Några av Sveriges bästa blogg­tjäns­ter är knuff.se, nyligen.se, intressant.se och bloggar.se. För att få med din blogg i dessa behö­ver du pinga nyligen.se (vil­ket du gör om du följt anvis­ning­arna i denna guide). Dessutom behö­ver du tagga dina inlägg med rele­vanta tag­gar och länka till Bloggar.se. Mer infor­ma­tion om hur du bäst gör det här finns på http://bloggar.se/hur/

TwinglyTwingly är en tjänst som används av många tid­ningar, bland annat DN, SvD och IDG.se. Den inne­bär att när du län­kar till en arti­kel i Svenska Dagbladet, kom­mer ditt inlägg att dyka upp under “Läsarnas kom­men­ta­rer”. Det är lätt att falla i Twingly-fällan (ökänt kal­lat “att Twingly-hora”) eftersom det oftast ger ganska stort utslag i besöks­sta­tisti­ken att länka till en arti­kel. Personligen län­kar jag endast till nyhe­ter när jag har en kom­men­tar som till­för något i form av kon­struk­tiv debatt eller möj­li­gen humor. Jag län­kar ald­rig bara för att tipsa om nyhe­ten eller säga saker som “jag hål­ler med”. Det deval­ve­rar vär­det på min blogg, eftersom läsarna kom­mer att lära sig att “den där blog­gen ald­rig har några rele­vanta åsik­ter”. En annan sak man bör tänka på som blog­gare, är att varje gång du län­kar till saj­ter som använ­der Twingly så ger du av ditt “värde” till saj­ten. Det fun­ge­rar så här:

Google och andra sök­mo­to­rer sät­ter en viss rak­ning på en sajt. Hur de gör det skil­jer sig, och vissa av bedöm­nings­kri­te­ri­erna är kända, andra är hem­liga. Till exem­pel är anta­let sidor som län­kar till en viss sajt vik­tiga. Ju fler saj­ter som län­kar till din sajt, desto “vik­ti­gare” anser sök­mo­to­rerna att din sajt är. Länkar som går åt bägge håll (de län­kar till dig, du län­kar till dem) är lite mindre värda än unika län­kar (de län­kar till dig). I van­liga fall behö­ver du ald­rig tänka på det här, du kom­mer ald­rig för­lora på att länka till andra. I fal­let Twingly gör du det, eftersom de flesta tjäns­ter som använ­der sig av det säger till sök­mo­to­rerna att län­ken till din blogg är “irre­le­vant”. Vad ska du då göra? Samma sak. Genom att i län­ken lägga till rel=“nofollow” (så att län­ken när du väl­jer HTML i redi­ge­rar­fönst­ret ser ut så här: <a href="http://www.svd.se/länk-till-artikel" rel="nofollow">artikel i SvD</a>) ger du inte tid­ning­arna högre sta­tus i sök­mo­to­rerna på din egen bekost­nad. I övrigt kom­mer det här inte påverka något, du kom­mer fort­fa­rande listas under “läsar­kom­men­ta­rer” hos tidningen.

Besöksstatistik — Det är lätt att falla i fäl­lan att “många besö­kare” är det­samma som “fram­gångs­rik blogg(are)”. Personligen tyc­ker jag att en stam­gäst på blog­gen är värd tusen­tals engångs­be­sö­kare. Engångsbesökarna kom­mer oftast inte till­baka, stam­gäs­terna gör det. Stamgästerna är oftast också de som kom­men­te­rar, och jag tror att de flesta blog­gare hål­ler med om att en kom­men­tar på ett inlägg är betyd­ligt mer värt än ett par hundra ano­nyma läsare.

Länkar — Om du hit­tar något via en annan blogg är det kutym att du erkän­ner det genom att i inläg­get skriva något i stil med “Den-och-den-bloggen tip­sade om …” eller “Via: Tipsbloggen”. Genom att länka till and­ras inlägg som du tyc­ker är vik­tiga, ger du också dessa inlägg mer vikt hos tjäns­ter som Knuff.se och Bloggportalen.se. Det gör att fler kanske upp­täc­ker (och län­kar till) detta inlägg. Bloggande är inter­ak­tion, och om du ger län­kar ut så kom­mer också fler att upp­täcka din blogg.

När du vill lära dig mer …
Det finns några få stäl­len där du kan lära dig mer om blog­gande i all­män­het:
Mickey J Barczyks blogg­skola.
WordPress Blogguide
Bloggskolan
Bloggtidningen

Stöter du på pro­blem med WordPress är det störst chans att få hjälp på WordPress egna forum, men då gäl­ler eng­elska som språk.

Andra blog­ga­res inlägg om , ,

 • http://mj.barczyk.se/blog/ Mickey J Barczyk

  Wow, snyggt jobbat :)

 • Pingback: Att använda Worpress - på svenska | Bloggtidningen

 • http://www.matpe.se/bloggar/ matpe

  Mycket trev­ligt ini­ti­a­tiv måste jag säga. Har tan­kar på att kon­ver­tera till WP från min nuva­rande plattform.

 • http://www.asiktstorped.se Micke

  Mickey: tack tack! Den hade varit på G ett tag, men nu när 2.5:an släpp­tes kände jag att dte var dags att slutföra.

  Matpe: Gör det! WP är en utmärkt platt­form. Jag lovar att sup­porta i den mån jag hinner!

 • http://tatortstimotej.blogsome.com/ Tätortstimotej-anna

  Jisses, att du orkar! Jag orkar knappt upp­da­tera. När jag gjort det (med min andra blogg) ska tatort­sti­motej flytta till eget domän. Det blir word­press med — oor­kar inte Everything is Beta mera. Jag pro­vade Expression engine, men den var för jävla kontraintuitiv.

 • Pingback: Salmonized » Blog Archive » links for 2008-04-04

 • http://misterbundy.com Bundy

  Sjukt bra guide. Har en fråga som jag inte hit­tat svar på. Hur får man upp syn­liga eti­ket­ter under en post med WP 2.5?

 • http://www.asiktstorped.se Micke

  Bundy: Tack, kul att du gil­lar den. Att få upp eti­ket­ter hand­lar om att ha rätt typ av tagg i temat. Vissa teman lis­tar eti­ket­ter intill inlägg, andra gör det inte. Du kan själv lägga till dem genom att redi­gera “single.php” och lägga till the_tags() på rätt ställe. Hur du använ­der the_tags finns att läsa hos WordPress Codex

 • http://misterbundy.com Bundy

  Tack. Det blev lite för avan­ce­rat för mig trodde jag först men sen hit­tade jag loop­fan och efter lite klipp och klis­ter så blev det nog rätt. Supertack, du är grym. Nästa gång går jag hit först!

 • http://www.bergenudd.net/webblogg/ Jonas Bergenudd

  det ver­kar inte som pdf-länken funkar

 • http://www.asiktstorped.se Micke

  Jonas: Tack, jag såg att jag län­kat helt galet!

 • http://www.branne.blogg.se branne

  hej jag för­stod inte rik­tigt hur flyt­tar jag blog­gen via rss?

 • http://niklasblog.com Niklas

  Fint gjort!

  Jag tog mig fri­he­ten — eftersom jag inte hit­tade något om copy­right — att lägga upp din PDF-fil på Scribd, här: http://www.scribd.com/doc/2553191/Svensk-guide-till-WordPress-25

  Säg till om du vill, så tar jag bort den, men det kan ju vara fint att ha den i flash i stäl­let för PDF.

 • http://www.asiktstorped.se Micke

  Branne: Du behö­ver beskriva det lite mer utför­ligt — stö­ter du på pro­blem, eller kom­mer du inte till själva stäl­let där du importerar?

  Niklas: Cool! Guiden är släppt under Creative Commons attri­bu­tion — share alike — non com­mer­cial, vil­ket inne­bär att man får dela ut den på andra stäl­len och modi­fi­era och utveckla den så länge man ger cred till ori­ginal­för­fat­ta­ren (mig, alltså) och så länge det inte sker i kom­mer­si­ellt syfte.

 • http://niklasblog.com Niklas

  Hej, Micke! Nu har jag tilläm­pat rätt CC-licens på ditt doku­ment på Scribd. Mycket fint av dig, säger jag!

 • Pingback: Åsiktstorpedens nybörjarguide till WordPress 2.5

 • Pingback: Wordpressguide på svenska | Bloggtidningen

 • Pingback: Terrorsoft blogg » tips

 • Pingback: Blogg ConsoleStuff.se » Verktyg - Wordpress - Eget företag - Del 4

 • http://camillasboklada.wordpress.com Camilla

  Mycket bra guide :)

  Har dock samma fråga som Branne ovan: hur går jag till­väga för att impor­tera via RSS? Jag höll tidi­gare till på blogg.se och vill impor­tera mina gamla inlägg där­i­från till WP. Den enda möj­lig­het att impor­tera jag har hit­tat på WP (jag använ­der WP MU, ska tilläg­gas) fun­kar bara om man har LJ, Blogger etc.

  Du skri­ver “Från tjäns­ter som Blogg.se eller Aftonbladets blogg­platt­form kan du impor­tera genom att välja “RSS”” –var väl­jer jag det? Det finns ju inte som alter­na­tiv under Redigera>Importera!

  I kort­het alltså: hur impor­te­rar jag från blogg.se till WP MU?

 • http://www.sinnessnurr.se Robban

  Tack för en utomor­dent­lig guide!

 • Pingback: Tommy k Johanssons blogg om datorer & Internet

 • Pingback: » Återuppstånden

 • Pingback: Mina plugins till Wordpress | Bippo

 • http://barbrobehandlar.wordpress.com Karl

  Går det att for­ma­tera denna sida så att den ser mindre blogg­ak­tig ut? Exempelvis text om META, CATOGORIES etc vill jag inte ha med. Eller ska jag hitta ett annat verk­tyg för tra­di­tio­nell layout?

  Tacksam för svar

 • Stellan

  Hej,
  hål­ler på att ge mig in i web-världen och har intryc­ket att Worldpress är det som gäl­ler både för blogg o hem­sida.
  Teman ver­kar fin­nas hur många som helst. Noterar att du använ­der Thesis, som inte är gra­tis.
  Kommentar till det. Är det värt pengarna?

 • Rickard Svärd

  Får inte din språk­fil med Engelskt Admin att fun­gera. Den ser ut att vara iden­tiskt med den svenska ver­sio­nen av sv_SE.mo. Har jäm­fört filerna i Total Commander. Kan det vara fel på län­ken?
  http://www.asiktstorped.se/wp-content/languages/sv_SE.mo

  Fin manual du har skrivit.

  /Rickard

 • http://www.asiktstorped.se Micke

  @Rickard: jag tror att anled­ningen till att den inte fun­kar rik­tigt bra är för att den är till WP 2.5, och nu är WP uppe i 2.8. Jag ska se om jag kan ta mig tid att skriva om en fil för nya versionen!

 • B3tty

  Vilken jätte bra guide du gjort! Har lärt mig mkt här!
  Har du någon aning om vart jag kan hitta svar på pro­blem med kommenterar-funktionen på mina sidor, jag menar att det står att det är avstängt trots att jag valt att man kan kom­men­tera. Har letat men inte hit­tat nåt bra själv näm­li­gen och är väl­digt dålig på engelska.

  Tack på för­hand.
  privat@b3tty.com

 • http://www.asiktstorped.se Micke Kazarnowicz

  Tänker du på sidor (“pages”) eller inlägg (“posts”)? Dels har du kom­men­tarsin­ställ­ningar under “inställ­ningar” (“set­tings”) -> “Diskussion” och dels på varje enskilt inlägg och varje enskild sida.

 • Jenny

  Tack för all info!

  Jag sku­lel verk­li­gen behöva din hjälp. JAg behö­ver upp­da­tera wp, för jag har en gam­mal ver­sion. Problemmet är att jag behö­ver göra detta manu­ellt o jag är skitskraj att allt ska för­svinna. Plus att jag inte har en aning om vad jag syss­lar med. Något du kan hjälpa mig med?

  Jenny mammanochkidzen.se

 • http://www.asiktstorped.se Micke Kazarnowicz

  Jenny, jag har tyvärr inte möj­lig­het att hjälpa till med hand­på­lägg­ning, men jag kan tipsa dig om att följa instruk­tio­nerna på WordPress.org när det gäl­ler upp­gra­de­ring. Det du behö­ver se till att backa upp är alla filer på ser­vern (tanka hem via ditt FTP-program) och ha en backup på data­ba­sen. Det fixar du enkelt med en plu­gin till WordPress: http://wordpress.org/extend/plugins/wp-db-backup/

 • http://profiles.google.com/smith3145 Joye Smith

  Problemmet är att jag behö­ver göra detta manu­ellt o jag är skitskraj att allt ska för­svinna. casino på nätet Plus att jag inte har en aning om vad jag syss­lar med.

 • http://www.uttramparen.se/ Uttramparen

  Åh, tack för hjäl­pen! Jag har blog­gat i över ett år men lärde mig mas­sor av det här som jag öns­kat att jag viste innan.  

 • Sanne

  Hejsan!
  Först och främst tack för att du tagit dig egen tid att för­klara för oss som ännu inte är hemma på WP!!!

  Undrar om du kan hjälpa mig med mitt pro­blem, hit­tade ett tema WEaver, som var lätt red­si­ge­rat, pro­ble­met är att jag vill ha temat mer som en hem­sida med van­liga under­si­dor och endast på 1 sida page) där vill jag att andra skall kunna lämna kom­men­ta­rer om vad som helst samt där skall man kunna läsa om allas komentarer.…snälla…kan du hjälpa mig…hur gör jag för att inte ha kom­men­tar for­mu­lä­ret samt besö­kar­nas kom­men­ta­rer på alla sidorna utom 1, vet du kan du hjälpa mig????

  /Sanne

 • http://www.asiktstorped.se Micke Kazarnowicz

  Du behö­ver in och gräva i mal­larna och skapa flera olika sid­mal­lar, en mall för sidor som inte ska ha kom­men­ta­rer och en mall för sidor som ska ha det. Man behö­ver plocka bort koden för kom­men­ta­rer på den mal­len som inte ska ha det. Det är inte så svårt om man är van med kod, är man det inte är det nog enklast att för­söka hitta ett tema som har det stö­det inbyggt.

 • Sanne

  Tack så jät­te­myc­ket Micke! Vet du möj­ligt­vis vart jag kan finna ett sådant tema? Eller vet du hur jag söker på ett sådant tema inne i word­press admin?

 • Sofia

  Hej!

  Spännande, men där­e­mot så und­rar jag om man kan göra samma spe­ci­fika val och dyl. om man använt sig av Bineros OneClick-installer? Bloggen ä rup and run­ning, men jag skulle vilja kunna göra den typen av för­änd­ringar som du skri­ver om och hit­tar ingen kata­logs­truk­tur att börja fixa i…

  Tack på förhand!

  Hälsningar,
  S

 • http://hundliiv.wordpress.com/ Emma Olofsson93

  Hur gör jag om jag vill lägga till en länk till en annan sida som ska ligga per­ma­nent i spal­ten till höger i min blogg? Har för­sökt klura på det men för­står inte..