Anmärkningsvärt 25 januari 2011

 1. Så ska Tre få nöj­dare kun­der — Dagens Media
  - Tre gör ett för­sök att rädda sitt ska­de­skjutna rykte. Tyvärr är det inte till­räck­ligt. Trodde man på sin tjänst så skulle man inte ha bind­nings­ti­der. På två vec­kor hin­ner man inte upp­täcka att Tre fak­tiskt är sämst med iPhone

   

 2. 250 skarpa hjär­nor på Twitter | Nakna Sanningen
  - @sokmotorkonsult aka Magnus Bråth lis­tar 250 per­so­ner som man måste följa på Twitter. Jag är smick­rad att vara med på den lis­tan, men anled­ningen att jag tip­sar om den är för dig som letar bra inne­håll — här har du en utmärkt sammanställning.

   

 3. Apple Aims To Take NFC Mainstream; Perhaps The Greatest Trick They’ve Ever Pulled?
  - Om ryk­tena stäm­mer så är det här stort. Lyckas Apple inte­grera betal­lös­ningar för buti­ker i iPhone/iPad via iTu­nes så kom­mer de att bli ett mäk­tigt eko­no­mi­bo­lag. Innan de släppte iPHone var det många skep­ti­ker som sa att Apple ald­rig skulle lyc­kas bli ett mobil­bo­lag, och ett av värl­dens största? Vågar någon idag säga att Apple inte i fram­ti­den kom­mer att vara en av de stora bred­vid Visa, Mastercard och Amex?

   

 4. Have We Reached a World of Infinite Information? / Flowtown (@flowtown)
  - Infografik. Det här är helt galna siff­ror. Det visar än tyd­li­gare hur vik­tigt det kom­mer att bli med intel­li­genta maski­ner som kan fil­trera inne­hål­let för oss. Via @kullin

   

 5. från och med du. — Niotillfem
  - Sandra skri­ver så himla fint om ny kär­lek. Jag äls­kar beskriv­ningen att vilja jät­te­myc­ket men inte all­tid våga, det är så mänsk­ligt och naket på ett sätt som är så långt från till­gjort. Behöver du en feelgood-grej så läs denna.

   

 6. En kul­tur utan äkten­skap
  - En kul­tur i Kina som har ett rela­tions­möns­ter som näs­tan är häm­tat ur Ursula Le Guins “Birthday of the World” om det inte vore för att kul­tu­ren fort­fa­rande är tving­ande på vissa bitar och endast tillå­ter hete­ro­sex­u­ellt sex. Har du inte läst “Birthday of the World” och är intres­se­rad av rela­tio­ner och syn på kön ska du genast läsa den. En av mina abso­luta favoritböcker.

   

 7. Uppskjutandets psy­ko­logi
  - Psykologifabriken har ett sam­ar­bete med en soci­a­lan­tro­po­lo­gistu­dent för att hitta nya sätt att komma åt: Prokrastination. Jag ska läsa det snart, jag ska bara …

   

 8. Video Search Engine Qwiki Is Now Available To The Public
  - Att Qwiki är auto­ma­ti­se­rat och ska­par så pass bra vide­o­ma­te­rial är snudd på sci-fi. När får vi ett första AI-filter som gör kura­te­ring åt oss? Jocke räk­nas inte (:

   

 9. Realtor Slices Price On Snake Infested Home
  - Snakes in a home. Det låter som en dålig film, men det är sant. Ny lär­dom för mig: ormar bor i stora hålor där de har orm­gro­par. Det är också snudd på omöj­ligt att utrota en orm­grop (i alla fall om man vill ha kvar huset som byggts ovanpå beboeligt)

   

 10. The 2011 Golden Raspberry Award Nominations Have Been Announced | Pink is the New Blog
  - Idag till­kän­na­ges alla Oscars-kandidater, men Razzies är redan ute. Hoppas Sex and the City 2 vin­ner alla Razzies de är nomi­ne­rade till (7 stycken!)

   

 11. Are These Doritos Super Bowl Commercials Offensive?
  - Homofob eller inte — den här rekla­men är ju direkt aptrå­kig. 1990 ringde och var typ asför­ban­nade för att deras cut­ting edge-reklam snotts av Doritos. Och för Superbowl? Really?

   

 12. Recording a Police Officer Could Get You 15 Years in Jail
  - När all­män­he­ten inte får över­vaka poli­sen, då är något helt galet. Jag är liv­rädd för att vi ska få samma utveck­ling i Sverige och det här känns ganska myc­ket Beatrice “Dolores” Ask.

   

 13. Integritetskränkande foto­gra­fe­ring kan bli olag­lig — Ekot | Sveriges Radio
  - Jag är myc­ket oroad av den här lagen, fram­för allt undan­ta­get som gäl­ler “jour­na­lis­ter” och “foto­gra­fer”. Vem är “foto­graf”? Jag ser också att det lätt kan ske en ända­måls­glid­ning så att det blir olag­ligt att fotografera/filma poli­ser. Minns #gate­gate och tänk Illnois där det är för­bju­det att spela in poliser.

   

 14. 10 Major Ad Placement Fails | BusinessBlogs Hub
  - Vissa av dessa är väl mer roliga/udda sam­man­träf­fan­den än “major ad pla­ce­ment fails” men de visar på pro­ble­ma­ti­ken med auto­ma­tisk pla­ce­ring av annon­ser som trig­gas av vissa nyckelord.