Anmärkningsvärt 22 januari 2011

 1. YouTube — Found: Lost Pictures of New York Blizzard
  - En fin histo­ria som får en att tänka hur fina män­ni­skor kan vara. Jag hop­pas att han hit­tar äga­ren av fil­men. Och att det inte är ett före­tag som har fej­kat det här.
 2.  

 3. What Apple did “wrong” with the iPhone « Opportunity Cloud
  - Apple är nu större än Nokia om man räk­nar omsätt­ning på mobil­te­le­fo­ner. Erik sam­man­fat­tar på ett bra sätt alla såg­ningar av iPhone 1. Den kom­mer ald­rig lyc­kas, sades det från bran­schen — som nu är på den bittra efterkälken.
 4.  

 5. Jag vill bygga om ditt webb­for­mu­lär! | axbom
  - Per är en smart­skalle. Jag ska se om vår e-comavdelning på Björn Borg skulle vara intres­se­rad av Pers erbju­dande. Jag tyc­ker att enkel­het är super­vik­tigt och ser våra for­mu­lär som ett starkt för­bätt­rings­bart område.
 6.  

 7. Shocking: The Brutal Work Conditions At The Cheezburger Network (Video)
  - Det här är bara bisarrt. Riktiga nyhe­ter pre­sen­te­rade i ett “En Ding Ding Värld”-format.
 8.  

 9. Pinsamt mora­li­se­rande av porr­mot­stån­darna — Artikel av Malin Westberg — Newsmill
  - Ända sen jag läste nyhe­ten om att Helena Gissen och Anders Bjuner säger upp sig på grund av por­ren på Canal+ har jag velat skriva om det. Nu behö­ver jag inte, Malin säger det mesta. Jag tyc­ker att TV4 är rak­ryg­gade och heder till dem för att de inte viker sig för moralpaniken.
 10.  

 11. 15 Cool iPhone Accessories
  - 15 coola till­be­hör till iPhone. Vissa är mer udda än coola, och långt ifrån alla är använd­bara, men mini­pro­jek­torn som lad­dar tele­fo­nen, och till­be­hö­ret för motor­cy­klis­ter är coola och användbara.
 12.  

 13. Bör före­tag få dis­kri­mi­nera?
  - Intressant argu­men­ta­tion om var­för näringsid­kare skall få dis­kri­mi­nera. Jag är benä­gen att hålla med Niclas i just det här fallet.
 14.  

 15. 12 Unusual and Creative Tables
  - Udda och fina bord. Vissa är så snyga att jag genast vill ha, andra mest finur­liga. Missa inte det gående (bok­stav­li­gen) bordet.
 16.  

 17. Want To Top Apple’s All-Time Top Paid Apps List? Sell A Ton Of Apps — Or Do This
  - En för­kla­ring till var­för vissa betal-appar ibland släpps gra­tis under ett par dagar: tyd­li­gen räk­nas ned­ladd­ningar när appen varit gra­tis till totala anta­let som “paid app”.
 18.  

 19. Photo
  - Vackert och sorgligt.
 20.  

 21. Guy Makes Comedy Videos Asking For $1 Million… And Gets It
  - Craig bad om en mil­jon dol­lar från en massa mil­jo­nä­rer. Han fick en, uppen­bar­li­gen. Helt galet och väl­digt roligt. Go Craig! (Och till alla som tän­ker upp­repa det här: snälla, gör det inte. Eller ge skämskud­dar till mig först.)
 22.  

 23. Apple Switching To New Kind Of Screw So You Can’t Open Your iPhone
  - Apple stär­ker kon­trol­len kring sina pro­duk­ter ytter­li­gare — nu genom pro­pri­e­tära skru­var. Intressant.
 24.  

 25. Photo
  - Mem-sked som var långt före sin tid. OM NOM NOM!
 26.  

 27. Mikrolån och lycka
  - En stu­die som visar att mikrolån (från till exem­pel Kiva) inte bara hjäl­per män­ni­skor att starta före­tag och för­sörja sig själva. De ökar också män­ni­skors upp­levda lycka. Jag gil­lar Niclas Berggren just för att han gör såna här sam­man­ställ­ningar av ganska torr forsk­ning inom områ­dena ekonomi-politik-personligt.
 28.  

 29. Rapid cog­ni­tion, dåliga före­lä­sare och en bra site-idé!
  - “Thin sli­cing” är Malcolm Gladwells namn på det vi kal­lar “mag­känsla”. Boken som Psykologifabriken rekom­men­de­rar är verk­li­gen läsvärd för dig som vill veta var­för du ska lita på mag­käns­lan inom områ­den där du är kompetent.
 30.  

 31. Starbucks Facebook page is a little dif­fe­rent — Socialbakers
  - Det är på tiden att Facebook gör något åt väg­garna på Facebook Pages. En “top posts” istäl­let för kro­no­lo­gisk ord­ning skulle vara bra på alla sidor. Frågan är bara: använ­der van­liga använ­dare sig av dessa fil­ter? Redan idag kan de fil­trera så att de bara ser sidä­ga­ren, bara andra, eller sidä­ga­ren + andra — frå­gan är hur många som vet om det? Hittad via @jocke