Anmärkningsvärt 14 februari 2011

Posted on Feb 14, 2011 in Inlägg av professionell karaktär
 1. MediaAnalys ber om ursäkt för övertramp | MediaAnalys Blogg — Internetmarknadsföring
  - Mediaanalys ber om ursäkt för sitt kom­men­tar­spam­mande. Kalle Blohm gör en full pudel även i kom­men­ta­rerna. Såvitt jag kan för­stå har det här hänt förut med MediaAnalys, men eftersom ursäk­ten ver­kar upp­rik­tig och eftersom jag hellre friar än fäl­ler så ska det bli spän­nande att följa MediaAnalys för att se om de lyc­kas. Cred till trans­pa­ren­sen hur som helst.

   

 2. nikke | skitch.com
  - Det här är bekläm­mande på så många plan. “Faidon Design” är ett före­tag som inte har koll. De får dåliga recen­sio­ner på Reco.se och hotar då att stämma Reco för för­tal. Bortsett från att man inte kan för­tala före­tag i Sverige så är det idi­o­tiskt att för­söka tysta kri­tik om sig själv. Det leder bara till att den sprids mer, som just här och nu. EDIT: se även detta på Recos blogg

   

 3. Thank you. A 1,000,000 times
  - Helt bril­jant inter­ak­tion mel­lan varu­märke och Facebook-likes. Porsche tac­kar sina fans för att de så snabbt nådde 1 000 000 likes genom att ge alla en plats i Porsches offi­ci­ella museum. Snyggt!

   

 4. Dag 11 – Dina sys­kon
  - Tänkvärt av Anna om sys­kon­re­la­tio­ner. Kontentan är egent­li­gen att blod inte är tjoc­kare än vat­ten. Inte hel­ler någon garanti för något.

   

 5. Nu kan du beställa Lyckolabbets stra­te­gi­kort!
  - Bra erbju­dande från Psykologifabriken. Jag beställde kor­ten, verk­tyg för att arbeta med sig själv och andra i var­da­gen är all­tid bra.

   

 6. Google Rolls Out Two-Factor Authentication For Everyone. You Should Use It.
  - Google tar säker­het på all­var. Jag har ännu inte till­gång till “two step veri­fi­ca­tion” för mitt Google-konto, men jag gil­lar idén.

   

 7. Corpus Libris
  - Det finns några spe­ci­al­in­rik­tade blog­gar som jag gil­lar. “Awkward Family Photos”, “Young me, now me” och “Postsecret” är några. Det här är en till: kre­a­tiv använd­ning av ana­loga böcker.

   

 8. this is the title of my blog
  - Jag lider inte av toa­lett­skräck, men såna här klis­ter­mär­ken skulle få mig att leta efter ett annat ställe att göra mina behov på.

   

 9. When did adver­ti­sing CAPTCHAs become a thing? — @danielsiders
  - Reklam i spam­skydd? Istället för att fylla i ran­dom ord får du fylla i bud­ska­pet i reklam. Fyndigt, men jag hål­ler med Daniel om att det känns jäv­ligt icky. Och nån­stans blir det när­mare full cir­kel: spam som skyd­dar mot spam.

   

 10. Meet the Ethical Placebo: A Story that Heals | NeuroTribes
  - Amazing! Placebo-effekten visar sig fun­gera även när pati­en­ter VET att det är pla­cebo de får. Det här säger en hel del om hur vi fun­ge­rar, eller sna­rare om hur lite vi vet om hur vi fug­ne­rar. Holistisk medi­cin, någon? (hit­tad via Seth Godin).

   

 11. JMW Kommunikation » Facebook gör det ännu bättre för före­tag
  - Niclas (@deeped) sam­man­fat­tar det nya med Facebook Pages. Layouten är inte det stora, det stora är att man numera kan inte­ra­gera med andra Pages som just “page” istäl­let för som indi­vid. Måsteläsning om du job­bar med Facebook Pages och ännu inte fått över­syn över alla nyhe­ter som kom med senaste uppdateringen.

   

 12. Korta klipp ”Kommunchef Edition” – 11 Februari 2011
  - Katrineholmskuriren har fått ett totalt sam­man­brott och ham­nat på en när­mast imbe­cill nivå. De hop­par på kom­mun­che­fen i Katrineholm för att han är aktiv i soci­ala medier. I bot­ten finns en rädsla för att öppen­het leder till att de inte längre är en makt­fak­tor. Fredrik gör en suve­rän sam­man­ställ­ning av allt det smarta som skri­vits om det här av bland annat Jocke Jardenberg, Mymlan och Fredrik Wass. Här finns också län­kar till Katrineholmskurirens ledare och @kommunchef:s bloggande.

   

 13. R.E.M. Stands For R.E.M.I.X. (The SoundCloud Singles)
  - Musikindustrin goes crow­sour­cing! Det är all­tid kul när gamla jät­tar omfam­nar styr­kan i soci­ala medier. Här är det R.E.M. som låter fans remixa mate­rial inför nya ski­van (det är alltså kom­mande mate­rial och inte redan släppt, vil­ket är en stor skillnad)

   

 14. Uppskjutandets psy­ko­logi 3 – Kostnadskalkylen
  - Om du mis­sat Psykologifabrikens “Uppskjutandes psy­ko­logi” om prokrasti­ne­ring så är det här ett litet guld­korn. Just den enkla bostonru­tan är ett utmärkt sätt att visu­a­li­sera nack­de­lar och för­de­lar med att prokrastinera.

   

 15. Super Punch: Diesel gave out knee pads
  - Att sälja klä­der med sex gör många, men få gör det så direkt som Diesel i Indien. Den enda kam­panj jag sett som varit mer por­rig än den här är Shaï:s “Sexpacking”.

   

 16. Ahh…! Ahh!… Achoo! Some Men Allergic to Their Own Sperm :: EDGE New England
  - Allergisk mot sin egna sperma? Tydligen är det något man kan vara. Och “influensa-liknande sym­tom” efter utlös­ning? Jäklar. Helt plöts­ligt är lite lind­rig pol­le­nal­lergi inte alls så farligt.

   

 17. Svar på frå­gor från Katrineholms Kuriren – Granskning av soci­ala medier
  - Jag äls­kar @kommunchef i Katrineholm. Den här trans­pa­ren­sen ger honom för­tro­ende som poli­ti­ker och sågar av gre­nen för Katrineholmskuriren. Jämför den här trans­pa­ren­sen med mode­ra­terna i Stockholm som väg­rar ta ansvar för Boultbee-debaclet. Nu är en kom­mun­chef en tjäns­te­man, men om tjäns­te­män kan vara så här trans­pa­renta så borde poli­ti­ker kunna minst lika mycket.

   

 18. Facebook Limits Developers To Preferred Advertiser List
  - Intressant sätt att angripa Facebook-applikationer som är av det mer tvek­samma sla­get: App-makare kom­mer bara att kunna tjäna pengar genom annon­ser från (av Facebook) god­kända annon­sö­rer. Som i sin tur för­bun­dit sig till vissa saker. Annonsörer som beter sig oetiskt blir avstängda. Det löser dock inte pro­ble­met med spam-appar (som BranchOut till exempel)