Anmärkningsvärt 12 augusti 2011

 1. Isobel Hadley-Kamptz: Se över­vak­ning som klass­fråga — Isobel Hadley-Kamptz — Expressen.se
  – SAMHÄLLE, ÖVERVAKNING Det här är helt barockt. Jag fin­ner inga ord för att beskriva hur vid­rigt det är att UK har en sån här lag. Hela “V for Vendetta” känns hela tiden allt när­mare, men tyvärr finns ingen V som kom­mer att rädda oss. Vi kom­mer att behöva rädda oss själva. Eller ännu hellre: för­hindra att vi kom­mer dit.
 2. Spoilers don’t spoil anyt­hing
  – SPOILERS, PSYKOLOGI Det här är intres­sant. Tydligen visar en stu­die att vi gil­lar histo­rier mer när vi först läst en spoi­ler ur dem. Jag hål­ler inte med, för mig har de bästa upp­le­vel­serna varit när jag inte vetat något alls, men jag antar att det kan stämma för många.
 3. Jag och Birro i samma tänd­sticks­ask — Skepchick.se
  – MARCUS BIRRO Den här tex­ten av Charmkvark är det bästa jag läst när det gäl­ler ett direkt bemö­tande av Marcus Birros cer­mo­ni­ella offer­kof­te­på­ta­gande (som vis­ser­li­gen sker så fort Marcus skri­ver en enda sak)
 4. BRÄNNPUNKT | Opinion | SvD
  – UPPLOPPEN I LONDON Den här ana­ly­sen går emot den andra jag delade i Google Reader igår. Jag blir lite pro­vo­ce­rad av denna, men jag vet inte om det är mitt rätt­vi­se­kom­plex som spö­kar? Axel Nygren har bott i Hackney i två år och kän­ner till det hela bättre än jag gör. Hur som helst en intres­sant aspekt.
 5. Penny Red: Panic on the stre­ets of London.
  – UPPLOPPEN I UK Det här är en väl­digt san­sad ana­lys om var­för det hän­der. Hint: det är inte pga Twitter.
 6. Hur var Stockholm Pride 2011? | Citronsirap
  – HBT, STOCKHOLM PRIDE Jag hål­ler med om att kalla Stockholm Pride för ett “skylt­föns­ter för HBTQ” är en av de dum­mare meta­fo­rerna. Ursäkta, men blev jag just redu­ce­rad till en skyltvara?
 7. BRÄNNPUNKT | Opinion | SvD
  – INTEGRITET, ÖVERVAKNING Jag har sagt det förut och jag säger det igen: det finns ingen poli­ti­ker som kän­ner sig ansva­rig för att en lag bör­jar tilläm­pas på ett integri­tets­krän­kande sätt i fram­ti­den, där­för är det vik­tigt att alla lagar får skydds­me­ka­nis­mer mot denna typ av slip­pery slope. FRA-lagen ter sig än mer läs­kig i detta ljus.
 8. Should Teachers and Students Be Facebook Friends? | Psychology Today
  – SOCIALA MEDIER, SKOLA Det här är ett läsvärt reso­ne­mang kring var­för frå­gan om “ska lärare vara facebook-vänner med sina ele­ver?” är fel fråga. Det hand­lar inte om verk­ty­get, det hand­lar om att digi­talt bara är en för­läng­ning av ana­logt. Mycket läsvärt för såväl lärare som föräldrar.
 9. The Biggest Secret of Social Media
  – SOCIALA MEDIER Det här är väl­digt läsvärt ang. auto­ma­ti­se­ring av ens när­varo i soci­ala medier. Det gäl­ler oav­sett om du är pri­vat­per­son eller varu­märke. Jag har numera kapat de flesta av mina auto­mat­post­ningar och är extremt selek­tiv med auto­ma­ti­se­ring (t ex pos­tar jag ald­rig från Foursquare om jag inte har något spe­ci­fikt att säga)
 10. Soldater kränkta under Prideparaden | Inrikes | SvD
  – PRIDEPARADEN, OFOG De små, små män­ni­skorna i Ofog anser att ända­må­len hel­gar med­len. Att ge sig på orga­ni­sa­tio­nen HoF i para­den för att man ogil­lar svensk mili­tär är vid­rigt (och en kränk­ning av indi­vi­der­nas integri­tet), och än mer så i para­den. Ofog visar att HBTQ-människor är bric­kor i deras spel, och Pride ger de uppen­bar­li­gen inte myc­ket för. Stockholm Pride behö­ver jobba för att stävja sådant här i fram­ti­den. Prideparaden ska vara en fri­zon för käb­bel mel­lan organisationer.
 11. Ett för­lo­rat år för pride | Min lilla åsikt
  – STOCKHOLM PRIDE Jag tyc­ker att hela orga­ni­sa­tio­nen Stockholm Pride för­tjä­nar myc­ket hyll­ning för sitt jobb. Det är en enorm appa­rat som går runt på volon­tä­rer och folk som job­bar utan ersätt­ning. Mitt pri­de­fi­rande i år var det bästa hit­tills tack vare Pride Sergel. Men när det gäl­ler Pride Park i år har man uppen­bar­li­gen miss­lyc­kats totalt. Hur kan man inte se att en gra­tis fes­ti­val på Stockholms mest cen­trala plats kom­mer att bidra med sådant här?
 12. Why You Shouldn’t Use Twitter’s Built-In Retweet Feature Too Often « Shoq Value
  – TWITTER Det här visste jag inte om Twitters inbyggda RT-funktion. Det är helt idi­o­tiska gre­jer, och jag kom­mer fram­ö­ver att und­vika auto­ma­tiska RT:s så myc­ket som möjligt.
 13. Politiker erbjuds kurs i för­ortskun­skap — P1-morgon | Sveriges Radio
  – SAMHÄLLE, CARLOS ROJAS Jag har föga för­tro­ende för Carlos Rojas och ser honom som någon hit­tat ett sätt att till­skansa sig själv offent­liga medel genom att spela invand­rar­kor­tet. Gringo fick myc­ket berät­ti­gad kri­tik. Minns ni 100lax, före­ta­get där Carlos Rojas skulle jobba 10 tim­mar i vec­kan och efter tre måna­der dra in 100 000? Det lyc­ka­des ald­rig (och då änd­rade man syf­tet med pro­jek­tet för att passa resul­ta­tet). Nu är han till­baka, och jag blir så sjukt pro­vo­ce­rad. Heja Sakine! Se även http://www.sydsvenskan.se/opinion/signerat/vibekespecht/article1523608/Mer-mobilitet.html
 14. The Secret Ingredient In Your Orange Juice | Food Renegade
  – MAT, MARKNADSFÖRING här är för­kla­ringen till var­för Tropicana till exem­pel är så äck­ligt. Det är också sån här juice som i Sverige numera kal­las “färsk­pres­sad”. Sen finns “nypres­sad” som är t ex den som Brämhults mark­nads­för. Det är dock en intres­sant poäng: att man i jui­ce­form får i sig ganska myc­ket fruk­tos, som som söt­nings­me­del är värre än vitt soc­ker ur fettinlagringsperspektiv.
 15. Det Blir Bättre — It Gets Better Project åter­lan­se­ras nu offi­ci­ellt i Sverige under… — Mynewsdesk
  – HBT “Det Blir Bättre” åter­lan­se­ras offi­ci­ellt i Sverige. Viktigt projekt!
 16. Därför rik­tade Breivik sitt hat mot norr­män « Debatt | svt.se
  – SD, SPRÅK Annika Hamrud skri­ver utmärkt om SD:s väl­digt lyc­kade ompa­ke­te­ring av sitt gamla bud­skap i ny ord­skrud, och visar på hur det är exakt vad ABB före­språ­kar. För övrigt anser jag att SD är rasister.
 17. Tony Perkins: You’re Not Gay If You Don’t Have Same-Sex Sex | The New Civil Rights Movement
  – HBT, USA “Man är inte bög för­rän man suger av en kom­pis” är bud­ska­pet från ord­fö­ran­den för Family Research Council. Samma logik säger “du är inte hung­rig för­rän du äter”.
 18. Sympatiserar med Osloterroristen – och sit­ter i svenska migra­tions­dom­sto­len | Emanuels ran­dan­märk­ningar
  – SVERIGEDEMOKRATERNA, ABB Erik Hellsborn, man­nen som anser att ABB drevs till sitt brott av “mas­sin­vand­ring” sit­ter som nämn­de­man i den instans som avgör invand­ra­res öde i Sverige. Sverigedemokraterna är inget annat än rasis­ter, och det är extremt bekläm­mande att en av dem som ursäk­tar ABB sit­ter och avgör tvis­ter mel­lan invand­rare och Migrationsverket.
 19. The NYT pay­wall is wor­king | Felix Salmon
  – BETALVÄGGAR, TIDNINGAR Jag var en av dem som trodde att det inte skulle lyc­kas, och jag hade fel; New York Times kom­mer att lyc­kas bra med in betal­vägg. Vad som är intres­sant i sam­man­hanget är att de beta­lande läsarna också är attrak­ti­vare för (digi­tala) annon­sö­rer, där­med ökar också reklamin­täk­terna. Kul för NYT, kul för tid­nings­bran­schen och extra kul att NYT lyc­kas med en porös betal­vägg sm inte hind­rar icke-prenumeranter från att ta del av inne­håll som digi­talt delas ave prenumeranterna.
 20. A visu­a­li­za­tion of US debt (cre­dit card bill) stac­ked in 100 dol­lar bills
  – USA, GALET När man visu­a­li­se­rar USAs stats­skuld på det här sät­tet blir jag lite rädd. Kolla sta­peln längst ner.