Anmärkningsvärt 4 april 2011

Posted on Apr 4, 2011 in Inlägg av professionell karaktär
 1. To Pitch Or Not To Pitch? Classic Blogger Outreach Difficulties — Doktor Spinn
  - Jerry sam­man­fat­tar på ett bra sätt dis­kus­sio­nen som upp­stod efter (den urkassa) glass­ma­skin­spit­chen på Söta Saker. Han sät­ter huvu­det på spi­ken var­för det i just detta fall var gra­tis annon­se­ring byrån bad om. Jag gil­lar också Jerrys tips till PR-byråer om hur sånt har ska han­te­ras. Läsvärt om man job­bar med mark­nads­fö­ring och/eller PR.

   

 2. Konferens-transparens. Tankar kring en bak­sida. | judithwolst.se
  - Tänkvärt av Judith om att det digi­tala avstån­det gör att vi lät­tare uttryc­ker saker vi inte skulle uttryckt ana­logt. Det blir ett slags “prata om” och inte “prata med”, trots att foru­met är sådant att per­so­nen vi pra­tar om kom­mer att höra det. Jag tror att vi behö­ver tänka mer på att “prata med” helt enkelt. Ta till exem­pel twee­ten om ICA:s dra­ging. Tänk vad sim­pelt om per­so­nen istäl­let gjort en @-mention på tala­ren och givit kon­struk­tiv kri­tik “@xxx din drag­ning hade gett mig mer om yyy”.

   

 3. How to Become a Superhero (Or…Why I Would Never Donate to a Major Charity)
  - Riktigt bra om väl­gö­ren­het och att vara en rik­tig super­hjälte. Jag ser paral­lel­ler till mikrolån som Kiva i hans reso­ne­mang. Läsvärt!

   

 4. Personalized Gmail Ads
  - Google ska börja per­so­na­li­sera annon­ser i Gmail. Jag gil­lar hur Google foku­se­rar på att annon­ser ska vara rele­vanta. Det gör att jag som kon­su­ment blir posi­tivt inställd till annon­ser, och att jag som annon­sör kän­ner mig tryg­gare i att mina annon­ser visas för rätt målgrupp.

   

 5. Johan Ingerö: FP krä­ver EU-skatt
  - Tre folk­par­tis­ter (Marit Paulsen, Olle Schmidt och Cecilia Wikström) krä­ver att EU får ta ut skatt av med­bor­garna. Man kan tro att det är en iro­nisk grej sig­ne­rad Grotesco, men det är verk­lig­het. Johan Ingerö sopar banan med dem på ett sätt som näs­tan gör mig till EU-motståndare (jag blir defi­ni­tivt mot­stån­dare till nuva­rande EU-administration)

   

 6. Pictogram movie pos­ters — a set on Flickr
  - Galet snyggt! Filmaffischer i form av picto­gram. Psycho är rik­tigt snygg, lik­som Hajen och Exorcisten. Via @johanhedberg

   

 7. Foursquare Check In Activated Dog Treats! | Digital Buzz Blog
  - Smart använd­ning av Foursquare för att mark­nads­föra hundmat!

   

 8. Fokus » En svensk cen­surs­kan­dal
  - väl­digt san­sat och genom­tänkt i Fokus om Simon Lundström, seri­e­teck­na­ren som fäll­des för barn­por­no­gra­fibrott för att han hade manga­se­rier på datorn. Lundström för­lo­rade seder­mera sitt jobb som över­saät­tare på grund av domen. Hur många barn som räd­dats eller skyd­dats av denna dom? Noll.

   

 9. När Abbe kom till värl­den — DN.SE
  - Fint exem­pel på alter­na­tiv famil­je­bild­ning. Det skulle vara himla intres­sant att vara en fluga på väg­gen när till exem­pel Jimmie Åkes­son och Björn Söder läser den här arti­keln. Eller val­fri KD-representant i Riksdagen. Jag gis­sar att pappers-DN har betyd­ligt fler bilder.

   

 10. Att ta godis från främ­lingar « Same Same But Different
  - Mycket läsvärt om PR-byråer, blog­gare och ett klan­tigt för­sök att köpa sig något som borde för­tjä­nas. Min giss­ning är att PR-byrån i fråga har mest erfa­ren­het av blgo­gar längre ner i “långa svan­sen”, som blir glada att någon upp­märk­sam­mar dem och tänkte att “det här fun­kar ju”.

   

 11. Så han­te­rar jag mail­monst­ret (GTD mail) | jar­den­berg unedi­ted
  - Smart av Jocke om hur han hål­ler sin inbox nere på 0.