Anmärkningsvärt 2 januari

02 januari 2012

in amärkningsvärt

 1. Hur skil­jer man på pri­vat– och arbets­liv i soci­ala medier? | Bisonblog
  I hös­tas, på SSWC, gjorde Fredrik en inter­vju med mig om att skilja privat/professionellt i soci­ala medier. Framför allt det här med att fak­tiskt skilja på sitt eget och sin arbets­gi­vares kon­ton. Det för oss också in på dis­kus­sio­nen kring e-postadresser: ska de ses som tele­fon­num­mer, så att man all­tid kan ha sin egen mail­a­dress som man sedan kopp­lar till sitt arbete? Om arbets­gi­vare hade roll@foretag.se istäl­let för förnamn.efternamn@foretag.se så skulle man också slippa pro­ble­met med kon­takt­svå­rig­he­ter när någon slu­tar eller bör­jar. Något att tänka på.
 2. Fredrik Strage: Omskärelse borde inte tillå­tas för­rän poj­karna kan bestämma själva — DN.SE
  Fredrik Strage lyc­kas på ett lätt­samt och peda­go­giskt sätt för­klara pro­ble­ma­ti­ken med omskä­relse av små­barn i all­män­het, och att kalla debat­ten kring omskä­relse för “ett fron­ta­lan­grepp på juden­do­men” i synnerhet.
 3. Rather fat but fit
  Intressant läs­ning om medel­livs­längd och den förtvi­nande krop­pen. Poängen är att det senare är bara sant i de fall den inte används, och det om något borde vara ett skäl att träna: pen­sions­spa­rande i bio­lo­giskt format.
 4. Fick spar­ken – utsågs till ”Årets mäk­lare” — DN.SE
  Bjurfors ver­kar ju vara ett bra och skarpt gäng. Det känns lite som om de skulle kunna vara kom­pi­sar med Carema. Kanske ska de anlita Brunswick som PR-byrå?
 5. Caremas krishan­te­ring – läg­ger ut “Caremaspelet” för ned­ladd­ning — Dagens Media
  Carema låt­sas vara trans­pa­renta, men får byx­orna snabbt ned­dragna. Det här är kata­strof, helt plöts­ligt har deras blogg Carema Dokument Inifråntap­pat allt förtroende.Ett tips: det är smärt­samt att vara trans­pa­rent under en kris. Det är som att såga av sig benet utan bedöv­ning, för att dra en paral­lell från en känd skräck­films­se­rie. Carema för­sö­ker sminka sitt ben så att det ser avså­gat ut. Aj.

  Eller som @isobelsverkstad uttryc­ker det på Twitter:

  Inkompetensen i ska­de­han­te­ringen är impo­ne­rande. “så gör vi det ännu lite värre”

  och @medelklassmans obser­va­tion

  Värt att tänka på är att Caremas pro­blem inte är ett PR-problem. Dom måste ändra i prin­cip alla värderingar.

  Jag und­rar om det är Brunswick eller Prime som lig­ger bakom den här totala härd­smäl­tan (vil­ket i så fall bevi­sar att ingen av par­terna för­står det nya PR-landskapet) eller om det är så att Carema age­rat på egen hand (i vil­ket fall bägge byrå­erna behö­ver se om huruvida de ska fort­sätta med en kund som beter sig så här)

 6. Outning — Kultur — Konst Litteratur Kulturartiklar | Expressen
  Johan Hilton skri­ver bra och nyan­se­rat om out­ning som feno­men efter Se&Hörs out­ning av Kajsa Bergqvist. Väl värt att läsa uti­från det histo­riska per­spek­ti­vet, och hur out­ning använts för att avslöja hyck­lare (jag är inte säker att jag skulle använda ordet “hämnd” när det gäl­ler att dra ner byx­orna på någon som hycklar)
 7. Ullenhag täv­lar med Åkes­son om att bevara svensk­he­ten — Artikel av Eli Göndör — Newsmill
  Det bästa jag läst om rege­ring­ens tole­rans­sajt. Framför allt Eli Göndörs ana­lys av vad som gör en ame­ri­kan kontra vad som gör en svensk är något som vi än mer behö­ver utforska.
 8. Emanuel Karlsten: Vi behö­ver på­minnelser om män­ni­skans otill­räck­lig­het — DN.SE
  Det här tyc­ker jag är intres­sant. Emanuel ser de fyra twitt­rande hem­lösa som “utställda på zoo”. Själv ser jag fyra per­so­ner som fått verk­tyg att berätta om sin var­dag, verk­tyg som annars är för­be­hållna dem som har det bättre ställt. Jag kan för­stå syn­punk­ten att det hand­lar om voyeu­rism, men det säger myc­ket mer om betrak­ta­ren än om objek­tet. Det jag kan tycka är synd är att @betalvaggen fått så myc­ket upp­märk­sam­het, medan de hem­lösa fått mindre. För rent krasst, att ReadWriteWeb skri­ver om Stockholm Stadsmissions kam­panj hjäl­per stads­mis­sio­nen föga.
 9. Läkartidningen — Friad – efter två år, åtta måna­der och nio dagar
  Det här är vid­rigt. Om du är upp­rörd över rig­gade rät­te­gångar i Etiopien, ska du läsa barn­lä­ka­rens histo­ria kring hur svenska rätts­ap­pa­ra­ten behand­lat henne. Rättsmedicinalverket och poli­sen ver­kar var tagna ur en doku­men­tär­film om en banan­re­pu­blik. Jag fin­ner inga ord.
 10. Mediemiss: Vi glömde Googles makt – igen. — Kultur & Nöjen — Sydsvenskan — Nyheter dyg­net runt
  Väldigt intres­sant och rele­vant kri­tik av hur medi­erna svalde Googles PR-kupp med hull och hår, och bad om mer — istäl­let för att ifrå­ga­sätta. (via @Tobias_Brandel)

Previous post:

Next post:

Bloggportalen.seCreeper