Anmärkningsvärt 30 januari

Posted on Jan 30, 2012 in amärkningsvärt
 1. Studier stär­ker argu­ment mot omskä­relse av poj­kar | Ottar
  Jag är prin­ci­piellt mot omskä­relse av små­barn. Jag tyc­ker att man ska få göra det själv när man uppnår vuxen ålder, men för­äld­rar ska inte ha rätt att ta det beslu­tet för små­barn. Gustav Nilsonne skri­ver bra om argu­ment mot omskä­relse av små­barn i västvärlden.
 2. Hittat på Blocket
  Kuratering av innehåll/inredningstips på en ny nivå: Malin sam­lar saker hon hit­tar på bloc­ket. Om du gil­lar lik­nande saker som Malin behö­ver du inte längre leta själv. Jag älskar’t: Blocket får myc­ket nytt inne­håll hela tiden och en mänsk­lig kura­tor är guld värt.
 3. Jättemånga nya bra ord till Svenska Språkrådet – Lägg till och sprid!
  Hanna Fridén pwnar Språkrådet. Att “tjej­samla” tas med som ett ord är onek­li­gen kons­tigt. Jag vet inte hur fre­kvent använt det är, men jag har ald­rig hört det innan det ham­nade i lis­tan över nya ord, och Hanna har onek­li­gen en poäng. Det vore intres­sant att höra Språkrådet svara på kritiken.
 4. Förvirrade sos­sar gick på Moderaternas skit­snack
  Det här är depri­me­rande läs­ning, myc­ket för att den är sann. Hur kan Alliansväljare läsa det här och hävda att Moderaterna inte är ute efter att göra de rika rikare på skat­te­be­ta­lar­nas bekostnad?
 5. Stockholmare, ni är blåsta på er bio | Kultur | SvD
  Det här är en stor pet peeve för mig. Jag sa upp mitt med­lem­skap i Bioklubben redan när SF bloc­kade saj­ten som lis­tade bio­ti­der. Jag bru­kade gå på 20–30 bio­be­sök om året, men sedan SF bli­vit det enda alter­na­ti­vet när de fick köpa upp Sandrews (efter att de med maf­fi­a­me­to­der tagit över enda AMC-biografen i Stockholm, Heron City) har jag i prin­cip lagt ned och går kanske 3 gånger om året. jag pas­sar på när jag är utomlands.Det här är bara ytter­li­gare en bekräf­telse på att vi har en mono­pol­si­tu­a­tion som stöds av poli­ti­ker. Det är i såna här stun­der jag vill ta upp debat­ten om kul­tur­hö­ger vs kul­tur­väns­ter — för oav­sett hur illa jag tyc­ker om “kul­tur­väns­terns” svar på Bengt Ohlssons krö­nika, så har jag otro­ligt svårt att se annat än “kul­tur­hö­gern” bakom denna idi­o­tiska fadäs.
 6. Brudar i för­sva­ret
  Det som är gal­nast med denna histo­ria är inte att det hänt. Det som är gal­nast är att trä­narna är så blinda att det inte ens fat­tar vad de har gjort för­rän någon utom­stå­ende ifrå­ga­sät­ter. Det är så otro­ligt sorg­ligt att Svenska Idrottsförbundet totalt abdi­ke­rat i såna här frågor.
 7. Anställd avske­da­des efter larm – nu stäms Telenor — DN.SE
  Det här är helt sjukt: Telenor häv­dar att en anställd age­rat illo­jalt när han anmält dem till Arbetsmiljöverket (som stängde arbets­plat­sen för att den fak­tiskt var osäker).Jag har tidi­gare skri­vit om ope­ra­tö­rer och hur lite som egent­li­gen skil­jer dem, och Telenor är lika dåliga/bra som andra. Men om det här är deras etik, så rekom­men­de­rar jag alla att avstå från Telenor. Jag själv måste skaffa ett abon­ne­mang för min tele­fon nu när jag slu­tar på Björn Borg, och jag lutade åt Telenor fram tills att jag läste detta. Nu blir det någon annan operatör.
 8. Videovåldsdebatten star­ta­des av mani­pu­le­rade bar­nin­ter­vjuer
  Åtti­o­ta­lets vide­o­våld, nit­ti­o­ta­lets data­spels­våld … ofta används nya före­te­el­ser som syn­da­boc­kar när en äldre gene­ra­tion ska för­klara det obe­grip­liga bete­en­det hos en yngre. Det här är en intres­sant inblick i hur man mani­pu­le­rade inter­vjuer i SVT för att spet­sat till debatten.
 • http://hittatpablocket.se/ Malin | Hittat på Blocket

  Smickrad över att vara med på listan :)

 • Penisforskarn

  Problem områ­den som Malmö och omskurna ton­år­skil­lar hör ihop!