Anmärkningsvärt 24 februari

Posted on Feb 24, 2012 in amärkningsvärt
 1. Ladbrokes — Twitter går om Facebook?
  Det är minst sagt pikant att Ladbrokes, som syss­lar med sta­tistik, inte har koll på just det i sin press­re­le­ase. De skri­ver att rekor­det i tweets per sekund (tps) inne­has av Beyonces för­loss­ning. Sanningen är att den siff­ran (8868) blek­nar i jäm­fö­relse med TPS under den tra­di­tio­nella vis­ningen av “Castle in the Sky” i Japan; då skic­ka­des 25 088 tweets per sekund. Även i USA finns hän­del­ser som sla­git Beyonces för­loss­ning, till exem­pel under Superbowl då själva mat­chen top­pade på 12 233 tps, och Madonnas upp­trä­dande på 10 245 tps.
 2. Det här är så roligt att det inte behö­ver någon vidare beskrivning.
 3. ETC’s kör tomt upp­slag där inter­vjun med Filippa Reinfeldt skulle ha legat
  Det är helt sjukt hur Filippa Reinfeldt kom­mer undan gång efter gång med att inte ställa upp i kri­tiskt grans­kande inter­vjuer. Det är extremt besvä­rande för Alliansen.
 4. LIKE A BAD GIRL SHOULD: LRF, what the fuck?
  Oj vil­ket praktex­em­pel på dålig fing­er­topps­känsla för när­varo på Twitter. Att sen se dem för­svara twee­ten ger en känsla av att se en olycka i slow motion, en olycka som en krock­kudde inte hjäl­per. Men väl en skämskudde.
 5. ACTA – var står den svenska rege­ringen i frå­gan? | .SE
  IIS är verk­li­gen duk­tiga på hur de tar upp frå­gor som rör inter­net i all­mä­net och inter­net i Sverige i syn­ner­het. Detta är ett typiskt exem­pel när de bely­ser en pro­ble­ma­tik. Jag tyc­ker att Sveriges rege­ring (och poli­ti­kerna) är fega i den här frå­gan. Ta ställ­ning, men ha en bak­väg ut kan ses som diplo­mati, men jag ser bara feghet.
 6. Misshandeln som för­svann
  Poliskåren i Sverige har ett rik­tigt stort pro­blem med en osund kåranda, där man skyd­dar varandra på ett sätt som när­mast för tan­karna till maf­fian. Problemet är att poli­sen har rätts­vä­sen­det på sin sida. Det är inte kons­tigt att folk inte har för­tro­ende för poli­sen. Jag har väl­digt lite för­tro­ende för poli­sen som hel­het, även om jag har tillit till enskilda poliser.
 7. Röda Korset vann över­kla­gan — fort­sät­ter vårda tor­te­rade
  Ibland kom­mer det goda nyhe­ter. Som denna. Det är extremt märk­ligt att någon som inte ens har per­so­nal kom­pe­tent inom ett område kan vinna en upp­hand­ling från någon som uppen­bar­li­gen har kom­pe­tens. Inom vård och andra offent­liga tjäns­ter är det myc­ket pro­ble­ma­tiskt att upp­handla det bil­li­gaste. Isobel Hadley-Kamptz skri­ver bra om det dilem­mat.
 8. Oskyldigt utpe­kad som snat­tare
  Det är ju tur för MQ att de var­ken finns på Twitter eller på Facebook, för då hade de ju tving­ats bemöta det här pin­samma debaclet. Som det är nu kan de bekvämt välja att bemöta det med klas­sisk PR-tystnad. Jag, som sta­dig­va­rande kund på MQ , blir extremt illa berörd av det. Synd, jag gil­lar MQs märke Bläck, men det är inte så svårt att hitta alternativ.
 9. Fler reser kol­lek­tivt men färre är nöjda
  En elak giss­ning är att SL ensamt står för majo­ri­te­ten av bris­ten på infor­ma­tion. Det är helt galet hur inef­fek­tiv SL:s orga­ni­sa­tion är på infor­ma­tion. Exempel:Förra vec­kan skulle jag åka från Slussen — Telefonplan runt lunch­tid på tors­da­gen. Tåget mot Fruängen ska komma om några minu­ter, men tiden pas­se­ras och tåget för­svin­ner från skyl­ten utan att något tåg kom­mit. Samma med nästa tåg. Jag går upp för att höra med spärr­vak­ten vad som hän­der. Han har inte ens någon aning om att det är något fel på tra­fi­ken. När han för­sö­ker ringa för att ta reda på hur det lig­ger till lyc­kas han  få reda på att en olycks­hän­delse inträf­fat vid Mörby Centrum, och att linje 14 där­för dras med för­se­ningar. Han lyc­kas dock inte nå fram för att få reda på var nästa tåg befin­ner sig. Ridå!
 10. “Ni retar upp folk i onö­dan“
  Jag har sagt det förut (i Debatt) och jag säger det igen: det ska heta QX-galan, inget annat. Alla andra namn gör anspråk på ett repre­sen­tant­skap som jag vet att QX gärna vill ha, men ald­rig kom­mer att få man­dat att ha.