Anmärkningsvärt 27 mars 2012

Posted on Mar 27, 2012 in amärkningsvärt
 1. curator’s ǝpoɔ
  Det här är fan­tas­tiskt. Ett sätt att stan­dar­di­sera cred: “via” (ursprungs­käl­lan) och “hat tip” (hit­tat genom x). Det här kom­mer jag att använda myc­ket i fram­ti­den. 

   

 2. Homofobi ≠ Yttrandefrihet > Stoppa Sizzla på Slakthuset
  Nu hål­ler jag inte mer om for­mu­le­ringen att “homo­fobi” inte är “ytt­ran­de­fri­het”, för det är pre­cis vad ytt­ran­de­fri­het är: möj­lig­he­ten att säga saker som är obe­kväma. Däremot är direkta upp­ma­ningar till att döda folk inte okej, och det är det senare Sizzla, en homo­fob rapar­tist från Jamaica, syss­lar med. Hans tex­ter inne­hål­ler bland annat raderna

  Fire fi di man dem weh go ride man behind (burn the men who have sex with men from behind)

  och

  Shot bat­ty­bwoy, my big gun boom (Shoot que­ers, my big gun goes boom)

  Jag är ett stort fan av att avskaffa hets­lag­stift­ningen i sin exi­ste­rande form, där­för vore det extra roligt om Sizzlas spel­ning ställ­des in på grund av mark­nads­kraf­ter (kon­su­men­ter). Det vore roligt om boj­kott­nings­e­ve­ne­manget på Facebook fick tio­fal­digt fler del­ta­gare än Slakthusets offi­ci­ella eve­ne­mang för Sizzlas spel­ning. Gå med och bjud in vänner!

   

 3. Maria Larssons krig mot nar­ko­tika är ide­o­lo­giskt
  Det är otro­ligt synd att den svenska debat­ten kring nar­ko­tika­po­li­tik är så reli­giös. När man blun­dar för fakta och siff­ror och blint föl­jer en tro blir det säl­lan bra. Maria Larssons svar (som det här är ett svar på) är ett tyd­ligt bevis för det. Svensk poli­tik har säl­lan känts mer hopplös.

   

 4. Den tjuv­lyss­nande riks­da­gen « Full Mental Straightjacket:Det här är ett bril­jant embryo till civil olyd­nad. Det skräm­mande är att läsa sva­ren från vissa poli­ti­ker, det är så tyd­ligt att den nya värl­den styrs av den gamla politikern.

   

 5. Pinterest, far­li­gare än cigg? | beta75
  Det här är myc­ket peda­go­giskt och läsvärt om Pinterest och de upp­hovs­rätts­liga följ­derna. Läs, för sjut­ton! (Och Karl, lägg upp en Flattr-knapp på din blogg, nu var jag tvungen att Flattra ditt Twitter-konto istället)

   

 6. Bahnhof mot­ar­be­tar data­lag­rings­di­rek­ti­vet | Inrikes | Nyheter | Nyheter24
  Det här är stort. Bahnhof för­tjä­nar en eloge, och hade jag bott i Sverige hade de varit mitt första­handsval som inter­ne­to­pe­ra­tör. Det hand­lar inte om kro­nor och ören man kan spara, hellre dyrare bred­band från en ope­ra­tör med integri­tet än bil­ligt bred­band från fega ynkryggar

   

  .

 7. En väd­jan till alla jour­na­lis­ter | Journalisten
  Jag har mis­sat det här dre­vet, men det som gör mig extra beklämd är Cissi Wallins svar till Kjell Haglund. Det finns få exem­pel på rik­tig ondska, det mesta folk miss­tar för ondska är egent­li­gen själv­god­het. Om dessa citat stäm­mer är Cissi Wallin ett praktex­em­pel på just själv­god­het på grän­sen till ondska. EDIT: Jag har pra­tat med Cissi om det här, och hon har postat en — i min värld halv­hjär­tad — rätt­ningstweet. Det intres­santa är 1. reflexen att retweeta ett rasis­tiskt bud­skap från någon som har 45 föl­jare och där­med sprida bud­ska­pet till många fler, och 2. bris­ten på käll­kri­tik. En snabb titt på kil­lens flöde i övrigt gjorde det för mig tyd­ligt att det var en tweetrape.

   

 8. Lagrådet avvi­sar för­sla­get om krän­kande foto­gra­fe­ring — Läs mer — Nyhetsarkiv — sjf.se
  Lagrådet avvi­sar för­sla­get om krän­kande foto­gra­fe­ring. Tack och lov! Galen lag­stift­ning på många plan. Dock har nuva­rande rege­ring en tra­di­tion av att ge blanka fan i vad Lagrådet anser, där­för är det extra illa att vi inte har en kon­sti­tu­tions­dom­stol i Sverige.

   

 9. Babel | svt.se
  “Självbiografen”, Aron Flam och Petra Mede läser valda delar ur svenska memo­a­rer. Först ut: Björn Borg. Lågmäld humor. Jag gil­lar det och ser fram mot nästa avsnitt.(Full disclo­sure: Robin Olsson som pro­du­ce­rar är en myc­ket nära vän till mig)

   

 10. Jonas Gardell och 299 till är mest infly­tel­se­rika på Twitter i Sverige – hela lis­tan. | Aitellu Blog
  Aitellus ansats att kvan­ti­fi­era och mäta svenska twit­ters­fä­ren för­tjä­nar både push och eloge. Det är ett trans­pa­rent arbete med ett tyd­ligt syfte, till skill­nad från “den där Facebookundersökningen”.

   

 11. Shit jäm­ställ­dis­ter say.
  Den här blog­gen får mig att vilja avliva hela värl­dens befolk­ning. Med den mäng­den idi­o­ter vi pro­du­ce­rar för vi avli­vas för vårt eget, jor­dens och uni­ver­sums bästa.

   

 12. Därför vin­ner Apples nya Ipad surf­plat­te­kri­get
  Jag bru­kar inte länka till Ajour, eftersom jag tyc­ker att pro­jek­tet som sådant upp­munt­rar mob­bing genom sitt kol­lek­tiva bete­ende när Damon Rasti löper amok, men den här gången är det @claes som skri­ver och det är myc­ket läsvärt. [För att för­tyd­liga kring Ajour: jag gil­lar indi­vi­derna — för­u­tom Damon som jag inte vill ha något att göra med — men pro­jek­tet som sådant har gett mig extremt besk smak i mun­nen och jag vill inte för­knip­pas med det eller främja det mer än nöd­vän­digt. Det säger kanske hur bra jag tyc­ker att Claes text är lika myc­ket som vad jag tyc­ker om Ajour.]
 • Emanuel Karlsten

  Oj! Väldigt hårda ord om Ajour. Uppriktigt led­sen att du kän­ner så.