Anmärkningsvärt 22 november

Posted on Nov 22, 2011 in amärkningsvärt
 1. Rubricering gäl­lande hac­kade bus­skort: bedrä­geri | MMN-o:

  Är det inte lite märk­ligt att dra någon som fun­nit ett säker­hets­hål i ens affärsmo­dell och erbju­der sig att hjälpa till, inför rätta?

 2. ”Därför måste rege­ringen stoppa omskä­relse av poj­kar” — DN.SE:

  Det här är en infek­te­rad fråga, och jag tyc­ker att det finns en stor rele­vant poäng här: var­för ska “kul­tu­rella och reli­giösa skäl” ge för­äld­rar rätt att göra kirur­giska, medi­cinskt obe­fo­gade, ingrepp på barn? Jag tyc­ker att reli­gi­ons­fri­he­ten är vik­tig, men den är under­ord­nad andra rät­tig­he­ter — som rät­ten att själv få avgöra vilka delar av krop­pen man vil ha bort­tagna eller inte.

  Svaret på DN Debatt från Omid Aghajari är mest för­vir­rat. Å ena sidan tar han upp att HIV-risken mins­kar (som om det vore ett argu­ment för indi­vi­den?) å andra sidan skri­ver han sedan att han inte vill använda argu­men­tet att omskä­relse mins­kar ris­ken för HIV . Och när någon säger saker som cita­tet nedan, då är det dags att se upp. Vilka andra etiska prin­ci­per kan vi rucka på för att de “över­sti­ger medi­ci­nens, reli­gi­o­nens och kul­tu­rens grän­ser”? Vad bety­der det ens?

  För mig och för ota­liga andra män­ni­skor – både tro­ende och seku­lära mus­li­mer och judar vilka lever i diaspora – över­skri­der omskä­rel­sen medi­ci­nens, reli­gi­o­nens och kul­tu­rens gränser.

 3. Är Västernorrlands och Västerbottens lands­ting HBT-fientliga?:

  Jag har skri­vit ganska myc­ket om blod­do­na­tio­ner tidi­gare, bland annat gjorde jag och Nyheter 24 en grej ihop vin­tern 2010 kring de nya reg­lerna för män som har sex med män. Det här är en intres­sant fort­sätt­ning på det. Västernorrland ver­kar ha en lite annan syn på homo­sex­u­ella än res­ten av Sverige.

 4. autist­mam­mans blogg: Carema & Attendo — en liten berät­telse för dig som bru­kar upp­handla LSS-insatser:

  Attendo och Carema är två varu­mär­ken som vid det här laget är så ned­svär­tade att jag, om jag hade job­bat för dem eller med dem, hade all­var­ligt fun­de­rat på satt säga upp mig och gå vidare.

  Det är ganska intres­sant att titta på Caremas “Dokumen inifrån”-blogg som star­tats som ett svar på den mas­siva kri­tik som fram­förts i media. Problemet är att det är skri­vet på PR-språk, där man använ­der syft­ningar och ord på ett hög­tra­vande sätt som ger käns­lan av att man för­sö­ker gömma något. Carema hade tjä­nat enormt på att ha en mer per­son­lig och mindre hög­tra­vande ton, men det är svårt. Över­lag tror jag att de som är vana med PR-formuleringar från tra­di­tio­nella medier behö­ver lära sig hur man ska över­sätta den tonen till blog­gar, Twitter, Facebook och andra soci­ala kana­ler. Det hand­lar inte om att ta bort pro­fes­sio­na­lis­men i tonen, utan att anpassa den så att man inte låter som Tobias Billström som för­sö­ker und­vika att svara på en pin­sam fråga.

  Det här visar också pro­ble­ma­ti­ken bakom pri­va­ti­se­ring. Med det sagt så har det också fun­nits (och finns) effek­ti­vi­tets­pro­blem i (vård-)organisationer som drivs i offent­lig regi. Lösningen är bättre upp­hand­lingar och kon­trol­ler (dess­utom skulle det inte skada att täppa till hålet med lån från off-shorebolag till höga rän­tor som ger vins­ter som flyt­tas utom­lands). Läs även Jonas Morians fun­de­ringar base­rat på hans erfa­ren­het av att ha job­bat med Attendo.

 5. Exklusiv inter­vju: Ett svenskt MMA-proffs talar ut | kimura.se:

  MMA (Mixed Martial Arts) är kanske den sport som har den största macho­stäm­peln. Här kan du läsa en ano­nym inter­vju med en (än så länge ano­nym) svensk homo­sex­u­ell proff­sut­ö­vare. Jag hop­pas att han vågar fort­sätta sin resa och komma ut helt och hål­let. Kul att kom­men­ta­rerna är så posi­tiva från alla, inklu­sive ord­fö­ran­den för MMA-förbundet.

 6. Dela län­kar från Tumblr till WordPress med TumblrItems2WP — Improove:

  Google Reader har inte längre “sha­red items” och jag har varit tvungen att hitta ett annat sätt att göra auto­ma­tiska sam­man­fatt­ningar av län­kar som jag hit­tar. Svaret kom i form av PM Nordkvists anpas­sade “SharedITems2WP” och Tumblr. Det här syste­met är fak­tiskt snäp­pet bättre eftersom jag här kan tagga med “shared-se” — och där­med få ett flöde av svenska län­kar jag pub­li­ce­rar i denna blogg –och “shared-en” — och där få ett flöde eng­elska län­kar jag pub­li­ce­rar i min eng­elska blogg.

 7. Så stop­pade Borg radio­de­bat­ten « Jens Holm:

  Anders Borg är bra på många sätt, men det är allt­för ofta som jag sit­ter med käns­lan att hans upp­rörd­het i frå­gor är mest kro­ko­dil­tå­rar för att blidka upp­rörda rös­ter, sna­rare än ett äkta enga­ge­mang. Då blir den här tex­ten av Jens Holm rele­vant och intressant.

 8. – Den här inno­va­tiva tjäns­ten är helt unik. Nu kan annon­sö­rerna utnyttja Aftonbladets mobil­räck­vidd för att dela ut erbju­dan­den till män­ni­skor i far­ten, säger Aftonbladets för­sälj­nings­di­rek­tör Anders Berglund i ett press­med­de­lande.”

  Jag vet inte vad som är mer komiskt: att Anders Berglund säger att deras deals-tjänst är “inno­va­tiv” och “helt unik” eller att Dagens Media uppen­bar­li­gen pub­li­ce­rar press­re­le­a­ser rakt av. (ori­gi­nalar­ti­keln: Aftonbladet lan­se­rar deals-tjänst — Dagens Media)
 9. Det lönar sig att stå på sig: Upplevelse av Telias kund­tjänst butik « Henrik Tornberg:

  En väl­digt sak­lig redo­gö­relse för hur svårt det är att få bra kund­tjänst från Telia, såvida man inte har ett VIP-supportnummer. Det här är pro­ble­met med alla stora orga­ni­sa­tio­ner, och jag kän­ner igen det. Telia borde vara ett och samma bolag, men har du gjort något i butik kan deras tele­fon­kund­tjänst näs­tan ald­rig hjälpa dig. Det som är för­vå­nande är den låga nivån på Telias kund­tjänst — trots allt är Telia inte ett av låg­pris­bo­la­gen och borde kunna hålla sig med en bättre kundtjänst.

 10. Den all­de­les för gene­rösa för­säk­ringen — Ledare (Lib) — allehanda.se:

  Intressant om för­äld­ra­för­säk­ringen och hur gene­rös den egent­li­gen är i Sverige av den smarte @fredrikw

 • Hollbykollen

  Intressant blogg!
  Läs om min väg ur koka­in­miss­bru­ket.
  http://1000littlelies.blogspot.com/

 • Anonym

  Böter för öppet homo­sex­u­ella i Ryssland: http://www.dn.se/nyheter/varlden/homosexuella-hotas-med-ryska-boter

 • Anonym

  Anmärkningsvärt i ämnet “it gets better”: 

  http://www.youtube.com/watch?v=TdkNn3Ei-Lg

 • http://www.cameraolshop.com/ Camera acces­so­ries

  This is a great blog.Very ple­a­sed to see your blog .

 • http://www.cheapbighandbags.com/ Louis Vuitton Bags For Cheap

  The dis­ser­ta­tion chap­ters should be per­fectly com­po­sed by dis­tin­gu­ished the­sis ser­vice, when people want to pre­sent a wri­ting talent. Thus, this is mani­festly that you understand the right way to finish a superb issue refer­ring to this topic. Thank you very much for dis­tri­bu­ting this.