Anmärkningsvärt 2 mars 2012

Posted on Mar 2, 2012 in amärkningsvärt
 1. Narkotikahundar i Landskronas sko­lor — hd.se
  Jag tror inte mina ögon när jag läser den här nyhe­ten. Nog för att jag de senaste åren tap­pat för­tro­en­det för svenska polis­vä­sen­det, men jag trodde inte att jag på all­var skulle använda ter­men “fascis­ter” med poli­ser. Nu gör jag det. Skolor är inte “all­män plats” (bara det att en polis inte har koll på det känns ofräscht) — och att behandla ung­do­mar på det här sät­tet är helt jävla vid­rigt. Hur många vuxna skulle vara okej med att poli­ser gick omkring på arbets­plat­serna med knarkhundar?
 2. När könet är okänt | Nöjesguiden
  Margret Atladottir skri­ver om ordet “hen” i Nöjesguiden. Det som slår mig som intres­sant är att det mest är män som kom­men­te­rar nega­tivt om det ordet. När något upp­rör hetero­män som läser Nöjesguiden, då kän­ner jag en obsti­nat läng­tan att göra det än mer. Från och med nu ska jag använda hen myc­ket oftare.
 3. Järnnatt — Södra Teatern
  Om du har möj­lig­het att se denna pjäs, gör det. Jag såg första publik­re­pe­ti­tio­nen, och den är rik­tigt jävla skitbra.
 4. Ladbrokes är super­kac­kiga på att vara soci­ala
  En av de stora poäng­erna med MyNewsDesk är att det ska vara ett soci­alt press­rum. Man kan kom­men­tera press­re­le­a­serna, se vilka blog­gar som skri­vit om dem, dela etc. Jag kom­men­te­rade fel­ak­tig­he­ten om antal tweets per sekund i Ladbrokes press­re­le­ase den 23 feb­ru­ari, och kom­men­ta­ren är fort­fa­rande inte pub­li­ce­rad den 1 mars (och fak­ta­felet kvar­står). Riktigt pinsamt.
 5. Bögministeriet
  Sveriges bögi­gaste och mest bögiska podcast — och jag är med i den! Första två avsnit­ten är ute nu. Första hand­lar om “Bögresan” och andra om bögklichéer
 6. Pressmeddelande: Dödshotad regim­kri­ti­ker utvi­sad under stort hem­lig­hets­ma­keri | Jonas Bergström
  Alliansen är jäk­ligt duk­tiga på att sköta Sveriges eko­nomi. Men med­mänsk­lig­het? Det finns ingen. Det hjäl­per inte hur myc­ket fru Reinfeldt dyker upp i put­ti­nut­tiga repor­tage i tid­ningar när hon väg­rar inter­vjuas av kri­tiska jour­na­lis­ter, och det hjäl­per inte rege­ringen när Migrationsverket gör så här.