Anmärkningsvärt 14 september 2011

Posted on Sep 14, 2011 in amärkningsvärt
 1. Iranian Gays Coming Out on Facebook :: EDGE New England
  – HOMOSEXUALITET, IRAN Ett bril­jant sätt att fred­ligt mot­ar­beta Iranska regi­mens sha­ri­a­la­gar och behand­ling av homo­sex­u­ella: Facebook. 
 2. The Internet Of Things (Infographic) | Free and Useful Online Resources for Designers and Developers
  – INFOGRAFIK, INTERNET Snygg visu­a­li­se­ring över utveck­lingen av “inter­net of things”. Jag visste inte att Sega Dreamcast var den första upp­kopp­lade teve­s­pels­kon­sol­len, och inte hel­ler att BMW var de första som gjorde en upp­kopp­lad bil. 
 3. Court Approves Lawsuit Against Toyota Over Cyberstalking Ad Stunt | Threat Level | Wired.com
  – TOYOTA, INTERAKTIVA KAMPANJER Toyota och Saatchi&Saatchi behö­ver lära sig att bara för att det är väl genom­fört behö­ver det inte vara bra. Det här är full­stän­digt idi­o­tiskt på så många plan, och jag hop­pas att kvin­nan viner. 
 4. The End of Social Media 1.0 Brian Solis
  – SOCIALA MEDIER Det här inläg­get av Brian Solis får mig att tänka på Alexandras text som jag skrev om här http://www.asiktstorped.se/professionellt/sociala-medier/facebook-fas-2/Just cita­tet att bara för att du läg­ger till dela-knappar på din sajt gör inte att ditt inne­håll auto­ma­tiskt blir något folk vill dela är essen­sen. Och att det inte bara hand­lar om kam­pan­jer och smarta virala stunts. 
 5. Student Runs Secret Banned Books Library From Locker | Care2 Causes
  – CENSUR, RELIGION Det här är helt sjukt. En katolsk skola har bann­lyst böc­ker som Orwells “Djurfarmen” och en stu­dent har där­för star­tat “svar­tulå­ning” från sitt skåp. Religiösa sko­lor bör inte finan­sie­ras av offent­liga medel. 
 6. São Paulo: A City Without Ads | Adbusters Culturejammer Headquarters
  – REKLAM Saker jag inte visste: att São Paolo har bann­lyst utom­hus­re­klam. Intressant i dagar när SL inför mer rör­lig reklam i svenska tunnelbanesystemet. 
 7. With Blendr app, find a date nearby — latimes.com
  – IPHONE, DEJTING Nu finns Grindr för straighta. Appen heter Blendr och är så klart pac­kad i en mer asex­u­ell förpackning. 
 8. Women com­pete bet­ter when they are in teams, rese­arch finds | World news | The Observer
  – JÄMSTÄLLDHET Det är intres­sant att kvin­nor gör bättre ifrån sig i lag, men jag är över­ty­gad om att det hand­lar till stor del om miljö sna­rare än arv. 
 9. 3 PR-related info­grap­hics worth chec­king out | Articles
  – PR, SOCIALA MEDIER 3 bitar info­gra­fik samt­liga rela­te­rade till PR och soci­ala medier. Jag gil­lar fram­för allt den om Nestlé, Dominos och United Airlines kri­ser och ana­ly­sen av hur bris­ten på respons var sämre för varumärket. 
 10. Internet of Yesterday & Today: 1996 vs. 2011 [INFOGRAPHIC]
  – INTERNET, HISTORIA Det finns inget rik­tigt nytt här, men det är intres­sant att se hur Internet har utveck­lats och växt på 15 år. 
 11. Spola jät­te­rä­kan — Ledare — Expressen.se
  – MILJÖ, MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Isobel skri­ver skarpt som all­tid: här är anled­ning­arna för att skippa jät­te­rä­kor, gam­bas och allt vad de heter. Glöm inte att skippa dem när du bestäl­ler sushi! 
 12. The speed and den­sity of lan­gu­age
  – SPRÅK, INFORMATION Det här var rik­tigt intres­sant: infor­ma­tions­tät­he­ten i språk är rela­tiv till has­tig­he­ten språ­ket talas i, så en minuts tal på olika språk för­med­lar unge­fär samma mängd infor­ma­tion. (hat tip @filip) 
 13. Varför vi star­tade Twitterkontot SLkundservice och vad vi lärt oss | Jack Werner – En Blogg om Internet | Nyheter24
  – SL, TWITTER Precis min fråga. Jag ser uti­från ett ego­is­tiskt per­spek­tiv stor nytta av att SL skulle fin­nas på Twitter — det är en kanal jag behärs­kar och använ­der fre­kvent. Men ser jag till det större hela så är det 40 000 svens­kar som Twittrar. Även om det vore 40 000 stock­hol­mare så skulle jag ställa mig frå­gan om det inte finns bättre saker att foku­sera på än Twitter för SL:s kundser­vice (och då är jag ändå en av dem som ofta är miss­nöjd med SL:s informationshantering) 
 14. Isobels text och verk­stad: Jag vill inte vara sån här
  – Personligt och läsvärt av Isobel om att pendla mel­lan him­mel och hel­vete. Jag tyc­ker så himla myc­ket om så här nakna och upp­rik­tiga texter. 
 15. Forskare lurar hjär­nan in i bar­bi­e­docka — forskning.se
  – VERKLIGHETSUPPFATTNING Det här är coolt: vår upp­fatt­ning av stor­le­kar är bero­ende av vår egen kropps­stor­lek. När fors­kare lurat in hjär­nan i en mindre kropp (hur sker det för övrigt? vore häf­tigt att veta) påver­kas också per­so­nens storleksuppfattning. 
 16. An entrepreneur’s time ver­sus an employee’s time — TNW Entrepreneur
  – TID Intressant om tid och del­ta­gande i kon­fe­rens för anställd vs egenföretagare. 
 17. “Barn är ingen mänsk­lig rät­tig­het” | Barn och Unga | SvD
  – BIOLOGI Jag tycke inte att det här är “nyan­se­rat”, jag tyc­ker att hon pro­ji­ce­rar en massa andra pro­blem på det fak­tum att hon kom till med inse­mi­na­tion. Trist att ämnet inte pro­ble­ma­ti­se­ras på ett bättre sätt. 
 18. Språkets far­li­gaste begrepp — DN.SE
  – PSYKOLOGI Det här är väl­digt läsvärt om “vi och dom” och grupp­til­hö­rig­het, hur kraft­fullt det är och hur far­ligt det kan vara. 
 19. Pheromones, body care pro­ducts, and sex­ual attrac­tion: Don’t beli­eve the hype. — By Randi Hutter Epstein — Slate Magazine
  – Mycket läsvärt om fero­mo­ner hos män­ni­skor och var­för den teo­rin med största san­no­lik­het inte stämmer. 
 20. Tro, hopp och kär­lek. — Lisa Magnusson | Rodeo Magazine
  – SAMTIDSSPANING, SAMHÄLLE Lisa Magnusson lyc­kas göra en rik­tigt bra sam­tids­spa­ning om män­ni­skors behov av mening och poli­ti­se­ringen av kär­leks– och sexliv.