Anmärkningsvärt 14 december

Posted on Dec 14, 2011 in amärkningsvärt
 1. Uppgift om atti­ty­der “miss­vi­sande” — Dagens Medicin
  Det här är vik­tigt. De senaste dagar­nas skri­ver om akut­per­so­na­lens inställ­ning till miss­hand­lade och våld­tagna kvin­nor base­rar sig i bästa fall på en miss­tolk­ning, i sämsta på en ren lögn. Här ser vi vik­ten av att fak­ta­granska och gå till käl­lan och inte bara göra re-writes på and­ras historier.
 2. Vi hörs i Stockholm — Stockholmskällan
  Fyra hem­lösa twitt­rar om sin var­dag. Det här är ett utmärkt sätt att få inblick i hur hem­lösa i Stockholm har det. Jag sak­nar en kvinna bland de twitt­rande, men i övrigt är det ett ini­ta­tiv som för­hopp­nings­vis ger oss alla en mer human blick på hemlösa.
 3. Såna som upp­trä­der under falsk iden­ti­tet. Dom!
  Mycket bra av Nikke om falska iden­ti­te­ter, ano­nyma pro­fi­ler och hur man avslö­jar de förra.
 4. Dataföreningen Kompetens — Certifierad Social Media Manager
  Det här luk­tar datakör­kort hela vägen. Jag tror att utbild­ningen i sig myc­ket väl kan vara bra (även om jag tror att utbild­ningen Interactive Communication på Berghs ger mer om man redan har mark­nads­fö­rings­kom­pe­tens, då mål­grup­pen för denna kurs är för bred) men CERTIFIERING? Av Dataföreningen? I soci­ala medier? Det känns lite som att Fred Flinta skulle cer­ti­fi­era Jetsons.Jag tror att kur­sen i sig är nog så bra, men jag skulle ald­rig anställa någon som fram­höll ett cer­ti­fi­kat  i soci­ala medier från Dataföreningen som en merit. Däremot skulle jag se posi­tivt på någon som hade gått utbild­ningen och bara berät­tade om det.(Full disclo­sure: jag job­bar med både Berghs och Hyper Island)
 5. Att köpa en annan män­niskas fram­tida liv | Veronica Svärd – Intersektionen
  Väldgit väl­skri­vet av Veronica Svärt om Katrin Zytomierskas härd­smälta kring barn­flic­kan Monika Rejczak. Det som är skräm­mande är styr­kan i Katrin Zytomierkas före­ställ­ning att hon har rätt.Det jag är för­vå­nad över är att IKEA annon­se­rar i sam­band med Katrin Zytomierskas blogg.UPPDATERING: Zytomierska har tagit bort sitt blog­gin­lägg, och ver­kar för­vå­nad över att det har fått kon­se­kven­ser. Synd för henne att inter­net ald­rig glöm­mer.
 6. JMW Kommunikation » BEFRIAD ZON: Öppen­het 2.0?
  Det här är vik­tigt. Jag är en av dem som varit posi­tiv till Ajour i bör­jan. Jag tar till­baka det. Ajours icke-hantering av Damon Rastis bär­sär­ka­gång och att inse att det hänt förut gör att jag tap­par för­tro­ende för samt­liga inblan­dade. Damon Rasti har jag inte haft myc­ket för­tro­ende för till att börja med, Mymlan behål­ler mest för­tro­ende för att hon var den enda som sa något i dis­kus­sio­nen. Emanuel Karlsten är den som tap­par mest för­tro­ende hos mig.Jag kom­mer fort­sätta njuta av det inne­håll Johan Hedberg kura­te­rar, av Jack Werners grot­tande i kons­tiga inter­net­fe­no­men och av Mymlans genu­ina enga­ge­mang. Så länge det inte sker på Ajour — den saj­ten är numera boj­kot­tad i min värld.
 7. Mallen möter Annika Lidne | Gate two
  @fef­fekauf­mann är en per­son att hålla ögo­nen på. Han omsko­lar sig till kom­mu­ni­ka­tör i “nya medier” efter att ha job­bat i bygg­bran­schen, och han visar på två egen­ska­per som jag gil­lar: nyfi­ken­het och genom­fö­rande. Tillsammans med klass­kam­ra­ten @raolew har de en blogg där det inter­vjuar olika per­so­ner: dels för att lära sig, dels för att nät­verka. Här är interjvun med Annika Lidne. (Full disclo­sure: Jag har också inter­vju­ats av Feffe/Mallen)
 8. Niklas Hellgren: Gråt inte — klicka!
  Jag hade svårt för den krö­nika som Johan Hilton skrev i Expressen och här sät­ter Niklas Hellgren fing­ret på det jag hade svårt för.(Lustigt nog skrev Johan ner sina poänger i en, enligt honom själv, has­tigt och stres­sigt for­mu­le­rad Facebook-kommentar och där kunde jag plöts­ligt för­stå honom.)
 9. 1 anled­ning till att jag blev arg när jag såg Ruben Öst­lunds film Play | Nöjesguiden
  Filmen Play har fått ganska många reak­tio­ner. Det här tyc­ker jag är rik­tigt bra skri­vet, och för mig går det helt ihop med det Sakine skri­ver om hur väl­me­nande anti­ra­sis­ter går rasis­ter­nas ärenden
 10. Twingly — Twingly köper Bloggportalen av Aftonbladet — Mynewsdesk
  Det här är en rik­tigt bra nyhet för svenska blog­gare. Bloggportalen var i bör­jan ett rik­tigt bra ställe, men de senaste åren har det dra­gits med pro­blem till följd av bris­tande utveck­ling och under­håll. Twingly å sin sida är mäs­tare på just blog­gar och jag ser fram mot att få se hur de utveck­lar Bloggportalen.