Anmärkningsvärt 10 november

Posted on Nov 10, 2011 in amärkningsvärt
 1. Mobila data­tra­fi­ken ökade 92 pro­cent « internetstatistik.se
  Kurvan över mobil data­tra­fik är galen. 2006 var den näs­tan obe­fint­lig, idag är den uppe i 42 000 tera­byte per halvår. via @jocke
 2. 104 pro­cent kött i kor­ven — Mat & Dryck — www.gp.se
  Det är skräm­mande när lag­ma­karna inte kan grund­läg­gande mate­ma­tik. Hur kan något inne­hålla 104% råvara?
 3. JMW Kommunikation » Ajour är inte en jour­na­lis­tisk revo­lu­tion
  Jag vet inte om jag hål­ler med Brit om att Ajour bara är ett exem­pel på klick­jour­na­li­stik, det finns en hel del där som är bra. Jag tän­ker på Mymlans arti­kel om väl­gö­ren­het via nätet som är utmärkt. Dock att jag ser att en lik­nande arti­kel kun­nat skri­vas på DN eller SvD.Med det sagt måste jag säga att en del av Brits kri­tik är befo­gad. Samtidigt hop­pas och tror jag att Ajour kan göra en hel del skill­nad och nytta, och är beredd att hjälpa dem att göra just det.
 4. .SE har satt ner foten – nu ska Skatteverkets rätt att ”fiska” prö­vas | .SE
  Hurra för .SE! De står upp mot Skatteverket när de senare är ute och för­sö­ker hitta poten­ti­ell beskatt­nings­grund via .SE:s regis­ter över domä­ner och inne­ha­vare. Det är alltså inte frå­gan om namn­givna domäner/innehavare där miss­tanke finns utan ett gene­rellt “fiske” där man släp­per ner nätet och ser vad man får upp.
 5. “Allt värre för judar i Malmö” — Sydsvenskan
  Det är helt sjukt att så få poli­ti­ker öpp­nar mun­nen kring det här. Har debat­ten kring Israel-Palestina bli­vit så infek­te­rad att man numera inte ens vågar öppna mun­nen här, eller är det bara annan flat­het som lig­ger till grund?
 6. Länkar till alla webb­tjäns­ter från 24HBC | 24 Hour Business Camp 2011
  Här är samt­liga tjäns­ter som föd­des under 24 Hour Business Camp. Många är inte live än, men den här lis­tan är något att hålla ögo­nen på. Några av mina favo­ri­ter är

  • Svensexa och Möhippa - kom­bi­nera med tips på vad man kan göra och enkla pla­ne­rings­tjäns­ter som doodle.com och det här kom­mer att vara en guda­sänd gåva till alla som ska ordna svensexor/möhippor
  • The Tournament Application - som Doodle.com fast för turneringar.
  • Riksdagsrösten - att enkelt kunna gå in och få en över­blick på hur riks­dags­le­da­mö­terna rös­tat, och vilka frå­gor de rös­tat i, är något som under­lät­tar trans­pa­ren­sen i samhället.
  • Giwagawa - Denna är ännu långt ifrån klar, men om den är så bra som jag före­stäl­ler mig (t ex inte bara saker som kan köpas online, utan även i fysiska buti­ker) så är det här super.
 7. Svensk mjölk är snart ett minne blott | Brännpunkt | SvD
  Arla lyc­ka­des ald­rig till fullo bemöta ankla­gel­serna som Gunnar Lindstedt förde fram i sin arti­kel “Den köp­galna kon” (jag skrev lite om det ur ett kom­mu­ni­ka­tions­per­spek­tiv) och nu har fusio­nen gått ige­nom. Kritiken Gunnar för fram på SvD Brännpunkt är svi­dande för både Konkurrensverket och Arla. Det är trist att han blan­dar in gen­mo­di­fi­e­rad gröda i kri­ti­ken, eftersom det inte nöd­vän­digt­vis behö­ver vara dåligt, men i övrigt ska det bli intres­sant att se om Konkurrensverket och/eller Arla bemö­ter kritiken.
 8. Snart har vi alla fått pedo­fi­ler­nas blick | Brännpunkt | SvD
  Per Hagwall sät­ter fing­ret på pro­ble­met med det slut­tande plan vi sit­ter på när det gäl­ler barn och naken­het, som en för­läng­ning av Uppdrag Granskning förra veckan.
 9. Den för­änd­rade bloggo­sfä­ren — PromeMorian
  Jonas skri­ver intres­sant om för­änd­ringen i bloggo­sfä­ren, och hur “länk­ho­rande” påver­kar blog­gare att länka mer, men läsa mindre. Allt för att med kol­lek­tiv anstränging hamna högt upp på olika sam­man­fatt­ningar. Det är här tjäns­ter som Summify kom­mer in, eftersom de base­ras på tips på Twitter, Facebook och (i alla fall fram till nyli­gen) Google Reader. Det är alltså saker som någon läst och tyckt var till­räck­ligt intres­santa för att dela, sna­rare än något som man slent­ri­an­mäs­sigt län­kar till bara för att till­sam­mans klättra på topp­lista X.