Anmärkningsvärt 1 oktober 2011

Posted on Okt 1, 2011 in amärkningsvärt
 1. Column: Women need men to set records? Yes, and no — trac­kand­fi­eld — ESPN
  – JÄMSTÄLLDHET, MARATON Kvinnligt världs­re­kord i mara­ton stryks för att hon sprang med män. Det är sin­nes­sjukt med tanke på att mara­ton är en gren där kvin­nor och män näs­tan all­tid täv­lar till­sam­mans. Det inne­bär att män kan sätta världs­re­kord i alla mara­ton­lopp, kvin­nor bara i mara­ton­lopp med endast kvin­nor. Sportvärlden upp­hör ald­rig att för­våna med sin otidsen­liga syn på kön.

   

 2. Google Plus Traffic Went Up 1269% Last Week
  – Det stora här är inte att tra­fi­ken till G+ ökat 1269%, utan att man nu kan dela cirk­lar. Tvåvägsfilter är framtiden.

   

 3. Emotional Bag Check
  – INTERAKTION, KÄNSLOR Det här är en bril­jant tjänst. Skriv om dina pro­blem och lätta hjär­tat, eller läs om någon annans pro­blem och skicka dem en sång som skulle hjälpa dig i den situ­a­tio­nen. Det blir ett kort, genu­int möte med en vän du ännu inte träf­fat. Jag äls­kar den här idén.

   

 4. Inga fjä­ri­lar för tuffa poj­kar | Port Freedom
  – KÖN, UPPFOSTRAN Malin skri­ver om en hän­delse i en affär när en pappa i ett för­sök att vara snäll ger sin son en men­tal örfil. Tänkvärt. Synd att denna pappa för­mod­li­gen inte kom­mer att läsa texten.

   

 5. Vad är egent­li­gen genuspe­da­go­gik? Och var­för är så många emot det? – Hanna Fridén at Hanna Fridén
  – JÄMSTÄLLDHET Hanna Fridén reder ut begrep­pet genuspe­da­go­gik och för­kla­rar var­för det inne­bär val­fri­het och ännu fler ska­lor på den färg­pa­lett som befolk­ningen utgör, sna­rare än den gråt­rista avsex­u­a­li­se­rade indi­vid som mot­stån­darna all­tid pra­tar om. Så bra!

   

 6. En man med ett skägg. — Dom kal­lar oss kristo­fo­bi­ker. — Djungeltrumman.se
  – ALUMA, LIVETS ORD Oavsett om mis­sat att Aluma (tid­ning i Malmö som lik­nar Situation Stockholm) fått en ansva­rig utgi­vare som tidi­gare varit mark­nads­chef på Livets Ord, och att stora delar av deras säl­jarkår och skri­ben­ter läm­nat dem för Faktum (som från bör­jan var Göteborgsbaserad, men nu också får en Malmöupplaga och som leds av bril­jante Aaron Israelsson) så är det här rik­tigt bra läs­ning om anled­ningen varför.

   

 7. Är ditt varu­märke en åld­rande rock­stjärna eller en popu­lär gäst på cock­tail­par­tyt? | www.berghs.se
  – FÖRELÄSNING, DIGITALA MEDIER Här är en tim­mes före­läs­ning av mig om digi­tala medier. Det är en bra intro för per­so­ner som inte rik­tigt för­står för­änd­ringen som digi­talt inne­bär. Föreläsningen är på engelska.

   

 8. Jämförelse av 8 bevak­nings­verk­tyg för soci­ala medier | Sociala medier för besluts­fat­tare
  – SOCIALA MEDIER, OMVÄRLDSBEVAKNING Intressant genom­gång av åtta verk­tyg som hjäl­per dig över­vaka ett före­tag eller ett varu­märke i digi­tala medier. Jag sak­nar SMM från PR Newswire, som jag tyc­ker slår Meltwater Buzz med häst­läng­der. PR Newswire har dess­utom Michael Pranikoff som huvud­an­sva­rig för soci­ala medier och när jag lyss­nade på hans före­drag om soci­ala medier gil­lade jag hans reso­ne­mang (som går helt i linje md det jag före­språ­kar). Meltwater Buzz har mig veter­li­gen ingen sån per­son, i alla fall ingen som lyc­kats vinna mitt för­tro­ende lika snabbt som Pranikoff.Ett före­tag som är med är Connycom. Vi använ­der det och det är rik­tigt bra. Jag gil­lar gänget bakom, de är alerta och på och utveck­lar det hela tiden. De har möj­lig­het att springa i cirk­lar kring många av jät­tarna. Jag rekom­men­de­rar dem varmt. Även Lissly är bra när jag har kol­lat på det.

   

 9. Why Facebook’s new Open Graph makes us all part of the web under­class | Technology | guardian.co.uk
  – FACEBOOK, SOCIALA NÄTVERK En dos kri­tik mot gra­tis soci­ala nät­verk i all­män­het och Facebook i syn­ner­het. Det finns punk­ter jag inte hål­ler med om, till exem­pel hal­tar lik­nel­sen om “husä­gare” vs “hyres­gäst” och jag skulle vilja påstå att det inte är “val­fritt” att som före­tag ha en digi­tal när­varo. Som hel­het är det dock intres­sant och läsvärt! (via Peter Bengtsson)

   

 10. Flöden, kvit­ter och sta­tusupp­da­te­ringar — en guide om omvärlds­be­vak­ning
  – (PDF-länk) OMVÄRLDSBEVAKNING Jag gil­lar det .SE gör, och här har de släppt en guide till omvärlds­be­vak­ning på 68 mat­nyt­tiga sidor. För den som är rik­tigt vass är det en intres­sant påmin­nelse, för den som inte rik­tigt har koll är det en guldgruva.

   

 11. #spo­tify i klorna på face­book « mym­lan
  – FACEBOOK, SPOTIFY Spotify kan nu bara skaf­fas av dem som har ett Facebook-konto. Det går inte att få Spotify utan Facebook. Eller i andra ord: Facebook säger “bend over, bitch” och Spotify säger “yes sir! how far should I bend?“

   

 12. Scripting News: Facebook is sca­ring me
  – FACEBOOK, PRIVACY Jag gil­lar verk­li­gen Facebooks nya inno­va­tion kring tids­linje istäl­let för gamla pro­fi­len. Men de är långt ifrån hemma på integri­tets­fron­ten. I prin­cip varje sak som Facebook rul­lar ut inne­bär nya över­grepp på intet ont anande per­so­ner. Den här gången känns det sådär.

   

 13. Nik Cubrilovic Blog — Logging out of Facebook is not enough
  – FACEBOOK, PRIVACY Det här är all­var­ligt — Facebook spa­rar en möj­lig­het att spåra dig även när du log­gar ut från deras sajt. De änd­rar i prin­cip bara den kaka som du har på hård­dis­ken så att du åter­i­gen måste ange lösenor­det för att komma in på deras sajt, men de kan fort­fa­rande spåra din akti­vi­tet på nätet.

   

 14. 8 tips for wri­ting press rele­a­ses that jour­na­lists (and blog­gers) read | Articles
  – PR En san­sad och mat­nyt­tig lista över gre­jer att tänka på när man skri­ver press­re­le­a­ser. Jag skulle vilja lägga till en sak: håll rubri­ken under 80 tec­ken för att ge plats för länk och RT så att den kan spri­das på twit­ter, och skicka ald­rig som PDF. Jag vet inte hur det är med jour­na­lis­ter, men blog­gare ski­ter totalt i att du är nöjd med att PDF:en hål­ler din gra­fiska pro­fil. Ett extra klick och en extra ned­ladd­ning för att öppna en PDF är som att instal­lera ett dörr­par efter dör­ren till din butik bara för att du tyc­ker att det är snyggt.

   

 15. ASAI Ban ISPCC’s ‘I Can’t Wait Until I Grow Up’ because the abu­ser is a man | adland.tv
  – BARNMISSHANDEL, REKLAM Det här är udda. Reklamfilmen i det här inläg­get är den bästa jag sett mot barn­miss­han­del. Det är ett rik­tigt bra stycke sto­ry­tel­ling som det är omöj­ligt att värja sig mot känslo­mäs­sigt. Nu stop­pas den på Irland tack var Pär Ström-logik. Jag kan bara hop­pas att den vin­ner än mer upp­märk­sam­het, vil­ket reklam­fil­mer som för­bjuds bru­kar göra.