Youtube-tips #2

Posted on Jan 30, 2011 in i mina skor, politik & samhälle, popkultur

Här är några av guld­kor­nen jag snubb­lat över på Youtube på senare tid:

Via min kom­pis Wicke såg jag Sarah Montague göra slarv­sylta av Jimmie Åkes­son i BBC:s “Hardtalk”. Hon är påläst, välar­ti­ku­le­rad och respekt­full, vil­ket gör det hela lite sur­re­a­lis­tiskt med tanke på vil­ken skämskud­de­fak­tor det här har. Nyckeln lig­ger i respekt­full­he­ten, Sarah gör ald­rig Jimmie till åtlöje. Hon bara ger honom chan­sen att själv göra det och han tar den.

En dörr­vakt som också till­hör värdse­li­ten i kick­box­ning tar hand om en stö­kig idiot till gäst. Jag öns­kar att svenska dörr­vak­ter var så här. (via Superpunch)

En fin histo­ria av en kille som hit­tar ett gäng foton och ska­par sig en bild av dem som tap­pat dem, och inle­der en jakt för att hitta dem. Det är några av mänsk­lig­he­tens finaste drag: nyfi­ken­het, kär­lek, vilja att hjälpa folk. @byBalsam ska ha tack för tipset.

The RSA har näs­tan all­tid intres­santa saker, och bör­jar för mig bli lika vik­tigt som TED. Här för­kla­rar Philip Zimbardo att det finns sex sätt att för­hålla sig till tid, hur geo­grafi påver­kar vårt sätt att se tiden och hur vårt sätt att se på tiden påver­kar vår poli­tik och det sam­hälle vi byg­ger. Det är ett litet AHA-ögonblick för mig. Sofia tipsade.

Trailer för Sound of Music redi­ge­rad som en zom­bi­e­film. Det är otro­ligt häf­tigt hur man med klipp­ning och musik kan få den här glät­tiga fil­men att bli en zom­bi­e­rulle (via Towleroad)

 • Aronson

  Jag hål­ler med dig om inter­vjun med Jimmie Åkes­son. Svenska inter­vjuer och debat­ter med sve­ri­ge­de­mo­kra­ter bli lätt så känslosamma.

  Och nog är han pin­sam all­tid. Fast jag måste säga att jag är lite impo­ne­rad över hur ledigt han pra­tar engelska…

 • http://twitter.com/quelconque D

  Ledigt? Grammatiska och lex­i­kala fel är legio (“in com­pa­ra­tion with”, “let to be mem­bers”, “I think it was in the ‘94″, “neces­sary to make a pos­si­bi­lity”, “they cost a lost of more money”, “we can help them more effi­ci­ent”…), han ver­kar inte för­stå skill­na­den mel­lan “d”, “t” och “th” (såväl den tonande som den ton­lösa for­men), för att inte tala om hans “l” som näs­tan är pari­o­dier på sla­viska diton än eng­elska sådana och oför­mågan att uttala “z”-ljudet kor­rekt… och sen är proso­din helt fel, med kons­tiga beto­ningar och “öh, uhm, eh” överallt.

  Men han är inte lika hemsk som Fredrik Rheinfeldt, nej.

 • Aronson

  D:
  Jag sa inte att han var duk­tig gram­ma­tiskt eller uttals­mäs­sigt. Jag sa bara att han pra­tade “ledigt”, det vill säga han sta­kade sig säl­lan och sam­ta­let flöt på.

  För övrigt ver­kar du ju vara expert på det här med eng­elska språ­ket, kanske kan du då vara lite ödmjuk också och inse att alla inte är det.

 • http://twitter.com/quelconque D

  A: Förlåt. Det är gement att ställa krav på svens­kar som tror varann så duk­tiga, jag vet. Mea culpa.