Digital identitet i analoga världen

Posted on Mar 4, 2011 in i mina skor

Deeped, eller the artist for­merly known as Niclas, skri­ver om upp­märk­sam­he­ten hans namn­byte fått både från Jocke och andra. Jag läste det pre­cis när Deeped la upp det på blog­gen och tänkte “coolt”, ändå är jag lite för­vå­nad över just upp­märk­sam­he­ten. Det slår mig att jag åter­i­gen ham­nar i fäl­lan att “om jag gjort det” eller “om jag kan det” så kan alla det. Jag måste sluta med det, det leder till enormt många missförstånd.

1995–1997 hängde och job­bade jag på Sveriges första inter­netcafé, Aswellas. Vi hade en SUN-server där jag lärde mig grun­derna i UNIX, en fast lina på 100 kbits (!) och 17 Pentium 75:or med 15-tumsskärmar. Men det som var abso­lut häf­ti­gast var live­ka­me­ran; en kamera från Axis som tog en bild i minu­ten och la upp den på webbsajten.

Det, till­sam­mans med chat­ten gjorde att det hängde en massa digi­tala stam­mi­sar där. Monkey, Col. Kurtz, Marc var några av dem jag minns mest. En majo­ri­tet av dessa bodde i USA, vil­ket gjorde att sena eftermiddagar/nätter var det full fart på vår chatt.

Jag ten­de­rade att hänga där en massa på nät­terna: jag lärde mig HTML och Photoshop, sur­fade girigt på de senaste saj­terna och spe­lade MUD (för kids som inte vet vad det är: det är pre­cis som WoW men helt i text­form). Kameran fång­ade ofta mig, vil­ket fick stam­mi­sarna på chat­ten att börja refe­rera till mig som “that nightcraw­ler guy”. Det blev också mitt smek­namn på nätet och nam­net på min första hem­sida:

Min första hemsida

Andra ver­sio­nen av min första hem­sida. Notera att jag var en liten akti­vist och att jag redan då skrev ett slags dagbok.

Nightcrawler blev nightc blev nc. Marc, en av stam­mi­sarna hade ibland en egen­het att skriva ord fone­tiskt och nc blev “encee”. För mig var det kär­lek vid första ögonkastet.

7 mars 2000 blev det också offi­ci­ellt mitt namn:

Brevet från PRV där mitt namntillägg encee bekräftas

Brevet från PRV där mitt namn­tillägg encee bekräftas

Det enda som stör mig är att jag ald­rig sta­var det med ver­sal; jag skri­ver det all­tid med gement e.

  • http://www.facebook.com/adriantomic Adrian Tomic

    Coolt! :)

  • Johan Dahlfors

    Där ser man. Kände inte till att du var 1) gam­mal MUD:are, 2) bytt namn till ditt nick.

    Strongt att våga visa upp HTML från 90-talet. Jag har med stor möda och myc­ket besvär ren­sat bort alla myc­ket pin­samma webb­saj­ter från web­ben. Dem vill jag nog ald­rig visa upp åt någon. De var fulla med ani­me­rade gif­far, snur­rande snabel-a:n, gräs­liga bak­grun­der och allt möj­ligt :D

  • Pingback: När det digitala blir en del av livet | Deepedition