Stockholm Pride 2011: Porn Star Talk

Posted on Sep 8, 2011 in totally unstraight
Scott Spears, Buck Angel och Michael Brandon på Porn Star Talk på Pride Sergel

Scott Spears, Buck Angel och Michael Brandon på Porn Star Talk på Pride Sergel

En sak som är rik­tigt häf­tig med Stockholm Pride är bred­den på ämnena. Jag hade under vec­kan varit på semi­na­rier om allt från Riksidrottsförbundets flat­het i hbt-frågor till själv­mord bland (unga) hbt-personer. På fre­dags­mor­go­nen var det dags för något helt annat: Porn Star Talk med de tre porr­stjär­norna Michael Brandon, Scott Spears och Buck Angel.

Michael Brandon

Michael Brandon valde att ta av sig trö­jan efter ett par minu­ter på scen. Med en mer voyeouristisk/entusiastisk publik hade han för­mod­li­gen tagit av sig mer.

Först ut var Michael Brandon, som väl i det här sam­man­hanget kan kal­las mainstream. Han spe­lar in gay­porr­fil­mer, men säger att han är i “the adult enter­tain­ment indu­stry” eftersom han också job­bar som eskort. Han har också job­bat som regis­sör av porr­fil­mer, men före­drar att stå fram­för kame­ran. Det bästa han vet är egent­li­gen live­sex fram­för publik. Han är fram­för allt känd för sin stora kuk. Faktum är att det är en av de första frå­gorna han får:

- “how big is your dick?“
-“It’s not a dick, it’s a cock. Calling my cock a dick is offensive”.

Sen fort­sät­ter han att svara på frå­gan: 10,5 inches eller strax över 26 cen­ti­me­ter. Han har till och med döpt den och gett den en egen per­sona, “Monster”. Jag pra­tade lite med honom senare på kväl­len och han berät­tade att han ofta får för­fråg­ningar rik­tade till hans kuk och inte till honom (“Can Monster come out and play?”).

Anledningen att han gav sin kuk en egen per­sona är för att hans egen per­son bli­vit syno­nym med jät­te­kuk. Han trött­nade och åter­er­öv­rade sin egen per­son genom att skapa “Monster”.

Michael Brandon bör­jade sin kar­riär innan HIV-eran och berät­tar att “bare­back” inte ens fanns som begrepp då, eftersom kon­do­mer i prin­cip ald­rig använ­des i porr­fil­mer före HIV kom in i bil­den. Han berät­tar också att dro­ger var en natur­lig del av porr­films­sce­nen, där man ser­ve­rade alla möj­liga dro­ger öppet på porr­films­in­spel­ningar. Idag är det bann­lyst och alla större stu­dios har en strikt policy kring använd­ning av dro­ger. En annan skill­nad med modern porr­film är att sce­nerna är betyd­ligt kor­tare. Tack vare modern tek­nik kan man redi­gera så myc­ket i efter­hand att man inte behö­ver lika myc­ket råmaterial.

En annan sak som Michael pra­tar om är att Viagra revo­lu­tio­ne­rat gay­porr­in­du­strin. Många skå­di­sar som gör gay­porr är straighta (“gay for pay”). Det stäl­ler också krav på hårda drog­po­li­cies, för som Michael säger: “All the Viagra in the world isn’t going to get a speed cock hard”.

Bästa frå­gan: “vad har din kuk lärt dig om livet?” Svar: “att det inte bara hand­lar om den”

Scott Spears

Scott Spears ville inte vara sämre än Michael Brandon. Han sa “I don’t have any shirt to take off, do you mind if I take off my pants?”

Andra porr­stjär­nan ut är Scott Spears, som gör myc­ket BDSM–porr. De intres­santa punk­terna från Scott var dels att han ser sina fil­mer som utbild­ning: BDSM krä­ver kun­skap, och fel utfört kan det leda till både obe­hag och ska­dor. När man bin­der någon måste man t ex se till att knu­tarna inte är för hårda, och använ­der man så kal­lade “nipple clamps” kan man inte låta dem sitta hur länge som helst.

Scott blev porr­stjärna mest av en slump. Han bodde i ett stort hus och fick för­frå­gan om att låna ut det till en porr­films­in­spel­ning. Han sa ja, inspel­ningen bör­jade men slut­för­des ald­rig då bola­get fick eko­no­miska pro­blem. Han fick erbju­dan­det att få bil­der tagna på sig, eftersom han var väl­ut­rus­tad och bol­len var i rull­ning. Han har varit porr­stjärna sen 1990.

Scott fick tidigt frå­gan om att raka sig när modet inom porr­film svängde till hår­löst. Han väg­rade och gjorde det istäl­let till sitt tra­de­mark, till­sam­mans med att han (tyd­li­gen) låter väl­digt myc­ket när han kommer.

Bästa fak­ta­bi­ten: Scott berät­tar att fluf­fers finns på rik­tigt, eftersom han själv har haft sådana under inspel­ningar (en fluf­fer är en per­son som, oftast medelst oral­sex, hål­ler porr­films­skå­di­sar redo för action)

Buck Angel

Buck Angel följde de tidi­gare porr­stjär­nor­nas exem­pel och drog av sig lin­net till publi­kens förtjusning.

Buck Angel var den mest efter­läng­tade porr­stjär­nan under eve­ne­manget. Han har varit kvinna men lever nu som man, och har valt att behålla sin fitta. “Shemales”, alltså per­so­ner som till allt yttre pas­se­rar som kvin­nor men som har kuk, är en ganska stor genre när det gäl­ler porr. Det har dock inte fun­nits några stora stjär­nor med mans­kropp och fitta, och Buck var länge per­sona non grata hos gay­porr­films­bo­la­gen. Ingen ville arbeta med honom, så han valde att starta sin egen film­stu­dio. Det gick bra: hans fil­mer är efter­frå­gade och han har en stor skara fans. Idag är han så popu­lär att de stora porr­stjär­norna vill göra fil­mer med honom.

En av de första sakerna som avhand­las är att Chers son Chaz Bono väg­rar prata med Buck Angel. Chaz är, pre­cis som Buck, FTM (född med kvinn­lig könsupp­sätt­ning, men upp­le­ver sig vara man) och en akti­vist för trans­per­so­ners rät­tig­he­ter. Buck tror att det är Chaz medi­e­råd­gi­vare som sagt åt Chaz att inte ha kon­takt med Buck. Förmodligen beror det till stor del på att Buck inte stic­ker under stol med att han gör porr och äls­kar det. Han väg­rar till exem­pel att ställa upp på talk shows och inter­vjuer som inte låter honom prata om sitt arbete med att göra porr.

Jag upp­le­ver Buck som väl­digt ärlig och naken i sitt berät­tande på scen. På frå­gan om vad han skulle ha gjort om han inte bör­jat göra porr­film sva­rar han “jag skulle ha varit död”. Han var själv­mords­be­nä­gen tidi­gare och por­ren har hjälpt honom att bli bekväm med den han är. Det var inte enda ingre­di­en­sen, men en av de vik­tiga. När mode­ra­torn frå­gar “How does being naked and doing gay porn make you more com­for­table in your skin?” sva­rar Buck “I didn’t have to be com­for­table in my skin, I nee­ded to become com­for­table with my vagina”.

Bucks knep för att bemöta folk som skic­kar hat­brev till honom och kal­lar honom för “freak” är att vara över­dri­vet trev­lig och förstående.

När publi­ken fick ställa frå­gor ställde Julia en rik­tigt bra fråga: om gay­porr­stjär­nor någon­sin kan korsa över grän­sen till mainstream­me­dia, som Jenna Jameson till exem­pel gjort. Både Scott och Michael ser att det bör­jar hända, men jag tror att det mest hand­lar om saker som har låg pre­stige även om jag öns­kar att det vore mer.

När de får frå­gan om de skulle rekom­men­dera folk att själva börja göra porr sva­rar alla tre att det beror på om man i sin fram­tid har pla­ner att göra annat som t ex poli­tik eller att jobba med barn. I så fall ska man inte göra det. Alla tre trivs med sina yrkes­val, men ser att de fått kon­se­kven­ser i form av vad man sen kan och inte kan göra. Michael råd är “om du inte är redo för att din mamma kan se dina porr­fil­mer, gör inte porr”.

Alla tre pra­tar sig varma för använd­ning av kon­dom. Scott säger att han spe­lat in två porr­fil­mer utan kon­dom (bare­back): en där han själv valde att göra det, en där han blev dro­gad och inte visste att han gjort det för­rän fil­men släpp­tes. I det senare fal­let blev pro­du­cen­ten arre­ste­rad och åtalad.

Totalt sett var det här ett myc­ket intres­sant semi­na­rie där humor och all­var blan­da­des. Ingen föll i fäl­lan att prata om “offer”, vil­ket annars är van­ligt i svenska medi­e­land­ska­pet när det gäl­ler porr och prostitution.