Slakthuset skickar bistånd för att mörda bögar

Posted on Mar 27, 2012 in politik & samhälle, totally unstraight
Jamaican reggae musician Sizzla Kalonji. Taken...

Jamaican reg­gae musi­cian Sizzla Kalonji. Taken by Chrysaora (Christina Xu) in June 2007 at the Portmore Awards. The picture is under (CC) BY-SA and is uplo­a­ded by the pho­to­grap­her to Wikipedia as well. Also avai­lable at http://flickr.com/photos/crimsonninjagirl/624621868/. (Photo cre­dit: Wikipedia)

Sizzla är en homo­fob reggae/dancehallartist som i sina låttex­ter upp­ma­nar till mord på homosexuella.

Hans tex­ter inne­hål­ler rader som

sodo­mite and bat­ty­bwoy mi seh a death fi dem’ (les­bi­ans and gays, I say death to them) [Låt: Get To Da Point]

Boom boom! Batty boy them fi dead (Boom boom! Queers must be kil­led) [Låt: Boom Boom]

Step up inna front line (Step up to the front line)
fire fi di man dem weh go ride man behind (burn the men who have sex with men from behind)
Shot bat­ty­bwoy, my big gun boom (Shoot que­ers, my big gun goes boom) [Låt: Pump Up]

2007 skrev Sizzla till­sam­mans med andra artis­ter med homo­foba tex­ter på ett avtal om att inte fram­föra, åter­pub­li­cera eller skriva låtar med homo­foba sång­e­tex­ter. Senare samma år åkte Sizzla ut på en Europaturné där han bland annat fram­förde låten “Nah Apologize” som inne­hål­ler raderna

Rastaman don’t apo­lo­gize to no batty-boy
If yuh dis’ King Selassie I,mih guns­hot yuh boy

Enligt Sizzla själv är det “över­sätt­nings­miss” som gör att hans tex­ter miss­tol­kas för homo­foba. Han menar att “batty-boy” bety­der “pedo­fil”, och i ett öppet brev jäm­för han sig med Bob Marley och und­rar var­för inte Eminem får samma bemö­tande [kanske för att Eminem är homo­fob, men inte upp­ma­nar till mord?].

Sizzla har bli­vit väg­rad inresa i Storbritannien på grund av sitt hat­bud­skap, och kon­ser­ter med honom har ställts in i bland annat Canada, Spanien och Tyskland. Hornstulls Strand hade bokat honom, men valde efter påtryck­ningar att avboka. Nu har Slakthuset bokat honom istället.

Är det så att Sizzla är miss­för­stådd? En av de DJ:s som Slakthuset bokat, och som är vän med Floyd Dixon som är arran­gör skri­ver så här på sin Facebook-sida:
CarlThomas King Nilsson skriver om homosexuella på sin Facebooksida

CarlThomas King Nilsson skri­ver om homo­sex­u­ella på sin Facebooksida

I lju­set av det, och tex­ten till låten “Boom Boom” blir det ännu mer osmak­ligt när CarlThomas pos­tar detta på spel­ning­ens event­sida, efter att det bli­vit klart att spel­ningen kom­mer att ske i Stockholm:

CarlThomas King Nilssons citat när det är klart att Sizzla spelar i Sverige trots protester

CarlThomas King Nilssons citat när det är klart att Sizzla spe­lar i Sverige trots pro­tes­ter. “Boom Bye Bye” är en låt om att döda bögar av Buju Banton. (tack till @kuhmitzastylin)

Många häv­dar att Sizzla gjort avbön och inte längre fram­för sina homo­foba låtar. Förmodligen har de del­vis rätt: Sizzla und­vi­ker  med största säker­het de homo­foba låtarna i län­der det är för­bju­det med hat­pro­pa­ganda. Att spela dem skulle ris­kera att skära av hans inkomst­käl­lor. Samtidigt mör­das homo­sex­u­ella och trans­per­so­ner på Jamaica, och varje krona som spen­de­ras på Sizzlas och andra homo­foba artis­ters musik, spons­rar också de nega­tiva atti­ty­derna som dri­ver till mord. Ett slags bistånd för mord på bögar. Det är alltså det Slakthuset och Sizzlas publik stäl­ler upp på.

Och det är inte till­skru­vat. På Jamaica ber man arran­gö­rer i väst­värl­den att boj­kotta de homo­foba artis­terna, vil­ket Slakthuset alltså ski­ter i. Mer läs­ning om Sizzla’s homo­hat i spel­ningar på Jamaica så sent som april förra året (dess­utom spons­rat av Coca-Cola!). Läs också Time Magazine om hur homo­sex­u­ella mör­das på Jamaica, och kopp­ling­arna till de homo­foba reg­gae­ar­tis­terna. Har du inte fått nog än? Nyligen spe­lade Sizzla på Jamaica och sjöng där Buju Banton’s “Boom Bye Bye”. Så myc­ket för hans påskrift på avtalet.

Om du inte stäl­ler upp på det här, gå gärna med i eve­ne­manget mot Sizzla och Slakthuset - och var med och bloc­kera spel­ningen imor­gon kväll.

Enhanced by Zemanta

 • http://www.facebook.com/maria.sjodin0 Maria Sjödin

  Sizzla spe­lade den homo­ha­tiska Buju Banton-låten Boom Bye Bye helt nyli­gen på en spel­ning för ung­do­mar på Jamaica. Vilket säkert på många sätt kan vara betyd­ligt mer skad­ligt än att spela homo­hat­lå­tarna i Sverige.

  http://jamaica-gleaner.com/gleaner/20120320/ent/ent2.html

 • Martin Fredriksson

  Att
  boka in en spel­ning med denne man, samma dag som han skulle ha spe­lat
  på en annan klubb, men där han bli­vit por­tad, måste Sizzla rim­li­gen
  tolka som ett stöd för det han står för. Detta är ingen blun­der,
  arran­gö­rerna tyc­ker uppen­bart att det är trams att krit­sera Sizzla. Illa!
   

 • Allen Grubesic

  Read the bible bit­ches?” CarlThomas borde kanske läsa om sin kristna saga för fet­ton gil­las hel­ler inte av gud. Frosseri är en av döds­syn­derna, det kanske fet­tot borde ha tänkt på innan han petat i sig all sin Mc Donalds.

 • Teddy

  bistånd? jävla galning.

 • http://twitter.com/nickemannen Niklas

  Bistånd? Väldigt obe­hag­lig kolo­nial under­ton att kalla det bistånd tyc­ker jag…

 • Johan Bohlin

  Så vin­kar vi far­väl till yttrandefriheten!

  Jamaicansk Patois är ett meta­fo­riskt språk och bety­del­serna av “bun fire”, “kill”, “mur­dah” o.s.v. skall inte över­sät­tas ordagrant!

  Sizzla är en djupt tro­ende Bobo Ashanti-Rastafarian och är enligt den läran för­bju­den att döda NÅGON annan män­ni­ska!
  Däremot är han pre­cis som vil­ken annan Bibeltroende män­ni­ska som helst fullt berät­ti­gad att uttrycka att han inte stöd­jer den homo­sex­u­ella livsstilen!

  Skall vi för­bjuda HBT-människornas pride-festivaler också?!?
  För egen del före­drar jag ytt­ran­de­fri­he­ten oav­sett vilka knäppskal­liga idéer man nu kan tän­kas företräda!!!

 • http://www.asiktstorped.se Micke Kazarnowicz

  Vadå vin­kar far­väl? Sizzla har inte för­bju­dits att yttra sin åsikt. Det är helt och hål­let upp till Slakthuset om de vill låta honom spela, på samma sätt som vil­ken näringsid­kare som helst kan välja vem hen vill göra affä­rer med.

  Du kan säga vad du vill om “jamai­cansk patois”, men män­ni­sko­rätts­or­ga­ni­sa­tio­nerna på Jamaica hål­ler inte med dig, och det väger i min bok tyngre än vad du säger. Han dödar ingen, men han upp­ma­nar till det. Det är i lag för­bju­det att upp­mana folk att döda någon oav­sett vem det är och vem du upp­ma­nar ska dödas, den inskränk­ningen i ytt­ran­de­fri­he­ten har fun­nits länge.

 • Johan Bohlin

   Jo, vad jag menar är att jag tyc­ker det är märk­ligt att ingen rea­ge­rar när metal-band vrå­lar om hur man skall tor­tera och bränna kristna eller hur hiphop-artister upp­ma­nar till att mörda poli­ser…
  Trotts att jag verk­li­gen för­ak­tar dessa bud­skap skulle jag ald­rig för­söka bloc­kera deras spel­ningar, jag går helt enkelt inte dit!
  Skillnaden är ju att de antag­li­gen menar vad de säger medan Sizzlas “eld” är en meta­for för en renande spi­ri­tu­ell kraft!

  Kommer folk att boj­kotta Alexander Bards pro­duk­tio­ner nu när han efter att ha sagt att det 2012 får vara slut med hat mord­ho­tar per­so­na­len på Slakthuset (som inte ens har med Sizzla att göra)… Tror inte det!
  Har han inte för­sva­rat använ­dan­det av ordet neger rätt nyli­gen också?