En intervjustudie om män som säljer sex till män

Posted on Mar 9, 2012 in totally unstraight

Det här är inte något som jag per­son­li­gen är inblan­dad i, men jag tyc­ker om ini­ti­a­ti­vet att forska på områ­det och vill bidra till att sprida bud­ska­pet. Hjälp gärna till att sprida det, ju bättre under­lag desto mer kva­li­ta­tiv forsk­ning. /Micke

Vilken bety­delse har det för män som säl­jer sex till män att berätta eller att inte berätta om dessa erfarenheter?

Berättande kan ses som något vik­tigt sam­ti­digt som det finns stora skill­na­der i vad, hur myc­ket och när män­ni­skor berät­tar. Att detta också gäl­ler per­so­ner som säl­jer sex fram­går i RFSL:s rap­port från 2011, där erfa­ren­he­terna vari­e­rar från de som berät­tat till de som inte berätta för någon. Jag är intres­se­rad av berät­tan­dets och icke­be­rät­tan­dets bety­delse med fokus på män som säl­jer sex till män.

Är du intres­se­rad av att dela med dig dina erfa­ren­he­ter och tan­kar kring detta?

Jag söker dig som iden­ti­fi­e­rar dig som man, är över 15år och har en eller flera gånger sålt sex till män.

Du kan delta genom att göra en inter­vju med mig, antingen genom en per­son­lig inter­vju då vi träf­fas, eller via Skype, MSN eller via e-post. Deltagandet är fri­vil­ligt och du kan när som helst avbryta inter­vjun. Alla namn, plat­ser och andra kän­ne­tec­ken kom­mer att bytas ut så att du som inter­vjuas ej kom­mer att kän­nas igen. Du kom­mer att vara anonym.

Denna stu­die kom­mer att pre­sen­te­ras i en mas­terupp­sats i soci­alt arbete och mänsk­liga rät­tig­he­ter vid Göteborgs Universitet.
Är du intres­se­rad eller har några frå­gor, hör gärna av dig till mig:

Linda Palhamn
Tel: 0708– 974 839
guspalhl@student.gu.se

Vetenskaplig hand­le­dare:
Jari Kuosmanen, docent
Tel: 031– 786 16 19
Jari.kuosmanen@socwork.gu.se

Göteborgs Universitet, Institutionen för Socialt Arbete, Box 720, 405 30 Göteborg