Bär något lila den 27 oktober för att säga en självklarhet

Posted on Okt 16, 2010 in totally unstraight

På senare tid har fem unga ame­ri­kanska poj­kar begått själv­mord efter att ha bli­vit mob­bade på grund av sex­u­ell lägg­ning. Det är lätt att avfärda som något som bara hän­der “over there” i reli­giösa bibel­bäl­tet, men så sent som 2009 pra­tade FHI om unga HBT-personers hälsa. Fysiskt mår de bra, psy­kiskt mår de sämre. Självmordsförsök är 2,5 gånger van­li­gare bland unga kvin­nor som är osäkra på sin sex­u­a­li­tet, och mer än 5 gånger van­li­gare bland dito unga män.

På ons­dag 27 okto­ber vill jag upp­mana alla — och fram­för allt dig som job­bar med ung­do­mar — att bära något lila. Det räc­ker med en näs­duk syn­ligt virad om hand­le­den, ett hals­band eller en mössa. Det vik­tiga är att det syns. När jag var ung och inte öppet homo­sex­u­ell öns­kade jag ibland att det syn­tes på alla som var homo­sex­u­ella på något sätt, så jag kunde veta hur många andra som var som jag. Den öns­kan slog ald­rig in, men det näst bästa hade varit om alla som inte såg homo­sex­u­a­li­tet som något sjukt, kons­tigt eller äck­ligt på något sätt visat det. Om så bara för en dag.

Förhoppningen är att så många ska delta och att det ska bli så upp­märk­sam­mat att det syns och hörs över hela Sverige, och inte bara i stor­stä­derna. Till dig som und­rar vil­ken kon­kret skill­nad det kom­mer göra, rekom­men­de­rar jag Elin Grelssons blog­gin­lägg som på ett myc­ket bra sätt kon­kre­ti­se­rar eve­ne­manget. Tack Elin!

Bär något lila den 27 oktober för att säga något självklart
(cred till Kenneth Lanneskog som gjorde logotypen)

Evenemanget på Facebook. Gå gärna med där och tacka ja, och bjud in vän­ner. Har du inte Facebook, men tän­ker vara med får du gärna skicka ett mail till mig och berätta det, eller säg det i kom­men­tar­fäl­tet nedan.

Här är min — vår — chans att göra det verk­lig­het för ung­do­mar idag.

Här är en längre bakgrund:

Jag lever i en lyx­bubbla. Jag är öppet homo­sex­u­ell och har för­må­nen att kunna vara just öppen. Så har det inte all­tid varit. När jag var 14 läste jag i min bio­lo­gi­bok att många ung­do­mar upp­le­ver “homo­sex­u­ella käns­lor” och att det går över. Som jag då hop­pa­des, vän­tade, läng­tade efter att vakna upp och vara nor­mal. Som alla andra. Som tur var hände det inte. Det som skil­jer mig nu från mig då är att frå­gan “skulle du vilja bli straight?” idag är unge­fär den­samma som “skulle du vilja bli lobotomerad?”

En kom­bi­na­tion av en massa saker gjorde att jag hit­tade styr­kan att omfamna det som sam­häl­let såg som ett freak. En av de enskilt vik­ti­gaste per­so­nerna här var min mel­lan­sta­di­e­lä­rare, Barbro Lundqvist på Storholmsskolan, som var en av myc­ket få vuxna som nämnde homo­sex­u­a­li­tet. Hon var också den enda per­son jag träf­fat före 17 års ålder som nämnde det i neutrala ordalag.

På senare tid har fem unga ame­ri­kanska poj­kar utsatts för mob­bing, på grund av att de setts som homo­sex­u­ella, till den grad att de tagit livet av sig. Har du inte sett detta film­klipp, där Joel Burns pra­tar om dessa undo­mar och till andra som befin­ner sig i samma situ­a­tion, så rekom­men­de­rar jag dig att göra det:

En stor del av utan­för­ska­pet och mobb­ningen har sin grund i att den stora mas­san är tyst. Inte av ondska, eller för att man hål­ler med dem som ogil­lar homo­sex­u­ella, utan för att det för de flesta av oss — inklu­sive mig själv — är så absurt att behöva säga att “jag har inget mot homo­sex­u­ella”. Det känns lite som att säga själv­klar­he­ter som “jag är mot krig” och “jag har inget mot svarta”. Men om den själv­klar­he­ten hjäl­per en enda per­son att omfamna sitt inre freak istäl­let för att fun­dera på om alter­na­ti­vet är själv­mord, så gör jag det gärna. Det kos­tar mig ingen­ting. Jag hop­pas att du hakar på.

Evenemanget är inspi­re­rat av R.I.P. ;; In memory of the recent sui­ci­des due to gay abuse, wear pur­ple. och av Fredrik Berggrens “Toppluva mot Sverigedemokraterna”.

 • KNET

  En annan sak som är job­bigt med att säga ”jag har inget mot homo­sex­u­ella…” eller ”jag har inget mot svarta…” är att eftersom att det är så själv­klart så för­vän­tar sig alla ett “..men…” efter

 • KNET

  hehe man tac­kar för Creden även om det inte från bör­jan var tänkt som en logo =)

 • KNET

  hehe man tac­kar för Creden även om det inte från bör­jan var tänkt som en logo. Ser dess­utom ett fel “logon” ;)

 • Rasmus

  Du har inte inspi­re­rats av ditt snopptrose-förslag för några år sen då? :)

 • http://www.asiktstorped.se Micke Kazarnowicz

  Jag fun­de­rade lite på just grän­sen mel­lan slack­ti­vism och att göra en skill­nad. För mig är skill­na­den stor mel­lan att mani­fe­stera att man är mot att mörda/tortera barn, och att visa att man stöt­tar en grupp som är osynlig.

  Jag ser också att skill­na­den är stor mel­lan antal barn som dödas/yortras ihjäl och hur många själv­mord och själv­mords­för­sök som begås/görs varje år.

  Men jag var/är verk­li­gen oro­lig över att hamna på slacktivist-sidan, eller ses som “god­he­tens riddare”.

 • http://www.facebook.com/ann.westfelt Ann Westfelt

  Tack! Tack. Tårarna rann. Skickar det vidare. Lila den 27 okt.

 • Anonym

  Gråter med Joel Burns.

 • Pingback: Lila – för att säga en självklarhet | Elias Giertz

 • Tove

  Får man vara med fastän man är straight? Visserligen så vet mina ele­ver om var jag står ialla­fall eftersom jag väg­rar att tiga ihjäl frå­gan utan säger till så fort någon piper “bögig” eller “gay” i mina klasser.

 • Anonym

  Hej! Det här var något som upp­rörde mig med, och fick mig att börja fun­dera på sko­lan arbe­tar med elev­häl­san. Jag län­kar till ditt inlägg.

  Tack,
  Pelle

 • http://www.facebook.com/jontiswe Jonathan Enqvist

  Stödjer dig full­stän­digt (och ja jag är straight) (;

 • http://www.facebook.com/profile.php?id=747003593 Linnea Sofia Jägestedt

  Fällde en tår till denna video! Lila 27 okto­ber — no doubt

 • http://www.facebook.com/pamelatl Pamela Taylor Larsen

  När jag job­bade som fri­sör i Canberra fyr­tio­fem år sin min bäs­tis vår gay och jag komma ald­rig att glömma den fan­tas­tiska vän­ska­pen och snac­kar inte om fes­terna jag har varit med om! Häftan av Canberras diplo­ma­ter var gay näs­tan! Jag fatta inte män­ni­skor som fort­fa­rande inte för­stå att vi är alla det­samma i det stora ONENESS of allt. ….and you know who said Love is all there is!

 • Alpha_reiki_lady

  Alla män­ni­skor är lika myc­ket värda oav­sett sex­u­ell lägg­ning.. För alla är lika myc­ket värda att älska oav­sett kön..

 • Katurra34

  Äls­kar allt som är min mot­sas… det är som krydda i maten…utan krydda ingen smak… samma sak i livet…

 • Pingback: Bär något lila den 27:e oktober av Elin Grelsson

 • Pingback: Erik Laakso | På Uppstuds » Start wearing purple

 • Tjejen_som

  Att vi vårt moderna och upp­lysta sam­hälle fort­fa­rande får upp­leva hur män­ni­skor far illa pga sin sex­u­ella lägg­ning är en skam.

 • Pingback: Smulgubbe » Blog Archive » Om att bära färger

 • Xgon5

  Men om man har något emot homo­sar och svarta då? Vad ska man ha på sig för klä­der då?

 • http://www.asiktstorped.se Micke Kazarnowicz

  Du får skapa ett eget eve­ne­mang och välja en färg för det.

 • http://twitter.com/MalynD Malin D.

  Jag kopi­e­rar detta till min blogg och anger källa såklart! :)

 • Pingback: Om en vecka bär jag något lila… « Anders Wallner

 • Pingback: Så kan du hjälpa inför ”lila 27 oktober” — Åsiktstorped

 • http://www.facebook.com/people/Henrik-Rasmusson/676443843 Henrik Rasmusson

  Jag har postat ett inlägg på min blogg http://absolute-youtube.blogspot.com har också upp­ma­nat min chef kyr­ko­her­den att läsa och agera. Ska också be om tillå­telse att pub­li­cera på kyr­kans hemsida.….kyrkan står för alla män­ni­skors lika värde och med­mänsk­lig­het och bör ställa upp på detta, tyc­ker jag / Henrik

 • Lisa

  LOVE!

 • Håkan

  Gäller kam­pan­jen även QX chefre­dak­tör eller kanske inte av att döma av dina tidi­gare inlägg?

 • http://www.asiktstorped.se Micke Kazarnowicz

  Jag tyc­ker abso­lut att han ska stöt­tas så att han vågar komma ut för alla, inklu­sive sin PT.

 • Pingback: Bär något lila den 27 oktober

 • http://twitter.com/RustyBertrand Dominority

  Start Wearing Purple: http://bit.ly/crcOQc

 • http://twitter.com/RustyBertrand Dominority

  Start Wearing Purple: Gogol Bordello http://bit.ly/crcOQc

 • http://twitter.com/RustyBertrand Dominority

  Start Wearing Purple: Gogol Bordello http://bit.ly/crcOQc

 • Ojalaerkki

  hej en som ved alt om detta och vil vara med såå bra job­bat, tack för at jag/vi kan komma vidare med livet!

  Erkki 49 år lost in trans­la­tion i qx

 • http://www.ninniz.blogg.se Helene

  själv­klart blir det lila på onsdag!!

 • Pingback: Klä dig i lila och fika rättvisemärkt i morgon! |

 • Ar

  Hur är det med upp­hovs­rät­ten för logo­ty­pen? Kan den inte släp­pas under GPL eller annan lämp­lig licens så att alla vi som vill använda den på våra web­plat­ser har möj­lig­het att göra så utan att begära skrift­ligt till­stånd direkt från upphovsmannen?

 • Pingback: Man får äta korv med mos också | Karin Ketchupmamman

 • http://www.facebook.com/people/Henrik-Rasmusson/676443843 Henrik Rasmusson

  Kyrkoherden kom­mer också att ställa upp ;)

 • Pingback: Kaia kommer hem » Blog Archive » Den tjugosjunde oktober

 • Pingback: Jimmy Whoo » Bär något lila för att säga en självklarhet

 • Pingback: Med blixtens hastighet

 • Pingback: Bär lila » Ärligt talat med Adina - nwt.se - Ditt Värmland, just nu!

 • Trollets mamma

  Bra kyr­ko­herde! Och bra av dig!

 • Pingback: Bär något lila den 27:e oktober - Bloggarkivet - Hemsidan hos Björn

 • Pingback: Lila « ele-vele

 • Pingback: Lila i dag 27:e Oktober | Helylle.se

 • http://www.humfryskolan.se Per Sköld

  Humfryskolan bär lila idag.

 • Pingback: Den här onsdagen är lila. » Saralingon - nwt.se - Ditt Värmland, just nu!

 • Rebecca

  Hej!
  Jag sit­ter i Malmö och fick nys om din kam­panj genom Facebook. Dessvärre såg jag det imorse när jag kom till job­bet, efter att jag redan gått hem­i­från i brun polo­tröja. Men jag ger mig ut på lun­chen och hit­tar något lila. Kudos för initiativet!

 • Pingback: BÄR LILA IDAG « The angel named maddi

 • Pingback: Idag bär jag lila för en bättre framtid | What I Want!

 • Pingback: Bär något lila – i bilen? | Rockferry.se

 • http://www.ohgsi.blogspot.com Annavintersvard

  Hej!
  Visserligen är det kanske dags för den sk nor­men att utpe­kas istäl­let för “de andra”. De som tyc­ker att de har att göra med vem som är kär i vem borde kanske ha orange och de som anser att HBT är fel kan ha gult, gärna med en lång för­kla­ring som argu­men­te­rar för deras stånd­punkt. För om vi nu ska ha ett utpe­kande så borde det i varje fall vara rätt­vist. I vän­tan på denna jäm­lika stig­ma­ti­se­ring omfat­tande även dem som påstår sig ha en kär­leks­de­mo­kra­tisk majo­ri­tet, så bär jag med stolt­het lila idag.
  /Anna Vintersvärd

 • Pingback: Bär något lila för att säga en självklarhet | Viola Vamp

 • http://www.heffler.se/ Janne Heffler

  Hej!

  Jag har inte Facebook. Men jag del­tar ändå, och har burit lila idag.

 • Tuffa_jackie

  Det all­tid vara så synd om bögar. När tid­ning­arna skrek ut att de skede mest själv­mord bland adop­te­rade så var det inte många som hjöjde på ögon­bryna. Självmordsstatestiken bland adop­tiv­barn är sky HÖGA bär något brunt så blir det bättre. NOT att öka för­stå­el­sen bland män­ni­skor när det kom­mer till homo­sex­ulla görs hela jävla tiden zzzzzzz nu finns de över­allt och när någon säger att de är homo­sex­u­ella så är det ingen som blir för­vå­nad eller bryr sig. Men att prata om att adop­tiv­barn som slä­pas över halva jord­klo­tet för att få ett så under­bart liv, de som adop­te­rar gör en god hand­ling. Så var­för i hel­vete tar bar­nen sina liv när de blir vuxna?http://jackievisby.blogspot.com/

 • http://ljuvligt.wordpress.com/ Nina [ljuv­ligt]

  Jag har varit lila idag. För att det är självklart.

 • Pingback: För att det är självklart « [ljuvligt]

 • http://theresekristina.myshowroom.se Thess

  jag bar en lila klän­ning idag utan att ha vetat om detta “event” och det är jag glad för nu =)

 • http://www.asiktstorped.se Micke Kazarnowicz

  Jackie: jag får inte ut något alls av din harang. Jag anar en viss bit­ter­het över att ett ämne tas upp och inte ett annat, och mitt tips är att för­söka göra något eget för att skapa enga­ge­mang istäl­let för att vara bit­ter på andras.

 • mano­a­mano

  det som är lite lol­ligt är att jag iklädd min nya fina lila pales­ti­na­schal och dito bral­lor anlände till stora tor­get i upp­sala på för­midd­gen den 27 så kom det fram en brud i typ 15–16 års­ål­dern och sa “lila dagen?” och jag blev lite paff så jag nikade bara varpå hon bara sa “coolt” och gick efter sina polare. Dom som säger att man lika gärna kan låta bli att göra något har alltså jäv­ligt fel för inter­net är som kaos­te­ori, ringar på vattnet.

 • Pingback: Rädda Barnen förringar HBT-ungdomar — Being Micke Kazarnowicz

 • Pingback: JMW Kommunikation » Frukostseminarium: I händerna på Facebook?

 • Pingback: Sociala medier: aktivism eller slacktivism? | Being Micke Kazarnowicz

 • Pingback: 27 oktober 2011: Lila Dagen | Being Micke Kazarnowicz