FAQ om SSU och sexkontrakten

Posted on Jun 2, 2006 in politik & samhälle

SSU:s ord­fö­rande Anna Sjödin anslu­ter till Feministiskt ini­ti­a­tiv som anser att sex uttryck­li­gen ska god­kän­nas av kvin­nan — annars är det våldtäkt.

- Med det reso­ne­manget måste man­nen ta reda på om kvin­nan vill ha sex. Om hon inte kan göra mot­stånd på grund av berus­ning, chock eller lik­nande så har hon ändå inte gett sitt sam­tycke och då måste man­nen avstå, annars har han full­bor­dat en våld­täkt, säger hon.

Då vi är med­vetna om att detta korta refe­rat av vår press­re­le­ase kan orsaka viss oro hos per­so­ner av bägge kön kring fort­satt sex­liv har vi här sam­man­ställt de van­li­gaste frå­gorna och sva­ren kring sexkontrakten:

Fråga: Vilken form av sam­tycke, som alltså skall kunna använ­das som bevis, pra­tar vi om?
Svar: Vi på SSU strä­var ifrån dagens låsta posi­tio­ner där ord står mot ord i rät­te­gångar. Därför skall sam­tyc­ket helst vara skrift­ligt, dock kan munt­ligt sam­tycke i undan­tags­fall anses god­tag­bart som bevis om det finns andra vitt­nen när­va­rande då sam­tyc­ket sker.

Fråga: Men hur hjäl­per skrift­ligt sam­tycke? Man kan ju tvinga någon att skriva på pap­per också.
Svar: Absolut. Det är där­för det skrift­liga sam­tyc­ket kom­mer kräva två av varandra obe­ro­ende vitt­nen. Vi före­slår för­äld­rar eller sys­kon till kvin­nan, då dessa vitt­nen är tro­vär­di­gare än till exem­pel kom­pi­sar till mannen.

Fråga: Hur skall vi for­mu­lera kon­trak­tet?
Svar: Det enk­laste är att ladda hem den för­tryckta blan­kett som kom­mer fin­nas upp­lagd på www.sexkontrakt.se. Har du e-legitimation eller Bank-ID kan du också skriva under kon­trak­tet online. Tänk på att vitt­nena dock måste skriva på från samma dator som kvin­nan sex­kon­trak­tet avser. Har du inte till­gång till dator kom­mer sex­kon­trakt kunna häm­tas på när­maste med­bor­gar­kon­tor eller bib­li­o­tek. I fram­ti­den kom­mer det även bli möligt att god­känna ett sex­kon­trakt med en i för­väg angi­ven sex­part­ner via SMS.

Fråga: Blir inte det här ett hin­der för spo­tant sex?
Svar: För att inte hindra spon­tant sex bland eta­ble­rade part­ners kan man, om man varit sambo i minst 10 år alter­na­tivt varit gifta i 5 år, skriva ett fler­gångs­kon­trakt på upp till 10 gånger.

Fråga: Hur defi­ni­e­rar kon­trak­ten sex­till­fälle?
Svar: Sexkontrakten är flex­ibla, för­tryckta blan­ket­ter där ni till­sam­mans med ett kryss avgör om kon­trak­tet gäl­ler ett till­fälle á 30 minu­ter eller en orgasm (så kal­lade “fej­kade” orgas­mer inkluderade).

Fråga: Vi är ett tjej­par, måste vi också skriva sex­kon­trakt?
Svar: Sexkontrakten avser sex där penis eller penis­lik­nande före­mål pene­tre­rar en kvinna vagi­nalt, oralt eller analt. Normalt sett pene­tre­rar les­biska varandra mest med fing­rar och tunga, i vil­ket fall sex­kon­trakt ej behö­ver skri­vas. Använder ni så kal­lade “sex­lek­sa­ker” eller “strap-ons” måste dock den mot­ta­gande kvin­nan ge sitt uttryck­liga samtycke.

Fråga: Vi är ett kill­par, måste vi också skriva sex­kon­trakt?
Svar: Nej, kil­lar har ingen vagina.

Läs nyhe­ten här

 • http://www.osterlund.net/ Patrick

  Undrar om detta kon­trakt är bin­dande, dvs innehÃ¥ller det bÃ¥de rättigheter och skyl­dig­he­ter. Om kvin­nan nu har skri­vit pÃ¥, kan man hÃ¥lla henne till svars dÃ¥, ursäkten -“jag har ont i huvu­det” kanske blir förlegad :)
  DÃ¥ skri­ver jag pÃ¥. Men jag vill nog ha ngn typ av klipp­kort, kanske med lite rabatt inräknad, eller…?

 • http://www.osterlund.net Patrick

  Undrar om detta kon­trakt är bin­dande, dvs innehÃ¥ller det bÃ¥de rättigheter och skyl­dig­he­ter. Om kvin­nan nu har skri­vit pÃ¥, kan man hÃ¥lla henne till svars dÃ¥, ursäkten -“jag har ont i huvu­det” kanske blir förlegad :)
  DÃ¥ skri­ver jag pÃ¥. Men jag vill nog ha ngn typ av klipp­kort, kanske med lite rabatt inräknad, eller…?

 • http://www.aronson.blogspot.com/ Aronson

  Ha ha. Touché.

  SÃ¥ jävla bra, Micke!

 • http://www.aronson.blogspot.com Aronson

  Ha ha. Touché.

  SÃ¥ jävla bra, Micke!

 • http://www.akutinsikt.blogspot.com/ Akut Insikt

  Är det inte besvärligt tillräckligt att fÃ¥ knulla som det är redan?

  Skall kil­len iden­ti­fie­ras i kon­trak­tet pÃ¥ nÃ¥got sätt eller räcker det att skriva “mörkhÃ¥rig skÃ¥ning” typ? Eller krävs per­son­numm­ret pÃ¥ blanketten?

  Detta skulle dock innebära en del svÃ¥righeter. Dels är det tvek­samt om per­son­upp­giftsla­gen kan godta att per­son­num­mer skrivs ut (kanske alla kan bli till­de­lade ett särskilt knull-ID som används vid sÃ¥dana häringa kon­trakt) och dels blir det svÃ¥rt för utlänningar (som sak­nar per­son­num­mer) att fÃ¥ knulla.

 • http://www.akutinsikt.blogspot.com Akut Insikt

  Är det inte besvärligt tillräckligt att fÃ¥ knulla som det är redan?

  Skall kil­len iden­ti­fie­ras i kon­trak­tet pÃ¥ nÃ¥got sätt eller räcker det att skriva “mörkhÃ¥rig skÃ¥ning” typ? Eller krävs per­son­numm­ret pÃ¥ blanketten?

  Detta skulle dock innebära en del svÃ¥righeter. Dels är det tvek­samt om per­son­upp­giftsla­gen kan godta att per­son­num­mer skrivs ut (kanske alla kan bli till­de­lade ett särskilt knull-ID som används vid sÃ¥dana häringa kon­trakt) och dels blir det svÃ¥rt för utlänningar (som sak­nar per­son­num­mer) att fÃ¥ knulla.

 • http://sashastardust.livejournal.com/ Charlie

  Man kanske kan ha en lista (lami­ne­rad förstÃ¥s;-) pÃ¥ vilka som har tillÃ¥telse att knulla en, som man all­tid har med sig, som ett dona­tions­kort ungefär. Problemet är att vissa av oss skulle behöva fÃ¥ oss till­de­lad en skottkärra av sta­ten för att trans­por­tera listan.:-)

 • http://sashastardust.livejournal.com Charlie

  Man kanske kan ha en lista (lami­ne­rad förstÃ¥s;-) pÃ¥ vilka som har tillÃ¥telse att knulla en, som man all­tid har med sig, som ett dona­tions­kort ungefär. Problemet är att vissa av oss skulle behöva fÃ¥ oss till­de­lad en skottkärra av sta­ten för att trans­por­tera listan.:-)

 • micke

  Patrick: Den frÃ¥gan gil­lar jag. Kan man ändra sig under sex­ak­ten? Jag ser ett poten­ti­ellt sce­na­rio där kvin­nan var femte minut mÃ¥ste ge sitt uttryck­liga godkännande för att den sex­u­ella akten skall fÃ¥ fortgÃ¥.

  Aronson: jag är smick­rad. tack :-)

  Akut insikt: shit vad bra fråga!

  FrÃ¥ga: “Är det inte tillräckligt svÃ¥rt att fÃ¥ knulla redan som det är?“
  Svar: Det är inte poli­ti­kens upp­gift att göra det enklare eller svÃ¥rare för indi­vi­der att idka könsumgänge.

  Haha!

  Charlie: den mÃ¥ste nog vara lami­ne­rad och kanske ocksÃ¥ innehÃ¥lla ett smart chip med all din bio­met­riska data pÃ¥ (och dina part­ners, sÃ¥klart :-)

 • micke

  Patrick: Den frÃ¥gan gil­lar jag. Kan man ändra sig under sex­ak­ten? Jag ser ett poten­ti­ellt sce­na­rio där kvin­nan var femte minut mÃ¥ste ge sitt uttryck­liga godkännande för att den sex­u­ella akten skall fÃ¥ fortgÃ¥.

  Aronson: jag är smick­rad. tack :-)

  Akut insikt: shit vad bra fråga!

  FrÃ¥ga: “Är det inte tillräckligt svÃ¥rt att fÃ¥ knulla redan som det är?“
  Svar: Det är inte poli­ti­kens upp­gift att göra det enklare eller svÃ¥rare för indi­vi­der att idka könsumgänge.

  Haha!

  Charlie: den mÃ¥ste nog vara lami­ne­rad och kanske ocksÃ¥ innehÃ¥lla ett smart chip med all din bio­met­riska data pÃ¥ (och dina part­ners, sÃ¥klart :-)

 • http://sashastardust.livejournal.com/ Charlie

  Hej SSU:s svarstjänst, vi är fem per­so­ner som gärna skulle vilja ha sex med varandra ikväll. Vi und­rar om vi mÃ¥ste ha olika vitt­nen alli­hop, och om vi kan ha samma vitt­nen till olika kon­trakt? Vi har lite svÃ¥rt att fÃ¥ ihop 40 per­so­ner som vill enga­gera sig i vÃ¥rt sex­liv nämligen. Sen und­rar vi ocksÃ¥ om man kan fÃ¥ spe­ci­ellt grupp­sex­bi­drag till skri­vare och toner eftersom vi har mer behov av det liksom.

 • http://sashastardust.livejournal.com Charlie

  Hej SSU:s svarstjänst, vi är fem per­so­ner som gärna skulle vilja ha sex med varandra ikväll. Vi und­rar om vi mÃ¥ste ha olika vitt­nen alli­hop, och om vi kan ha samma vitt­nen till olika kon­trakt? Vi har lite svÃ¥rt att fÃ¥ ihop 40 per­so­ner som vill enga­gera sig i vÃ¥rt sex­liv nämligen. Sen und­rar vi ocksÃ¥ om man kan fÃ¥ spe­ci­ellt grupp­sex­bi­drag till skri­vare och toner eftersom vi har mer behov av det liksom.

 • micke

  Charlie: SSU hälsar att de rod­nade frÃ¥n hjässan till fotsu­lorna när de skulle svara pÃ¥ din frÃ¥ga, och att de likt Toker kan de inte sluta fnissa gene­rat tillräckligt länge för att ge dig ett sammanhängande svar. Förutom en falang, som blev genu­int förnärmade och krävde att grupp­sex totalförbjuds, för gud vet vad som kan pene­tera vem i ett sÃ¥nt läge!

 • micke

  Charlie: SSU hälsar att de rod­nade frÃ¥n hjässan till fotsu­lorna när de skulle svara pÃ¥ din frÃ¥ga, och att de likt Toker kan de inte sluta fnissa gene­rat tillräckligt länge för att ge dig ett sammanhängande svar. Förutom en falang, som blev genu­int förnärmade och krävde att grupp­sex totalförbjuds, för gud vet vad som kan pene­tera vem i ett sÃ¥nt läge!

 • http://www.klix.se/wordpress Björn

  För att komma Ã¥t pro­ble­met med att kvi­nan skulle kunna ändra sig under akten sÃ¥ skulle man kunna ha nÃ¥gon form av men­to­me­ter med “död mans grepp”. Om kvin­nan släpper grep­pet innebär det att hon inte sam­tyc­ker längre.
  Fast det är klart det skulle ju kunna innebära att hon sam­tyckte nÃ¥got all­de­les kolo­salt just dÃ¥…

 • http://www.klix.se/wordpress Björn

  För att komma Ã¥t pro­ble­met med att kvi­nan skulle kunna ändra sig under akten sÃ¥ skulle man kunna ha nÃ¥gon form av men­to­me­ter med “död mans grepp”. Om kvin­nan släpper grep­pet innebär det att hon inte sam­tyc­ker längre.
  Fast det är klart det skulle ju kunna innebära att hon sam­tyckte nÃ¥got all­de­les kolo­salt just dÃ¥…