Agera mot barnamördarna!

Posted on Apr 15, 2008 in politik & samhälle, utan kategori

Jag har skri­vit fing­rarna blo­diga för att tända ljus för lilla Engla på Expressen.se. 28 816 gånger fick jag ihop innan jag skavt ner köt­tet till ben­fli­sorna, men det var det värt. Se så många vir­tu­ella ljus som tänts för Engla på Expressen.se. Där fick 42-åringen så han teg!

Detta inlägg är mödo­samt ihop­skri­vet med tårna, då alla mina fing­rar bara är köttslam­sor efter allt klic­kande. Det luk­tar också brand­rök i min lägen­het, eftersom min gar­din brann ner när jag för­sökte tända alla 63 ljus jag ställt i fönst­ret. Alla skulle ju tän­das kloc­kan 21, och jag hade lite bråt­tom och slant lite.

Det blev lite svet­tigt också när det brann. Det gör så ont i fing­rarna att jag grå­ter så fort jag måste röra han­den. Utan att ljuga kan säga att jag off­rat blod, svett och tårar för lilla Engla. Tänk så 42-åringen ska skäm­mas nu, och tänk så myc­ket bättre Englas familj måste må när de vet att jag lider så för deras lilla ängel.

Men det räc­ker inte. Jag kän­ner att jag måste agera. Därför har jag star­tat en grupp på Facebook. Agera du också! Gå med i grup­pen “Bevara oss från bar­na­mör­dan­det” Lägg också föl­jande text i din blogg:

*** STOPPA BARNAMÖRDANDET ***
Om du ser något, anmäl det genast
till BRIS eller poli­sen! Gå med i Facebook–
grup­pen “Bevara oss från bar­na­mör­dan­det“
Denna text borde alla på Internet ha på
sin blogg. Kopiera och lägg i blog­gen!
*** STOPPA BARNAMÖRDANDET ***

PS. Alla som inte har den här tex­ten ovan­för på sin blogg är barnamördare.

Andra blog­ga­res inlägg om , , ,

 • http://dyslesbisk.blogspot.com/ Freddi

  Fantastiskt. När jag fick mail om inbju­dan till din FB-grupp tänkte jag “åh nej, jag trodde verk­li­gen inte att Micke är en sådan!”, men nu känns det myc­ket, myc­ket bättre igen.

  Bra job­bat! Riket tac­kar dig för din insats mot barnamördandet.

 • http://www.popjunkien.se Rebecca

  äls­kade du, jag fniss­frus­tar så jag får tårar i ögonen.

 • Elisabet

  Om ingen accep­te­rar eller blun­dar för onds­kan så kom­mer den att för­in­tas.
  Tack alla som enga­ge­rar sej mot män­ni­skor som ska­dar barn. Jag vill att mina barn skall få växa upp, jag vill att guds alla barn skall få växa upp och leva ett liv.

 • Calleskalle

  Skönt att du nor­pade ansikts­boks­grup­pen först, så att ingen med dunkla inten­tio­ner hann göra det.

 • http://nef.teflonminne.se nef

  Uj” Här var det ironi på så pass hög nivå att nog många kom­mer att missa att det är just ironi. ;)

 • marty

  Underbar Fejsbokgrupp! helt klock­ren!!! måste säga att jag själv lekte med tan­ken för nån dag sedan. Skall bli kul o se om du blir rik­skän­dis pre­cis som den där­iga adele…?

 • Pingback: Enligt Min Humla » Masspsykos

 • http://josh.scriptorium.se Joshua_Tree

  Bravo!

 • Pingback: Från tonårspunk till mammasunk » Blog Archive » Resten av världens barn då?

 • Martin Klesell

  så bra, så bra. Det ska bli väl­digt spän­nande att se vart det här leder. *snickers*

 • Charlie

  Micke dear, du vet att jag bru­kar älska dina iakt­ta­gel­ser, men nu tyc­ker jag fak­tiskt du gör nån­ting dumt. Ja, det är sant att ingen­ting änd­ras ute i värl­den av att män­ni­skor klic­kar på en “tänd ett ljus”-knapp, eller för den delen går med i en Facebookgrupp. Men vi har som art ett behov av ritu­al­hand­lingar för att för­söka bear­beta läs­kiga saker som hän­der. Och de ritu­al­hand­ling­arna kan göra att vi får bort lite av räds­lan och inte drivs av den. Och DET gör värl­den bättre, för män­ni­skor som går omkring och drivs av rädsla gör ofta dåliga saker mot andra. Dessutom tyc­ker jag nog det känns osmak­ligt att göra sig lus­tig över de uttryck bear­bet­ningen tar sig, även om de känns irra­tio­nella och menings­lösa.
  Visst finns det andra, mer kon­struk­tiva saker som borde göras för att för­hindra den här sor­tens hän­del­ser. Men för att orka göra dem kanske folk behö­ver göra till synes menings­lösa saker först, för att få mer ro och styrka inuti.

 • Ella

  Det här var inte bara det roli­gaste jag har läst på jät­te­länge utan det vet­ti­gaste också. Tjusigt.

 • http://www.asiktstorped.se Micke

  @Freddi: haha. Jag und­rar hur många av mina Facebook-kontakter (jag har såklart bara bju­dit in dem som jag vet skulle fatta) som tror att det är på rik­tigt. Det var en risk jag fick ta.

  @Rebecca: haha. Din kom­men­tar gjorde min dag. Finnsfrusta är dagens bästa ord!

  @Elisabet: ondska och god­het hör till moral. I det här fal­let pra­tar vi om etik. Jag har inget som helst intresse av att ge mig in i en dis­kus­sion om ont och gott.

  @Calleskalle: Det roliga är att vissa tror att den är på riktigt!

  @nef: det är just det folk gör. En med­lem har skri­vit på klot­ter­plan­ket att han inte tror att grup­pen är rätt väg att gå.

  @Marty: Jag tror inte att jag blir rik­skän­dis, och det är inte hel­ler mitt mål. Grejen är för icky för att folk ska vilja ta i den, men det roliga är att några som gått med i grup­pen tror att den är på allvar!

  @Joshua: tack!

  @Martin: jag tän­ker mig en press­re­le­ase så fort grup­pen kom­mer upp i 50 med­lem­mar. Jag måste bara hitta något som Anton skri­vit om Facebook-gruppen som jag kan använda.

  @Charlie: För mig hand­lar det om en arti­fi­ci­ell sorg som inte alls har att göra med empati, utan med att man vill känna sig behövd och visa sig god. Jag tyc­ker att Engla-fallet är sjukt tra­giskt, men jag kan inte säga att jag sör­jer Engla, lika lite som jag sör­jer de barn som dött i AIDS i Afrika idag. Det är svårt att sörja någon man inte har någon rela­tion till. Det är alltså menings­lösa, sym­bo­liska hand­lingar som fyl­ler ett behov av att vara GOD och EMPATISK, och att bli bekräf­tad som det. Hade folk verk­li­gen BRYTT sig så hade de skänkt alla pengar SMS:en som gick runt igår kos­tade till BRIS. Säg att varje SMS kos­tade 50 öre. Jag fick två. Det var en spänn helt i onö­dan. Hade man velat tända ett ljus så hade man ju kun­nat göra det utan att annon­sera ut det och ta foton på det.

  Hela den här “lands­sor­gen” efter Engla sym­bo­li­se­rar något slags para­si­te­rande på sorg hos ett folk som har det all­de­les för bra och är för seku­la­ri­se­rade för sin kol­lek­tiva intelligensnivå.

  @Ella: roligt och vet­tigt — full pott alltså. Vad glad jag blir!

 • Ellen

  Jag har läst här förut… och det du skri­vit har varit bra.
  Men det här är verk­li­gen inte roligt någon­stans, och inte din Facebook-grupp hel­ler.
  Jo, jag för­står iro­nin. Men jag fat­tar inte att man kan sitta och skratta åt att män­ni­skor tän­der ljus för Engla.
  Jag mår fak­tiskt lite illa över vad folk skrat­tar åt…

 • Klabbe

  Hej!

  Lysande ini­ta­tiv! Vi måste alla sätta ner foten nu och visa att vi inte tyc­ker om bar­na­mör­dande! Vi kan inte bara se på när barn för­lo­rar sina liv omkring oss utan vi åste börja agera och arbeta mot bar­na­mör­dan­det. Jag hop­pas att du Micke får äta gra­tis lax­snit­tar och massa sköna stal­tiga bidrags­pengar för ditt hårda arbete mot bar­na­mör­dan­det — likt Anton Abele får du sedan något bra att stoppa i CV’t, tex goda leda­re­gen­ska­per osv. :)

 • http://www.asiktstorped.se Micke

  @Ellen: jag skrat­tar inte åt dem. Jag hånar dem. Det är inte själva ljustän­dan­det i sig, jag kan för­stå att det i sig kan vara en ritual. På samma sätt som jag kan se att “tro” är något som hjäl­per indi­vi­den. När man bör­jar mis­sio­nera sin tro och det blir “reli­gion”, då är det plöts­ligt något annat. Alla SMS som skic­ka­des denna dag bring­ade in mas­sor med pengar — men tyvärr till tele­o­pe­ra­tö­rerna och inte till något ända­mål. Fast alla ljus som brann bidrog säkert mer än ett antal tusen­lap­par till val­fri organisation!

  @Klabbe: tror du att jag är kva­li­fi­ce­rad nog då? Jag menar, Anton må vara en 16-åring med noll koll på det mesta, men han var i alla fall kom­pis med Riccardo. Jag kän­ner ju inte Engla eller hen­nes familj. Det kanske gör mig inkom­pe­tent att agera talare och råd­gi­vare i frå­gor som rör barnamord?

 • http://www.aronson.blogspot.com Aronson

  Jag har inte kom­men­te­rat tidi­gare, men kän­ner att jag måste nu:

  Som van­ligt är ditt inlägg lysande, Micke. Väldigt roligt. Och själv­klart gick jag med i din grupp på Fejcan (jag kän­ner mig stolt över att vara en av de inbjudna).

  Men hur roligt det än är, är kom­men­ta­rerna från dem som inte för­står iro­nin fak­tiskt ännu roligare…

  =D

 • http://blog.fikus.se Tommy

  Och alla som inte dan­sar är våldtäktsmän!

 • http://www.asiktstorped.se Micke

  @Aronson: Jag bugar och boc­kar. Visst är det kul när folk inte alls fat­tar iro­nin? Fast jag ska inte säga något, jag vägde en stund på huruvida “Bevara oss från skogs­vål­det” var ironi eller inte när jag läste den grup­pen. Jag skyl­ler på all alko­hol igår.

  @Tommy: … fast det gäl­ler bara kväl­lar mel­lan 12 och 05

 • http://vendettanbettan.wordpress.com Vendettanbettan

  Att du glap­par och inte glöm­mer en oförätt pre­cis som psy­ko­pa­ter, är ok. Men vafan har mitt nick där att göra.
  Löjligt.

 • http://www.asiktstorped.se Micke

  @Vendettanbettan: psy­ko­pat? kom igen nu, du kan bättre. Sist var jag ju i risk­zo­nen för att bli som Bobbys farsa, och gudarna var arga på mig. Då är psy­ko­pat inte myc­ket att komma med.

 • Pingback: Från tonårspunk till mammasunk » Blog Archive » Jag bugar mig för er.