En manual i köande för tunnelbane- och bussresenärer

Posted on Jun 23, 2010 in utan kategori

Stockholmare har lika myc­ket hyfs i kol­lek­tiv­tra­fi­ken utsvultna hye­nor har bordskick.

Idag behärs­kar majo­ri­te­ten “stå på höger sida i rull­trap­pan”, och SL har dess­utom — siså­där fem år efter att det blev en de facto-standard bland rese­nä­rerna — satt upp skyl­tar vid rull­trap­porna om att man just står på höger sida så att de som vill gå i rull­trap­pan kan göra det på väns­ter. För att snabba på pro­ces­sen med nästa stora eti­ketts– och effek­ti­vi­tets­pro­blem har jag där­för skri­vit en manual. Ni kan kalla mig kol­lek­tiv­tra­fi­kens Magdalena Ribbing om ni vill:

1. Köa inte fram­för dör­rarna i tun­nel­ba­nan
Framför allt på sta­tio­ner där många kli­ver av går det snab­bare om avsti­gande först får göra just det, innan folk bör­jar kliva på. För att det ska gå snabbt att kliva av behövs mer än en liten lucka i mit­ten.

Blockera inte dörrarna när du köar i tunnelbanan

Blockera inte dör­rarna när du köar i tunnelbanan

Köa istäl­let på sidan av dör­rarna:

När du köar, stå vid sidan av dörrarna

När du köar, stå vid sidan av dörrarna

2. Träng dig inte i kön
Varje gång jag ser ett exem­pel på folk som köar på vid sidan av dör­rarna för att släppa av folk, ser jag också någon som går förbi hela kön och kli­ver på. Gärna innan alla kli­vit av. Varje gång det här hän­der dödar gud en söt kat­tunge. Hur många kat­tungar har du på ditt sam­vete?

Vill du ha denna kattunges liv på ditt samvete?

Vill du ha denna kat­tunges liv på ditt samvete?

3. Kön till bus­sar går från väns­ter
Det här är min största pet peeve med bussåk­ning. Folk som står på buss­håll­plat­sen och vän­tar bil­dar oftast kö till väns­ter om dör­ren. Sen kom­mer det all­tid någon spring­an­des i sista stund från andra rikt­ningen, och istäl­let för att ställa sig sist i kön stäl­ler de sig längst fram. Varje gång det här hän­der dör två kat­tungar.

Manual för bussköande

Manual för bussköande

(Se även Jonas Morians guide till eti­kett i tun­nel­ba­nan)

 • http://twitter.com/kazarnowicz kazar­nowicz

  Viktigt: manual i kol­lek­tiv­tra­fik­se­ti­kett för Stockholmare: http://j.mp/aJGzUJ
  This com­ment was ori­gi­nally pos­ted on Twitter

 • http://twitter.com/MalinNavelso MalinNavelso

  Om Stockholmsfärd ej kan und­vi­kas: RT @kazarnowicz: Viktigt: manual i kol­lek­tiv­tra­fik­se­ti­kett för Stockholmare: http://j.mp/aJGzUJ
  This com­ment was ori­gi­nally pos­ted on Twitter

 • http://twitter.com/mymlan mym­lan

  Åh kat­tung­arna! RT @kazarnowicz: Viktigt: manual i kol­lek­tiv­tra­fik­se­ti­kett för Stockholmare: http://j.mp/aJGzUJ
  This com­ment was ori­gi­nally pos­ted on Twitter

 • http://twitter.com/liebenholtz lie­ben­holtz

  Underbar! Denna _måste_ spri­das! RT @kazarnowicz: Viktigt: manual i kol­lek­tiv­tra­fik­se­ti­kett för Stockholmare: http://j.mp/aJGzUJ
  This com­ment was ori­gi­nally pos­ted on Twitter

 • http://twitter.com/spacedown spa­ce­down

  Haha! tänkte på det sist jag var i sthlm :) RT @kazarnowicz Viktigt: manual i kol­lek­tiv­tra­fik­se­ti­kett för Stockholmare: http://j.mp/aJGzUJ
  This com­ment was ori­gi­nally pos­ted on Twitter

 • http://twitter.com/AnnaHedlund AnnaHedlund

  Ingen kom­mer någon­sin att stå fel i rull­trap­pan igen. RT @kazarnowicz: Viktigt: manual i kol­lek­tiv­tra­fik­se­ti­kett: http://j.mp/aJGzUJ
  This com­ment was ori­gi­nally pos­ted on Twitter

 • Pingback: Vett och etikett på tågen i sommar! « Åååka pendeltåg

 • http://twitter.com/detljuvalivet det­lju­va­li­vet

  fan­tas­tisk köguide av @kazarnowicz http://tinyurl.com/2v836hh
  This com­ment was ori­gi­nally pos­ted on Twitter

 • Aronson

  Ha ha ha. Underbart, Magdalena. Jag hål­ler med dig om allt! Utom en sak: jag tyc­ker inte alls folk lärt sig stå till höger. Eftersom jag oftast går i rull­trap­pan är det allt som oftast som jag tvingas stanna och be nån flytta på sig. Men det kanske är lantisar…?

 • Joel

  En grej som stör mig är när många ska på tun­nel­ba­nan och de första inte går in i gång­arna utan stan­nar pre­cis innan­för dör­ren. Antagligen ska de bara ett par sta­tio­ner och tyc­ker det är onö­digt att gå in längre, men de mis­sar att de fak­tiskt bloc­ke­rar inström­ningen. Bättre att gå in i en gång och sedan ta sig ut igen vid avgång.

  Annars anser jag att om kön har bör­jat kliva på bus­sen är det helt rim­ligt att ställa sig vid fram­dör­rarna för att — och detta är vik­tigt — vänta ut hela köns ombord­sti­gande och sedan själv gå ombord. Inte okej att vänta in en lucka i kön och smita in. Men man behö­ver inte pro­me­nera längst bak så länge tur­ord­ningen respekteras.

 • Lillemor

  Phew! Vilken tur att jag har bil!

 • http://www.kontorsbloggen.se rask

  I Japan kunde de min­sann köa — här är en bild jag tog när jag var där som visar ganska bra hur ruti­ne­rade de är:

  http://www.tokyo2010.se/cms/wp-content/uploads/

 • HelloAndy

  Skitbra! Men fem år vet jag inte. Det var det första jag fick lära mig när jag flyt­tade till Stockholm 1996.

 • Wanon

  Håller helt med dig, krävs nog en manual för att alla ska för­stå det här ;)

 • Billdal

  De flesta i Sverige har ingen etik i kol­lek­ti­vet för de är vikingar! Samma med bil­tra­fi­ken :P

 • http://www.asiktstorped.se Micke Kazarnowicz

  Japaner och tys­kar kan det här med logistik. Lovely!

 • http://www.asiktstorped.se Micke Kazarnowicz

  Längre än fem år alltså. De satte väl upp skyl­tar om det vid rull­trap­porna bara här om året?

 • http://www.asiktstorped.se Micke Kazarnowicz

  Jag tror å min sida att det har mer kopp­ling till brist på kon­se­kven­stän­kande, än till even­tu­ellt släkt­skap med vikingar.

 • http://www.asiktstorped.se Micke Kazarnowicz

  Ja, Joel, det är min nästa pet peeve, men jag tän­ker “en strid i taget”. En annan är folk som stan­nar pre­cis efter rull­trap­pan så man åker in i dem. Det är helt knäppt.

 • http://www.asiktstorped.se Micke Kazarnowicz

  Jag tyc­ker mig se att folk över­lag bli­vit duk­tiga på det här, men jag har å andra sidan mest refe­ren­ser från T-centralen och Telefonplan. Medborgarplatsen har ingen direkt rull­trappa att tala om.

 • http://www.facebook.com/peter.bengtson Peter Bengtson

  Till dia­gram 1 bör fogas en upp­ma­ning rik­tad till de *avsti­gande* att när dör­rarna öpp­nas ha ställt sig upp, gått fram till dör­rarna och vara redo att stiga av, och inte som de lata och pas­si­vi­se­rade kol­lek­tiv­tra­fi­kå­karna ofta gör, först då resa sig. Den tids– och effek­ti­vi­tets­för­lust som då inträf­far bidra­ger näm­li­gen myc­ket ofta till att de påsti­gande bör­jar embar­ke­ringen i för­tid enär de inte är med­vetna om att avsti­gande per­so­ner ens finns.

  Det ålig­ger alltså även de avsti­gande att effek­ti­vi­sera och ström­lin­je­forma avstigandet.

 • http://www.facebook.com/peter.bengtson Peter Bengtson

  Det ska också påpe­kas i Fall 1 ovan att det i lika hög grad ålig­ger de avsti­gande att när dör­rarna öpp­nas ha bil­dat kö för avstig­ningen. I många fall vän­tar de lätt­je­fulla och slöa avsti­gande kol­lek­tiv­tra­fi­kan­terna med att ens resa sig upp tills tun­nel­ba­ne­ek­i­pa­get stan­nat. De påsti­gande för­leds då att tro att inga avsti­gande finns, och bör­jar embar­ke­ringen innan disem­bar­ke­ringen påbör­jats, bara för att mötas av en hop zom­bi­e­lik­nande kol­lek­tiv­re­se­nä­rer som slött hasar mot dör­rarna. Den för­vir­ring som upp­står är bekläm­mande, och vitt­nar om de avsti­gan­des full­kom­liga brist på känsla för geo­me­tri och teologi.

  / Sign. “Millimeterrättvisa på Söder”

 • http://www.hultberg.org Manne

  Lustigt hur de här pro­ble­men finns över­allt, och ju större stad (fler turis­ter?), ju större blir frustrationen. ;)

  Jag gil­lade tåg­platt­for­marna i Singapore. Där har de målat lin­jer på mar­ken fram­för dör­rarna till tåget (själv­klart stan­nar all­tid tågen på EXAKT samma ställe): “ni på per­rongen köar bakom den HÄR lin­jen, ni som går av tåget går mel­lan DE HÄR linjerna”…

 • http://www.facebook.com/roseneric Eric Rosén

  äls­kar detta mer än något annat som någon­sin skrivits.

 • http://www.facebook.com/ken.olausson Ken Olausson

  Underbart. I Göteborg upp­står exakt samma pro­blem med spår­vag­narna och folk dödar kat­tungar på löpande band. Dock köar inte folk till bus­sarna här…men då behö­ver vi å andra sidan inte bara gå in fram…med T-bane/spårvagnsproblematik där också.

 • Filippa B

  Love !

 • http://www.facebook.com/jadeborday Jade Borday

  hur fun­kar bus­skö­an­det om man var vid håll­l­pat­sen först men har sut­tit på bän­ken ist för att stå i kön, måste man ändå gå på sist fast man vän­tat längst?

 • http://www.facebook.com/profile.php?id=550985759 Chi An Gramfors

  Går ofta på SL-bussarna från höger, men note­rar vem som står sist i kön till väns­ter och vän­tar till efter den per­so­nen innan jag kli­ver på.

 • Anonym

  Något jag öns­kar att vi hade här i Sthlm är mar­ke­ringar på platt­for­marna var dör­rarna kom­mer hamna när tåget kom­mer in, à la Japan. Men jag för­står att det blir svårt eftersom vi har flera typer av t-banetåg.

 • http://www.facebook.com/coachdemir Tolga Demir

  i city vet folk hur man ska bete sig, åkt till för­or­ten, säg skär­hol­men eller hela blå­lin­jen så får du se hehhe.… folk som står på per­rongen står pre­cis i mit­ten av dör­ren när den öppnas.

 • http://www.facebook.com/rasmuswi Rasmus Wiman

  Något jag stör mig enormt på är alla som kli­ver ombord på T-banan och sen stan­nar till så fort de är innan­för dör­rarna. Man bloc­ke­rar pas­sa­gen pre­cis lika myc­ket där som om man hade stått i dörröppningen!

 • http://www.facebook.com/rasmuswi Rasmus Wiman

  Resultatet bru­kar såklart vara att det är pac­kat så dör­rarna båg­nar vid ingång­arna sam­ti­digt som knappt nån står i gången och ibland finns det t.o.m. lediga sittplatser.

 • http://www.facebook.com/profile.php?id=533411897 Kenneth Lanneskog

  Bussettiketten stäm­mer bara näs­tan eftersom man som stock­hol­mare stäl­ler sig vid plat­sen som du mar­ke­rat som först i kön på bus­sen men vän­tar ändå tills kön är slut med att gå på.

 • http://twitter.com/erikohlen ErikOhlen

  Fyndiga illust­ra­tio­ner Micke! :) Och relevanta.

 • http://www.facebook.com/larsthomsen Lars Thomsen

  Problemet med att folk stan­nar vid dörr­par­tiet i t-banan är mer ett design­fel i hur vag­nen är kon­stru­e­rad. De borde skära ner på anta­let sitt­plat­ser så fler kan stå i mit­ten av vag­nen utan att känna sig instängda. Många åker bara några få sta­tio­ner och då är det inte för­del­ak­tigt att ställa sig längst in. Tex sträc­kan t-centralen > öster­malm­storg. Vad hände igent­li­gen med test­vag­nen SL körde omkring med förut?

 • Pingback: När ska svenskarna lära sig köa? « bakjour