Straight Male Gamer

Posted on Mar 27, 2011 in hej normativitet!, popkultur, utan kategori
Screenshot från Mass Effect

Default-utseendet på den man­liga huvud­ka­rak­tä­ren i Mass Effect

Bioware, före­ta­get som lig­ger bakom roll­spel som Baldur’s Gate, Mass Effect och Dragon Age är ett av få bolag som har bätt­rat på sitt track record när det gäl­ler att även till­han­da­hålla inne­håll och karak­tär för kvinn­liga spe­lare, samt för man­liga icke-straighta spe­lare. I Mass Effect var sto­ryn till exem­pel neutralt skri­ven, så att man kunde spela såväl man som kvinna. Även vide­o­se­kven­serna ren­de­ras med din karak­tär, så du all­tid får vara huvud­per­so­nen. Du kan också skräd­darsy karak­tä­rens utse­ende, även om jag tyc­ker att John Shepard i stan­dardut­se­ende är helt ligg­bar och följakt­li­gen spe­lade med det. Det enda som är lite trist att enda homo­sex­u­ella rela­tio­nen man kan ha i både Mass Effect 1 och 2 är just som kvinna. I Dragon Age gick man längre, i första delen var vissa karak­tä­rer bisex­u­ella och både man­liga och kvinn­liga karak­tä­rer kunde ha sex med bägge kön (man kunde också köpa pro­sti­tu­e­rade, frå­gan är dock hur länge till det är lag­ligt i Sverige). Det kanske inte är ett “Fable”, men på god väg.

Homosexuellt sex i Dragon Age Origins

En kär­leks­scen mel­lan huvud­ka­rak­tä­ren och Zivan, en av föl­je­sla­garna, i Dragon Age Origins

I Dragon Age 2 finns tyd­li­gen man­liga föl­je­sla­gare som är exklu­sivt homo­sex­u­ella. Det retade upp en snubbe så pass myc­ket att han (tyd­li­gen upp­re­pade) gånger postat på Biowares forum och skri­vit långa tex­ter om hur Bioware svi­ker “the straight male gamer”. Hans argu­men­ta­tion byg­ger på att majo­ri­te­ten är hete­ro­sex­u­ella och att man inte ska lägga tid på att utveckla saker som bara till­för något för en mino­ri­tet. Hur han stäl­ler sig till kvinn­liga karak­tä­rer uti­från det här är oklart, då han häv­dar att “the straight male gamer” är 80% av fan-basen för Dragon Age. Notera att Dragon Age 2 (själv­klart) inne­hål­ler hete­ro­sex­u­ella roman­ser (dessa fal­ler dock inte per­so­nen i sma­ken). Det är alltså inte från­va­ron av hete­ro­sex­u­ella möj­lig­he­ter som stör per­so­nen, utan när­va­ron av homo­sex­u­ella diton.

David Gaider, lead wri­ter på Dragon Age och Dragon Age 2, sva­rar på ett utmärkt sätt. Han avslu­tar med något som sam­man­fat­tar det hela ganska bra: “And the per­son who says that the only way to ple­ase them is to restrict options for others is, if you ask me, the one who deser­ves it least. And that’s my opi­nion, expres­sed as poli­tely as possible.”

Uppenbarligen har Bioware sla­git in på ett spår som de tän­ker följa. Jag tänkte hur som helst köpa Dragon Age 2 och nu känns det köpet än mer klockrent.

Originalinlägget, inklu­sive länk till blogg­pos­ten, kan du hitta hos No More Lost.