Stockholm Pride 2011: Gaming för normbrytare

Posted on Aug 7, 2011 in hej normativitet!, totally unstraight
Vio Szabo, Maria Sjöberg, Åsa Roos, Ina Bäckström och Edward Summonen

Vio Szabo, Maria Sjöberg, Åsa Roos, Ina Bäckström och Edward Summanen

Det här semi­na­riet var snudd på full­satt, vil­ket var kul. Jag kände inte till delar av pane­len sedan tidi­gare men deras pas­sion och kom­pe­tens inom områ­det gjorde den här ses­sio­nen till en av de mest intressanta.

Diskussionen tog sitt ursprung i fak­tu­met att “gaming” som före­te­else länge rik­tat sig till vita, hete­ro­sex­u­ella män. Det är en norm som repro­du­ce­rat sig: genom att den över­vä­gande majo­ri­te­ten av huvud­per­so­ner i spel är vita män, är det också dessa som blir bekräf­tade och har lät­tare att komma in i gaming-communityt. Har du inte varit en del av gaming-communityt är det inte spe­ci­ellt tro­ligt att du bör­jar utveckla spel så de flesta spel­ut­veck­lare är vita, hete­ro­sex­u­ella män. Som i sin tur ska­par histo­rier som de kan … Eller som en publik­del­ta­gare uttryckte det: det finns klara paral­lel­ler mel­lan atti­ty­derna i sport­värl­den och i gamervärlden.

Panelen var helt över­ens om att det här hål­ler på att änd­ras, och det hål­ler jag med om. Det är främst RPG-genren som leder den utveck­lingen med spel som Fable, Mass Effect och Dragon Age. Möjligheten att skapa sin egen ava­tar och där­med kunna välja både kön och hud­färg (Mass Effect och Dragon Age) och att ha homo­sex­u­ella rela­tio­ner (Fable och Dragon Age) gör att fler blir bekräf­tade och lockade.

Det är dock stapp­lande steg som gen­ren tar. I Mass Effect finns bara en karak­tär som huvud­per­so­nen kan ha sex med oav­sett om man spe­lar en man eller kvinna. Den karak­tä­ren är kvinna, vil­ket gör att det endast är les­biskt sex som före­kom­mer i det spe­let. Det är lätt att se det som under­håll­ning för och bekräf­telse av hete­ro­sex­u­ella mäns världsbild.

Det pra­ta­des myc­ket om World of Warcraft på semi­a­riet, eftersom många i pane­len spe­lade det och eftersom det är ett spel där man inte­ra­ge­rar med andra. En stor möj­lig­het, men också en utma­ning för någon som är van med den rela­tiva öppen­het vi har i Sverige. World of Warcraft spe­las över lands– och kul­tur­grän­ser, vil­ket gör att till och med att komma ut som tjej kan skapa rabal­der. Maria berät­tade om när en av hen­nes raids miss­lyc­ka­des (“wipe:ade”) när hon berät­tade att hon var tjej och alla foku­se­rade på fak­tu­met att en i gänget var tjej istäl­let för att foku­sera på att spela. Även Vio hade en lik­nande erfa­ren­het, när hen kom ut som icke-man hörde alla “jag är tjej” och res­ten av rai­den fick Vio bland annat lyssna på runk­ljud (ska­pade med munnen).

Ina, som bland annat job­bar som e-sportsreporter för SVT och bland annat täc­ker in Starcraft och så klart är gamer, berät­tade att när hon kom ut som tjej star­ta­des en tråd på foru­met om vilka som skulle vilja ligga med henne. Något som hit­tills inte hänt spe­ci­ellt många man­liga spe­lare av något spel. Hon har också mött trå­kig atti­tyd från andra jour­na­lis­ter (som mesta­dels är män) när hon till exem­pel ska rap­por­tera från mat­cher; “tje­jer kan väl inget om spel”.

Mest hand­lade dis­kus­sio­nen om AAA-spel, alltså stora tit­lar som släpps till flera platt­for­mar. Här är 80% av spe­larna män, och dels på grund av det och dels på grund av de stora bud­ge­tarna har dessa spel högre sta­tus än så kal­lad “casual gaming” (t ex pus­sel­spel eller enkla spel som Angry Birds). Den senare gen­ren har unge­fär 50% man­liga spelare.

En publik­del­ta­gare frå­gade vad han som straight kille och gamer kunde göra för att hjälpa till. Här var pane­len över­ens om att han kunde mar­kera mot språk som är tjej– och homo­fi­ent­ligt. I och med att han är kille där­med har mer infly­tande än tje­jer. Han kan också låt­sas vara trans­per­son eller homo­sex­u­ell för att öka are­nan (ett råd jag stäl­ler mig skep­tisk till eftersom jag tror på trans­pa­rens och ser en pro­ble­ma­tik i att ljuga i ett identitets-skapande sammanhang).

Ina berät­tade något när­be­släk­tat: både spel­jour­na­lis­ter och icke-rabiata gamers upp­le­ver en som “lite job­big” om man för­sö­ker ta upp atti­ty­der gente­mot kvin­nor eller HBT-personer.

Som avslut­ning pra­tade både Ina och Maria om styr­kan i spel: det är lust­dri­vet och där­med kraft­fullt. Spel är något vi kan spegla oss själva i och där­med är inklu­sion av andra än hetero­män vik­tig. Maria la till att hon inte för­står män­ni­skor som säger “jag spe­lar inte spel” och lik­nade det vid att säga “jag läser inte böc­ker”. Jag för­står hen­nes poäng. Det finns idag ett stort utbud av spel, allt från pus­sel­spel och pati­ens över små­spel som Angry Birds till tunga pro­duk­tio­ner som Call of Duty. Kontrollerna idag är superenkla, med Wii:s kon­trol­ler och Kinect till Xbox 360 till exem­pel kan man spela med hjälp av kropps­rö­rel­ser istäl­let för knapptryckningar.

 • http://paperlace.se/ Maria

  Hej och tack för att du kom på före­dra­get. Jag vill bara poäng­tera att det inte var Ida utan Ina som satt i panelen. :)

 • Ina Bäckström

  Hej! Kul att du var och lyss­nade på oss! Jag heter docl Ina Bäckström inte Ida. Vore fint om du kunde rätta till det?

 • http://www.asiktstorped.se Micke Kazarnowicz

  Förlåt Ina. Det visste jag ju. Jag skyl­ler på post-pride-utmattning och post-pride-depression.

 • http://twitter.com/tildedrinkstea Tilde Mattsson

  Haha, det var jag som drog paral­len till sport­värl­den! :) Tycker också att pane­len var rik­tigt bra, det är också ett område som mår bra av att få en starkt lysande lampa på sig. Jag kän­ner Maria sedan tidi­gare och har träf­fat Ina på GGM, och de är all­tid väl­digt kom­pe­tenta och duktiga.