Rädda Barnen förringar HBT-ungdomar

Posted on Apr 13, 2011 in hej normativitet!, totally unstraight

Rädda Barnen stjäl en kam­panj rik­tad till HBT-ungdomar och upp­vi­sar där­med en takt­lös­het och ett för­ring­ande av homo-, bisex­u­ella och trans­per­so­ner i all­män­het, och HBT-ungdomar i synnerhet.

När jag job­bade som skolin­for­ma­tör för RFSL och pra­tade i sko­lor om att vara ung och homo­sex­u­ell hände det ofta att vi blev inbjudna i kons­tiga sam­man­hang. Som bäst var det “kär­leks­vec­kor” och vårt 90 minu­ter långa besök fick sym­bo­li­sera allt det ostraighta, vil­ket gjorde res­ten av vec­kan “hete­ro­sex­u­ell” får man för­moda. Som sämst var det en vecka i slu­tet av vår­ter­mi­nen när man klämde in allt man “glömt”. En gång var det jag och en kol­lega som pra­tade HBT-frågor, Kriminellas Revansch i Samhället pra­tade om sin verk­sam­het och Brandförsvaret pra­tade om olyc­kor och brän­der. Kontexten var givet­vis väl­digt märk­lig och jag fun­de­rar fort­fa­rande på vilka sig­na­ler som skic­ka­des till HBT-ungdomar i dessa sko­lor: “Ja, nu ska vi prata reha­bi­li­te­ring av kri­mi­nella och sen pra­tar vi om hur det är att vara homo­sex­u­ell”. Nu gör TV3 och Rädda bar­nen teve med med lik­nande kontext.

En av de värsta sakerna med att vara ung HBT-person är att man oftast är osyn­lig. Många andra typer av mino­ri­tets­till­hö­rig­het syns utanpå (vil­ket inte nöd­vän­digt­vis är posi­tivt alla gånger) men just osyn­lig­he­ten är en av sakerna som oftast beskrivs som en av de svåra sakerna. När man väl syns så gör man det ofta i fel per­spek­tiv: man är bögen, fjol­lan, leb­ban. I Sverige upp­ger 60 pro­cent av poj­karna att deras kom­pi­sar ofta är nega­tiva till homo­sex­u­ella. Huruvida någon har begått själv­mord på grund av det i Sverige finns ingen sta­tistik på. Det man vet är att homo­sex­u­ella män och kvin­nor gör fler själv­mords­för­sök än hete­ro­sex­u­ella. I USA har dock under det senaste året sex unga per­so­ner tagit livet av sig på grund av omgiv­ning­ens inställ­ning till deras sex­u­a­li­tet eller kön­sö­ver­skri­dande bete­ende. “It gets bet­ter”, den ide­ella kam­panj som ska­pa­des för att hjälpa de unga HBT-personer som vack­lar på grän­sen där döden ter sig som enda utvä­gen, den kapas nu av Rädda Barnen och görs kläd­samt heterosexuell.

It Gets Better” grun­da­des av Dan Savage.

Dan och Terry Savage

Dan Savage (till höger) och hans man Terry (till väns­ter) grun­dade “It Gets Better”

Den fick myc­ket skjuts tack vare Joel Burns, en lokal­po­li­ti­ker i Fort Worth, Texas. Hans spon­tana och rörande tal till ung­do­mar i hans stad lades upp på Youtube som en del av pro­jek­tet och fick enorm sprid­ning, för­mod­li­gen tack vare just det känslo­mäs­siga och nakna tal som är ovan­ligt för en ame­ri­kansk poli­ti­ker. Har du inte sett det har du chan­sen nedan:

It gets bet­ter” fick sedan “Wear somet­hing pur­ple” som spin-off, något som vi hade även i Sverige under nam­net “Bär något lila för att säga en själv­klar­het”.

Nu gör TV3 och Rädda Barnen gemen­sam sak i att stjäla “It Gets Better”. De kal­lar pro­jek­tet för “Det blir bättre”. Enligt Meter Television, som pro­du­ce­rar pro­gram­met, har var­ken Dan Savage eller någon annan av grun­darna av “It gets bet­ter” till­frå­gats om det svenska upp­läg­get. Istället säger man sig ha pra­tat med Joel Burns, men han är var­ken grun­dare eller tales­man för “It Gets Better Project”. Det har Joel mig veter­li­gen inte hel­ler utgett sig för att vara. Såvitt jag för­står har var­ken TV3, Meter Television eller Rädda Barnen lagt någon som helst möda på att göra rese­arch kring den kam­panj man nu stu­lit. Man anser inte hel­ler att man gjort fel, då ingen “äger rät­tig­he­terna” till formatet.

Redan från bör­jan var jag tvek­sam till att Rädda Barnen får så stor plats i ett pro­gram som base­rar sig på idén om HBT-personers lika värde, med tanke på att de inte stödde Sveriges lag­stift­ning om sam­kö­nade pars adop­tions­rätt för­rän 2008. Det är först sex år efter att Riksdagen rös­tat ige­nom den. De häv­dar själva, pre­cis som de flesta mot­stån­dare mot sam­kö­nade pars rätt att adop­tera, att de hade bar­nets bästa i åtanke. På vil­ket sätt ett adop­te­rat barn som lever med två sam­kö­nade för­äld­rar får det bättre av att inte ha rätt till sin ena för­äl­der som vård­nads­ha­vare har de dock ald­rig kun­nat förklara.

Det var inte för­rän jag läste Johanna Koljonens krö­nika i DN som jag insåg att svenska “Det blir bättre” inte hand­lar om HBT-personers lika värde. Man har valt att sätta sex­u­ell lägg­ning i samma kon­text som “män som slår sina fruar och barn” och “tvångs­om­hän­der­ta­gande”. Rädda Barnen för­sö­ker bemöta kri­ti­ken genom att säga att HBT-ungdomar inte är de enda utsatta, och att man där­för valt att bredda pro­jek­tet. Istället för att belysa de många sätt som HBT-ungdomar är utsatta på vill man (citat) “få fler att upp­märk­samma bris­ter och orätt­vi­sor”. HBT-ungdomars utsatt­het är alltså inte till­räck­lig vik­tig fråga i sig.

Rädda Barnens kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tör Nedjma Chaouche anser först att jag och andra som är upp­rörda över detta mono­po­li­se­rar “It Gets Better” …

@ Svårt för­stå detta mono­po­li­se­rande. @ @. Skulle #rädda­bar­nen va sämre för att vi job­bar för ALLA utsatta barn?!
@nedjmach
ned­jma chaouche

… för att sedan hävda, under­för­stått, att man valt att hete­ro­fi­era “Det blir bättre” för att “inte exklu­dera” (hete­ro­sex­u­ella, får man då för­moda). Det här ska alltså för­klara var­för en HBT-kampanj nu ska handla om miss­hand­lande föräldrar:

@ @ @ Jag envi­sas: #rädda­bar­nen ska vara inklu­de­rande inte exklu­de­rande. Bonne nuit, mina herrar.
@nedjmach
ned­jma chaouche

TV3 och Meter Television för­vän­tar jag mig ingen­ting av, jag skulle knappt ha bli­vit för­vå­nad om de valt att göra ett hyll­nings­pro­gram till bög­knac­kare och för­klätt det i lite lattjolajban-höhö-grabbhumor. Men Rädda Barnen för­vå­nar mig med den smak­lös­het och okäns­lig­het som det här uppvisar.

Det här är som att göra ett teve­pro­gram som heter “Stockholm Pride” och hand­lar om “mång­fal­den i sam­häl­let”, där nio av tio pro­gram inte hand­lar om HBT-frågor, för att inte exklu­dera alla heterosexuella.

Eller var­för inte ett pro­gram som heter #jan25 och hand­lar om barn som far illa på grund av poli­ti­ker så där i all­män­het, eftersom ett pro­gram som bara hand­lar om egyp­tiska barn kom­mer att exklu­dera alla icke-egyptiska barn.

Jag blir illamå­ende av att se Rädda Barnen utnyttja Joel Burns video som pro­mo­tionma­te­rial för en kam­panj som exklu­de­rar HBT-ungdomar. Exkluderar där­för att så fort man bred­dar ett ämne så redu­ce­ras och urvatt­nas HBT-perspektivet. Exkluderar för att det fak­tum att rädda män­ni­skor har pro­blem med vem man blir kär i, eller vil­ket kön man anser sig ha, fram­ställs i samma kon­text som för­äld­rar som miss­hand­lar varandra. Exkluderar där­för att ni redu­ce­rar det obe­skriv­ligt stora utan­för­skap som homo– och bisex­u­a­li­tet inne­bär och med en när­mast Orwellsk nyspråksvurpa kal­lar det för “inklusion”.

Rädda Barnen, TV3 och Meter Television hade lätt kun­nat hitta på ett eget namn på kam­pan­jen. Det finns mil­jar­der av ord­kom­bi­na­tio­ner man kan skapa med hjälp av det svenska språ­ket. Här är några för­slag på rak arm: “Det kom­mer att bli bra”, “Du kom­mer att över­leva”, “Jag var utsatt men det gick bra för mig”. Då bort­ser jag från det märk­liga i att säga något av dessa till barn vars för­äld­rar miss­hand­lar dem, vil­ket Rädda Barnen i nuva­rande tapp­ning gör. Det kanske mest läm­pade för­sla­get jag kom på är “Det Blir Hetero”. Konnotationen “bättre” = “hetero” är som hand i handske för de åsik­ter som mel­lan raderna för­med­las av hela denna historia.

It gets better, originalsajten

Originalsajten “It Gets Better”

Istället för att hitta på något eget stjäl man det som HBT-personer ska­pat och dri­vit. Sedan häv­dar man att de som kla­gar “mono­po­li­se­rar ämnet”. Det Rädda Barnen gör är att sparka på någon som länge legat ner och nu är på väg att resa på sig.

Till Jonas Gardell och Peter Jöback, som med­ver­kar i “Det blir bättre” vill jag säga: grat­tis, jag hop­pas att guld­peng­arna ni fick för att sälja ut kon­cep­tet är värda det. Jag hade tänkt att köra en repris på “Bär något lila”, men det blir inte en lätt upp­gift nu när inspi­ra­tio­nen till kam­pan­jen är kapad av heteros.

På ett per­son­ligt plan kom­mer jag ald­rig mer att ge pengar till Rädda Barnen. Istället kom­mer jag att bidra till andra orga­ni­sa­tio­ner när jag vill stödja barn och ung­do­mar. Jag vill också upp­mana dig som stöd­jer Rädda Barnen och bryr dig om HBT-ungdomar att hellre ge peng­arna till någon av dessa orga­ni­sa­tio­ner (som alla hjäl­per barn ur olika per­spek­tiv):
BRIS
Barncancerfonden
Min stora dag
Plan Sverige

Om du har läst ända hit vill jag be dig om en tjänst: låt inte Rädda Barnen och TV3 komma undan med det här i det tysta. Hjälp mig att sprida det här genom att dela med dig av det på Facebook och Twitter. Rädda Barnen och TV3 kom­mer inte att backa här, men den här stöl­den ska inte få ske i tysthet.

 • Christopher Aqurette

  Dan Savage bemötte den här typen av stöd i ett av sina pro­gram nyli­gen (kolla hans podcast på iTu­nes). Han sa att det som skil­jer mobb­ning av HBT-ungdomar från annan mobb­ning är att de ofta sak­nar stöd hemma. Det fat­tar natur­ligt­vis inte Rädda Barnen. För mig är Rädda Barnen en ski­t­or­ga­ni­sa­tion. De har varit emot varenda reformorm som gyn­nat homo­sex­u­ella. Sambolag, äkten­skap, adop­tion. Allt som inte är hetero är far­ligt för barnen.

  Dessutom har de fel i att ingen äger rät­tig­he­terna till for­ma­tet. Dan Savages bok “It Gets Better” lig­ger på New York Times bäst­säl­jar­lista (#16) och “It Gets Better” är garan­te­rat varumärkesskyddat.

 • hbt­mask­ros­barn

  Jag kan hålla med dig till stor del. Det hade säkert inte varit lika upp­rö­rande om man valt att inte lan­sera detta i Itgetsbetter anda, utan helt enkelt som om det hand­lade om barns utan­för­skap och svå­rig­he­ter i livet. Jag är själv vad man skulle klassa som HBT per­son, men är även vad man kal­lar mask­ros­barn. Jag blev både miss­hand­lad och utsatt för sex­u­ella över­grepp av min pappa.
  Jag tror att det finns många djupa pro­blem i sam­häl­let som berör, och berö­var.
  Jag har en mar­gi­nell för­hopp­ning om att detta trots allt ska bli bra.
  Det är min gene­ralla posi­ti­vism som talar, även om jag i stort har saker som jag ifrå­ga­sät­ter med kon­cep­tet. Att nå alla kan vara svårt, men jag kän­ner per­son­li­gen inte att jag blir för­ringad som HBT per­son i detta. Jag är glad att man tar upp barns pro­blem till ytan.

 • http://www.facebook.com/aqurette Christopher Aqurette

  Hoppas du såg min illa skrivna kom­men­tar på din blogg. Jag är i USA och ska träffa några akti­vis­ter invol­ve­rade i “It Gets Better” om några tim­mar. Jag tar upp frå­gan och ser vad de säger.

 • http://www.facebook.com/kazarnowicz Micke Kazarnowicz

  @Christopher: Jag såg den. Jag upp­skat­tar hjäl­pen, du får gärna berätta vad de säger.

 • http://www.facebook.com/MattiasIsacsson Mattias Isacsson

  Bra Micke! På dem!

 • http://fingret.wordpress.com/ Alexander

  Åh, du är så bra! Tack!

 • http://www.facebook.com/profile.php?id=677712440 Niklas Goransson

  Men är det inte bättre att alla barn som lider på något vis får upp­märk­sam­het och stöd, istäl­let för att enbart rikta sig mot spe­ci­fika grupper?

 • http://www.facebook.com/MattiasIsacsson Mattias Isacsson

  Det är klart de ska men sno inte någon annans kam­panj & sudda ut det surt för­vär­vade budskapet!

 • http://www.facebook.com/kazarnowicz Micke Kazarnowicz

  @Niklas: det hand­lar om att man tar en kam­panj som rik­tar sig till HBT-ungdomar. Om RB vill jobba för alla barn är det utmärkt, men var­för inte hitta på ett eget namn i så fall?

 • http://www.facebook.com/MattiasIsacsson Mattias Isacsson

  Sorry att jag sva­rade åt dej Micke men du eldade igång mej med ditt inlägg haha…

 • http://www.facebook.com/kazarnowicz Micke Kazarnowicz

  @Mattias: det är en dia­log öppen för alla, så känn dig fri att delta pre­cis som du vill!

 • http://www.facebook.com/profile.php?id=677712440 Niklas Goransson

  Dom kanske inte kunde hitta något namn som var bättre, tror/hoppas att dom valde det av andra skäl än att för­ringa orginalet.

 • http://www.facebook.com/majsan.keller Majs Keller

  Mycket bra Micke!!

 • http://www.facebook.com/kazarnowicz Micke Kazarnowicz

  @Niklas: pro­ble­met är att vad de än vill göra så är effek­ten ett för­ring­ande. Eller som vi säger “vägen till hel­ve­tet är kan­tad med goda inten­tio­ner”. Varför inte döpa pro­gram­met till “Det blir bra” och skippa alla band till “It Gets better”?

 • http://www.facebook.com/MattiasIsacsson Mattias Isacsson

  Niklas: jag tror inte de valde nam­net för att vattna ur ori­gi­nal­kam­pan­jen sna­rare för att rida på den­nes igen­kän­nings­fak­tor. Smart om det hade hand­lat om samma sak men som Micke skri­ver så blir ju kon­se­kven­sen annorlunda om man sedan gör det till något annat. Att sedan vifta bort Mickes åsik­ter om det hela som löj­ligt böggnäll är jäv­ligt fult!

 • Fredrik Stein Åkerblad

  Det här gör mig så sur! Varför ska De stjäla något nej just ja det finns inte många orga­ni­sa­tio­ner som gör något för HBT-ungdomar poli­ti­kerna i Sverige till exem­pel bryr sig inte så myc­ket om HBT-ungdomars hälsa och utsatt­het som du säger så lever vi verk­li­gen i det osynliga…

 • http://www.facebook.com/profile.php?id=645312573 Anna Fock

  Läser i Regelsamling för mark­nads­rätt Internationella han­dels­kam­ma­rens (ICC) reg­ler för reklam och mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion, arti­kel 15 Renommésnyltning:
  “Marknadskommunikation får inte obe­hö­rigt utnyttja namn, namn­för­kort­ning, logo­typ och/eller varu­kän­ne­tec­ken som till­hör annat före­tag, annan orga­ni­sa­tion eller insti­tu­tion (…) Detsamma gäl­ler ifråga om utnytt­jande, utan före­gå­ende med­gi­vande, av renommé som andra upp­ar­be­tat genom kampanjer”.

  Tycker kort sagt att det här är ett uppen­bart fall av renom­mésnylt­ning. Förstår inte alls argu­men­tet att Rädda bar­nen vill bredda inne­hål­let — det är ju någon annans kam­panj­namn de använ­der och ska bredda.

 • Anders Maxson

  Vi här på Rädda bar­nen har idag läst och dis­ku­te­rat din blogg en hel del, ska du veta. Det du skri­ver har verk­li­gen fått oss att fun­dera om vi har gjort något fel. Har vi snott en kam­panj? Vi tyc­ker inte det. ”It gets bet­ter” är en kampanj/rörelse som i första hand foku­se­rar på HBT-ungdomar, men inte bara på dem. Appellen lyder ” I’ll speak up against hate and into­le­rance whe­ne­ver I see it, at school and at work. I’ll pro­vide hope for les­bian, gay, bi, trans and other bul­lied teens by let­ting them know that “It Gets Better.””. I USA har den här appel­len gått från att vara en gräs­rots­rö­relse till att vandra hela vägen upp till Vita huset och Barack Obama som hål­lit tal på just temat ”it gets bet­ter” i en vidare bemär­kelse. I dagens medi­ala land­skap utveck­las saker och ting, för­änd­ras, över­går, och tar nya vänd­ningar.
  Och så kom Meter och TV3 och frå­gade oss om vi ville vara med på en svensk vari­ant i TV, med ett vidare per­spek­tiv – alla barns rätt till en hopp­full fram­tid. Idén var– och är – lysande, menar vi. Vi är över­ty­gade om att de pro­gram som snart kom­mer börja sän­das på TV kom­mer väcka käns­lor och enga­ge­mang, oav­sett om man helst vär­nar unga hbt-personers pro­ble­ma­tik , eller vill ta hand om de som har svåra famil­je­för­hål­lan­den. Vår avsikt har ald­rig varit att såra eller kränka någon genom att exklu­dera grup­per. Tvärtom, själva poängen med kam­pan­jen och pro­gram­met är att ALLA som kan iden­ti­fi­era sig med de pro­blem som per­so­nerna i pro­gram­se­rien berät­tar om, ska kunna få stöd eller tröst.
  Skulle vi ha kal­lat kam­pan­jen något annat? Det är ju möj­ligt, men man kan inte komma ifrån att ”Det blir bättre” är väl­digt pre­cis vad vi vill att det ska handla om. Definitivt inte ”Det blir hetero”. Dessutom vill vi ju verka i den anda som genom­sy­rade den ame­ri­kanska för­la­gan, låt vara med ett del­vis annat fokus. Din jäm­fö­relse med ”Stockholm Pride” har onek­li­gen en liten poäng, men bara en liten. För där ”Pride” är ett väl inar­be­tat begrepp hos alla svens­kar vid det här laget, så är ”it gets bet­ter” inget som folk i Sverige auto­ma­tiskt kopp­lar till rörel­sen i USA.
  Det är inte bara du som rea­ge­rat, vi har tagit del av kri­ti­ken hela vec­kan. Vi har också fått posi­tiva reak­tio­ner ska sägas, men vi blir ju själv­klart lite oro­liga när många män­ni­skor ver­kar ta direkt illa upp. Det var verk­li­gen inte vår mening, och vi tror att när pro­gram­se­rien väl bör­jar sän­das kom­mer många tycka att ”det blir bättre” har något myc­ket vik­tigt att säga till alla barn som far illa i Sverige. Vill till sist också säga att ingen har fått betalt för att ställa upp och lämna ut sin barn­doms upp­le­vel­ser.
  Vänligen
  Anders Maxson, press­an­sva­rig Rädda barnen

 • http://www.facebook.com/profile.php?id=645312573 Anna Fock

  Läser i Regelsamling för mark­nads­rätt Internationella han­dels­kam­ma­rens (ICC) reg­ler för reklam och mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion, arti­kel 15 Renommésnyltning:
  “Marknadskommunikation får inte obe­hö­rigt utnyttja namn, namn­för­kort­ning, logo­typ och/eller varu­kän­ne­tec­ken som till­hör annat före­tag, annan orga­ni­sa­tion eller insti­tu­tion (…) Detsamma gäl­ler ifråga om utnytt­jande, utan före­gå­ende med­gi­vande, av renommé som andra upp­ar­be­tat genom kampanjer”.

  Tycker kort sagt att det här är ett uppen­bart fall av renom­mésnylt­ning. Förstår inte alls argu­men­tet att Rädda bar­nen vill bredda inne­hål­let — det är ju någon annans kam­panj­namn de använ­der och ska bredda.

 • Erik Forsberg

  Vad ni tyc­ker att ni har gjort är fak­tiskt inte det minsta rele­vant. Rent objek­tivt har ni stu­lit en kam­panj och ett motto för eget bruk.

  Jag menar inte på att pro­gram­idén är dålig på något sätt, inte alls. Det är en bra idé och jag tror att det kan vara ett myc­ket bra och vär­de­fullt pro­gram.
  Det som är dåligt är att ni stjäl en eta­ble­rad orga­ni­sa­tions motto, och namn, och ersät­ter deras vär­de­ringar med det ni anser att den (borde) stå för. Det är där ni gör det otvi­vel­ak­tiga felet. Man måste sär­skilja på “plank­ningen” och pro­gram­met. Programmet kan vara myc­ket bra och ha myc­ket bra att säga till folk som behö­ver höra det, men det är en sepa­rat aspekt från att modi­fi­era syfte, vär­de­ringar och mål från en exi­ste­rade orga­ni­sa­tion och anhängare.

  Den frå­gan ni borde ställa er nu är om annon­se­rings­kost­na­derna och pro­duk­tions­kost­na­den för ett namn/“slogan”-byte är mindre eller större än den bad­will ni kom­mer få om ni står kvar vid att stjäla nam­net och motto från en myc­ket eta­ble­rad organisation.

  Gissningsvis hade ni ald­rig vågat göra ett pro­gram som hette “Jag äls­kar det” som hand­lade om hur man äter nyt­tigt och bra på snabb­mat­re­stau­ranger i all­män­het och inte bara exklu­sivt på McD, eller?
  Blir det lät­tare när det är en mino­ri­tets­or­ga­ni­sa­tion som har begrän­sad möj­lig­het att ha åsikt om hur deras namn/motto används i andra länder?

 • http://www.facebook.com/people/Ulf-Harstedt/100002005372237 Ulf Härstedt

  Aldrig mer en slant till Rädda Barnen.

 • http://www.asiktstorped.se Micke Kazarnowicz

  Anders, jag upp­fat­tar ditt inlägg som att ni anser er ha tolk­nings­fö­re­träde kring “It Gets Better”.

  Det gör mig bestört. Ni har uppen­bar­li­gen inte tit­tat på ori­gi­nal­kam­pan­jen. Av de över tusen videos som lad­dats upp är Barack Obamas EN, och den för­kros­sande majo­ri­te­ten av videos inom “It Gets Better” är av och för HBT-personer. Ni hänger er fast vid en liten for­mu­le­ring utan att ta hän­syn till kam­pan­jen som helhet.

  Hade ni verk­li­gen trott på det ni säger så hade ni clea­rat det hela med Dan Savage och de andra på “It Gets Better”. Hur stäl­ler du dig till att det inte är gjort?

  I övrigt skri­ver jag under på det Erik säger, så jag ska inte upp­repa mig.

 • http://mathiaswiberg.se/ mw

  Jag är mest för­vå­nad hur man INTE kan dra paral­lel­ler mel­lan “it gets bet­ter” och HBT-rörelsen. Precis som Micke berät­tar i blo­gin­läg­get så kret­sar ju hela “it gets bet­ter” av/för/om/till HBT-folk ..

  Rädda bar­nen / Meter / TV3 ver­kar onek­li­gen ha mis­sat poängen helt med kampanjen…

 • Ida

  För mig är det totalt obe­grip­ligt hur ni inte kan för­stå att ni har snott en kam­panj. Jag menar inte att det inte är synd om alla barn som far illa, men någon enda gång kan väl HBTQ-kids få vara i fokus? Någon jävla gång? Jag har god lust att lämna RB som orga­ni­sa­tion, och detta efter att ha varit enga­ge­rad på lokal­nivå i tio år.

 • http://www.facebook.com/kazarnowicz Micke Kazarnowicz

  Nu har Rädda Barnen sva­rat på blog­gin­läg­get. Kontentan, om jag ska vara syr­lig, är att de inte tyc­ker att de gjort något fel. Man kan tolka på olika sätt och de har tol­kat på ett annat (utan att fråga upp­hovs­per­so­nen bakom kam­pan­jen). Kampanjen var ändå inte inar­be­tad i Sverige och deras syfte är gott, då är med­len tillåtna.

 • Anders Maxson, Rädda barnen

  Till skill­nad från “it gets bet­ter” var “det blir bättre” inget skyd­dat begrepp i Sverige. Meter Television äger rät­tig­he­terna till “det blir bättre”. Men kri­ti­ken mot DBB är ju i huvud­sak inte juri­disk utan mora­lisk, och det var just den mora­liska kri­ti­ken jag för­sökte svara på i förra inläg­get. Vår stånd­punkt är just att ande­me­ningen i “it gets bet­ter” går att över­föra till ALLA barn i utsatt­het. Det INKLUDERAR hbtq-personer, vi var­ken osyn­lig­gör, för­mins­kar, eller snyl­tar på renommé. Hoppas att dis­kus­sio­nen fort­sät­ter när pro­gram­men bör­jar sän­das.
  Anders Maxson, press­an­sva­rig Rädda barnen

 • http://www.facebook.com/MattiasIsacsson Mattias Isacsson

  Hm…
  Inte inar­be­tad säger de… Märkligt att qx-galan gav en viss ame­ri­kansk poli­ti­ker heders­pris i just denna icke inar­be­tade kam­panj. Nej just det, Sveriges största gay­gala (som sän­des på tv4) har inte så så stor cred eller infly­tande!? Hetronormativ igno­rans kal­las detta!

 • David Lillewarg

  Aj, vil­ken dikeskörning.

  Om det är några som upp­le­ver pro­blem att rekry­tera “kun­der” är det just idéburna orga­ni­sa­tio­ner – en av anled­ning­arna är att det finns så många hjär­te­frå­gor och behö­vande och inte till­räck­ligt stort kol­lek­tivt dåligt sam­vete. Väldigt få av dessa orga­ni­sa­tio­ner sak­nar kre­a­ti­vi­te­ten att finna nya affärsmo­del­ler och där­med blir deras väg­val väl­digt likt alla andra organisationers.

  Alla före­tag och orga­ni­sa­tio­ner – idéburna, poli­tiska och kom­mer­si­ella – bör ju ha någon form av omvärlds­be­vak­ning. I Rädda bar­nens fall hade det räckt med att ta kon­takt med upp­hovs­män­nen för att dis­ku­tera sin idé. Nu när man blankt bara kör på blir effek­ten inte gynn­sam, vare sig för varu­mär­ket eller för den dag­liga verk­sam­he­ten. Ser man till Johan af Donners fadäs och vad det har kostat Röda kor­set, kom­mer det ta åra­tal att bygga upp för­tro­en­det igen.

  Rädda bar­nens deba­kel har bara börjat.

 • http://www.facebook.com/profile.php?id=677712440 Niklas Goransson

  Men ok, ifall dom snor slo­ga­nen och för­svens­kar den, det är ju ändå en annan kam­panj det hand­lar om, med samma bud­skap men något annorlunda fokus på mål­grupp? Är det verk­li­gen så hemskt som många tyc­ker? Är det inte vik­ti­gare att dom pro­blem som finns lyfts fram, än att bli upp­rörd över det fak­tum andra bli­vit så inspi­re­rade av orgi­nal­kam­pan­jen att dom väl­jer att göra en copycat?

 • Erik Forsberg

  Fast den mora­liska kri­ti­ken har du inte för­sökt besva­rat. Du har ursäk­tat det RB gör genom att säga att det ni gör är bättre mora­liskt än det ursprungs­or­ga­ni­sa­tio­nen gör.
  Det kan man tycka är rätt eller fel men det är fram­för allt, åter­i­gen, helt irre­le­vant. Den mora­len som dis­ku­te­ras är inte vil­ken pro­gram­idé som skulle göra mest nytta till Sveriges befolkning.

  Det som dis­ku­te­ras är huruvida det är rätt att stjäla någon annans kam­panj och göra den till sin egen och skriva över vad ursprungs­kam­pan­jen står för med sin egen vision. Det är DEN mora­len som dis­ku­te­ras och som, som jag har för­stått det, gör Micke förbannad.

  Sedan som föl­je­fråga stäl­ler jag mig frå­gande som en fågel­holk om hur du menar när du säger att ni inte snyl­tar på renommé. Är det inte PRECIS det ni gör, hur man vri­der och vän­der på det?

  Personligen hop­pas jag verk­li­gen att pro­gram­met bör­jar sän­das och att det blir en jät­te­succé, men att alla GLBT-personer väl­jer att sluta stöda RB på samt­liga sätt.
  Går MIN vision genom kom­mer kost­na­den att branda om pro­gram­met med annat namn, motto osv vara betyd­ligt lägre än dona­tio­nerna ni kom­mer få i framtiden.

 • Anders Maxson, Rädda barnen

  For the record: Det vi gör är inte bättre mora­liskt än ursprungs­rö­rel­sen. Vi hete­ro­fi­e­rar inget. Om man vän­der sig till ALLA inne­bär det inte att man i första hand vän­der sig till hete­ros. Att snylta på någons renommé inne­bär att man för­sö­ker få någon att tro att man stöd­jer en sak, när man i själva ver­ket stöd­jer något annat. Vi för­sö­ker inte få någon att tro att genom att genom att ge stöd till Rädda bar­nen så ger man stöd till enbart HBTQ-frågor (det torde vara uppen­bart vid det här laget) . “Det blir bättre är något annat än “It gets bet­ter” men har häm­tat inspi­ra­tion där­i­från.
  Anders Maxson, press­an­sva­rig Rädda Barnen

 • Camilla Haglund

  Anders, alla barn har rätt att inte få sina rät­tig­he­ter kränkta. Heteronormativitet och homo­fobi inne­bär att HBT-kids rät­tig­he­ter kränks, vare dag.

  Men att för­klara för poli­ti­ker, per­so­nal inom vård, skola, omsorg eller all­män­het vad “hete­ro­nor­ma­ti­vi­tet och homo­fobi” bety­der — är inte all­tid helt lätt. Och det var ju just det som var poängen med It gets bet­ter. Den är så peda­go­gisk, den visar ju så tyd­ligt och så inle­vel­se­fullt effek­terna av hete­ro­nor­ma­ti­vi­tet och homo­fobi: vem som drab­bas och vad det gör med denne.

  Att använda kam­pan­jens namn på ett sånt sätt som RB nu gör inne­bär att ni sam­ti­digt helt rade­rar det som kam­pan­jen tidi­gare så tyd­ligt visade — effek­terna av heter­nor­ma­ti­vi­tet och homofobi.

  Rädda Barnens devis är att alla barn har rätt att inte få sina rät­tig­he­ter kränkta. Så var­för då nöd­vän­dig­vis slå undan benen för en kam­panj som visar homo­fo­bins effek­ter för HBT-kids? Genom ditt för­svar stäl­ler du olika grup­per av unga mot varandra.

  Jag kan där­för inte tolka det som att Rädda bar­nen verk­li­gen står upp för alla barns rätt att ha det bra? Inte när det hade varit så lätt att använda ett annat namn…

  Så, backa istäl­let. Det vore bäst; för HBT-Kids — och för Rädda barnen…?

 • Claes Nyberg

  Nej Anders. Renommésnyltning är inte alls det du påstår. Istället hand­lar det om att ta energi och kre­di­bi­li­tet från ett annat varu­märke eller orga­ni­sa­tion och över­föra den kraf­ten till sitt eget genom att antingen ta ett eta­ble­rat begrepp (som ni gjort här), eller att skapa en nära asso­ci­a­tion i ett sam­ar­bete. Man kan dela exakt samma frå­gor och vär­de­grund men ändå snylta för att få delar att spilla över på sin egen verksamhet.

  Så här fun­ge­rar exem­pel­vis spon­sorav­tal rent generellt.

  Givetvis hade ett gängse sätt att göra detta varit att kon­takta ursprungsma­ka­ren av varu­mär­ket (för det är inar­be­tat) och dis­ku­te­rat idén och ett kvitto på att sam­ar­be­tet skulle ge båda par­ter en vin­ning. Nu för­sökte ni snylta genom att ta ett eta­ble­rat begrepp och fylla med helt eget innehåll.

 • http://literature-connoisseur.blogspot.com/ Creutz

  Tack för en myc­ket klar­gö­rande arti­kel. Jag spri­der det vidare, och jag kom­mer ald­rig att ser på Rädda bar­nen igen, såsom jag gjorde intill jag läste det här. Tack.

 • http://www.facebook.com/profile.php?id=789744124 Jesper Ackinger

  Bra rutet!

 • http://www.facebook.com/people/Joanna-Hagstroms/656006587 Joanna Hagströms

  Har gjort det enda rätta och avslu­tat alla form av inbe­tal­ningar till Rädda barnen.

 • Lukas Romson

  Kanonbra skri­vet Micke! Jag hakar på, hop­pas fler spri­der vidare!
  http://lukas-romson.blogspot.com/2011/04/radda-barnen-exkluderar-genom-att.html

 • http://www.facebook.com/aqurette Christopher Aqurette

  Stöld, inte stöd.

 • Pingback: Rädda barnen och tv3 kommersialiserar barns utsatthet « Maria Hagbom

 • Nie

  Jag tror att vad många av oss som varit unga HBTQ per­so­ner (och vissa av oss har haft olika gra­der av job­bigt kring det) kän­ner är fel med det här är inte att ni gör kam­pan­jer för alla barn som far illa på olika sätt, utan att ni tar något som har haft fokus på just unga HBTQ per­so­ner och tar bort det foku­set. Detta fokus BEHÖVS, spe­ci­ellt eftersom många HBTQ per­so­ner är utsatta på ett annat sätt. Så kan det inte få vara det för en gångs skull? Det är vad som får många av oss att känna oss besvikna över hur Rädda Barnen han­te­rat det hela. (Speciellt när man ser den ganska non­cha­lanta atti­tyd ni tar gente­mot vår kritik.)

 • Pingback: Vi vill ha dialog om hbtq-frågorna

 • http://www.facebook.com/kazarnowicz Micke Kazarnowicz

  @Niklas: för att ta en lik­nelse: tänk att alla barn som har pro­blem är i behov av kryc­kor. HBT-personerna har byggt en krycka åt HBT-barnen. Rädda Barnen kom­mer och säger “snygg krycka, den tän­ker vi ta och låta ALLA barn dela på den, för alla barn borde ha en krycka” sam­ti­digt som de har en hel skog de har resur­ser att hugga ner för att göra kryc­kor åt alla. Känns det rätt­vist? Det är unge­fär det du förespråkar.

 • Mattiaz

  Grymt bra skri­vet!! Reagerade själv på samma sätt när jag hör­des talas om Det blir bättre! Har själv blog­gat om det nu: http://mattiazblog.blogspot.com/2011/04/it-gets-better-det-blir-battre.html

 • http://www.facebook.com/MattiasIsacsson Mattias Isacsson

  …eller att bög­kul­tu­ren skulle börja bedriva en prosta­tacan­cer kam­panj med rosa ban­det & moti­vera det med att rosa har inte bröst­can­cer patent på & can­cer är ändå can­cer. Skulle bli ett jävla liv då!

 • http://www.facebook.com/profile.php?id=677712440 Niklas Goransson

  @micke: Lessen, men jag hänger inte rik­tigt med på lik­nel­sen, ifall alla barn behö­ver en krycka och hbt-gänget fixat en grym sådan, var­för ska bara hbt-barn få till­gång till den?

 • http://www.facebook.com/kazarnowicz Micke Kazarnowicz

  Därför att när du tar den från HBT-barnen så får de inte längre nån krycka. Eller så här: när man pra­tar “alla” så är det säl­lan HBT får vara med. När HBT har ska­pat en egen arena så får man allt låta bli att ta den ifrån dem. Jag vän­der gärna på ste­ken: var­för tyc­ker du att Rädda Barnen inte ska behöva skapa en egen kam­panj, var­för tyc­ker du att de har rätt til en HBT-kampanj?

 • D.

  Äger rät­tig­he­terna och äger rät­tig­he­terna. Skall det handla om juri­dik och patent som argu­ment nu från RB:s sida? Det var ett rik­tigt bot­ten­napp. Du kanske tyc­ker att “Det blir bättre” inte är starkt asso­ci­e­rat bland svens­kar — och kanske har du rätt, men bland svenska hbtq-personer så har den här kam­pan­jen betytt oer­hört myc­ket: att se en kam­panj för oss som lyc­kas och går hem i USA, att se Micke sprida den till Sverige genom bär något lila för en själv­klar sak (som åtminstone bland mina vän­ner blev oer­hört stort oav­sett lägg­ning) et cetera. Så oav­sett om du rent sub­jek­tivt inte tyc­ker att svens­kar i regel inte för­knip­par “Det blir bättre” med hbtq-rörelsen strike-back och oav­sett om före­ta­get Metro Television äger de juri­diska rät­tig­he­terna, så kvar­står fak­tum: RB renom­mésnyl­tar och stjäl en för hbtq-rörelsen vik­tig symbol.

  Men det är inte första gången vi får en käft­smäll av RB. Adoptionslagen var ju en sådan tidi­gare till exempel.

 • Waldekrantz

  Till RB: Det ni gör genom att säga att “För där ”Pride” är ett väl inar­be­tat begrepp hos alla svens­kar vid det här laget, så är ”it gets bet­ter” inget som folk i Sverige auto­ma­tiskt kopp­lar till rörel­sen i USA. ” är att åter­i­gen baga­tel­li­sera HBT ung­do­mar. För om ni frå­gar en kille eller tjej som ser sig som HBT så garan­te­rar jag att det vet myc­ket väl vad “It Gets Better” är. Och det som då hänt är att de åter­i­gen kän­ner sig osyn­lig­gjorda. Och det är spot on Mickes poäng.

  Byt namn och skapa något eget så kom­mer pro­gram­met att vara ett super­bra initiativ.

  Christopher Waldekrantz

 • Tommi

  Respekt!

 • Pingback: Delat och intressant – 14 April, 2011 | [insert random stupid name here]

 • Valentin

  …häv­dade du just att något blev bättre, alls, av att Meter Television tack vare detta pro­gram alltså till och med har tagit rät­ten till den svenska över­sätt­ningen av kam­pan­jens namn?

 • Valentin

  Och jag säger det här som en per­son som själv var svårt mob­bad som barn, vil­ket för­störde en stor del av mitt liv.

  Att se hela det rik­tade, spe­ci­fika, fri­vil­liga arbete för att hjälpa hbt-ungdomar som lagts ner i It Gets Better Project näm­nas i några små meningar i inled­ningen till varje arti­kel om Det blir bättre, för att sen få reda på att den svenska ver­sio­nen av det hela ska bli ett tv-program där svenska kän­di­sar berät­tar om hur de tagit sig ige­nom svåra peri­o­der i sitt liv i största all­män­het… Jag tror inte jag kan beskriva vad det är som gör mig så arg, om för­kla­ring­arna innan varit omöj­liga för er att ta till sig.

 • Pingback: Rädda Barnen klavertrampar igen « Ledarredaktionens blogg

 • Johan

  Fan vad bra du är som skri­ver om detta för jag blir själv så jävla upp­rörd över det här. “It gets bet­ter” har berört mig djupt sen det drog igång. Det som rädda bar­nens kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tör skri­ver “rädda bar­nen ska vara inklu­de­rande inte exklu­de­rande” visar att man inte för­står bot­ten i pro­ble­ma­ti­ken — eller kri­ti­ken från dig.
  Det är också som Christopher A skri­ver att man sak­nar stöd hemma bl.a, finns även fler saker att nämna! Därför som IT GETS BETTER är så jävla bra! Den största grup­pen hem­lösa ung­do­mar i NYC idag är trans­ung­do­mar som slängts ut från sina hem av sina föräldrar…

 • Pingback: Den stulna kampanjen – varför Rädda Barnen? « Rätten till min kropp

 • Line

  other bul­lied teens” hand­lar för­mod­li­gen om de som beskri­ver sig som “other” när det kom­mer till sex­u­ell läggning/id.

  Det måste ju fun­nits andra kam­pan­jer som hand­lar om unga i all­män­het eller så kunde ni star­tat en egen unik kam­panj. Det hela är fak­tiskt sorg­samt, spe­ci­ellt när man ser en sån som Nedjma på twit­ter inte ens ver­kar ta kri­ti­ken på all­var och ral­je­rar med smi­ley­sar, näs­tan som att homo­sex­u­ella är det okej att köra över. Urk.

  Jag blir säl­lan för­ban­nad över saker som sker i media då det är en stor soppa redan, men var­för inte låta spe­ci­fika grup­per stå i fokus for once?
  Dom lär ju behöva det som mest, som någon skrev så kan unga hbt ha det svårt med stöd hem­i­från och kan i värsta fall bli utkas­tade. Tror inte direkt andra för­äld­rar gör så med sina mobbade/trakasserade barn.

 • Pingback: Nu lanseras ”Det Blir Bättre” — Being Micke Kazarnowicz

 • Anonym

  Jag är straight, men It Gets Better för­knip­par jag helt och fullt med arbe­tet för och med LBTQ-ungdomar. Så RB kan fara åt hel­vete med sina idéer om att det inte är ett för­ank­rat begrepp i Sverige.

 • Peter

  Äger rät­tig­he­terna?? Och sen kla­gar att andra vill “mono­po­li­sera”? Seriöst?

  Och man osyn­lig­gör genom att låta det vara en fråga bland alla andra, när det från bör­jan var just spe­ci­fikt för HBT.

 • Peter

  Om det är något annat så ska det ha ett annat namn. Plain and simple.

 • Peter

  Men om man vill bredda det, var­för sär­be­handla bar­nen? Tror du inte att vuxna också kan må dåligt? Varför exklu­dera andra män­ni­skor bara för att åldern är högre? Extra utsatt­het?? Vad är det för ett kons­tigt begrepp, det finns ju inte när det gäl­ler HBT-ungdomar.

  Och jeez, det där med inar­be­tat begrepp är skit­snack. Man kan inte bara sno saker man tyc­ker är bra och låt­sas som det regnar.

 • Patrik Axelsson

  En orga­ni­sa­tion som du mis­sade att rekom­men­dera, som defi­ni­tivt arbe­tar för unga hbt-personer: RFSL Ungdom

 • Anonym

  Alltså all­var­ligt, vem vin­ner på detta ord­kas­tande — inte är de de barn som är utsatta i varje fall. Att börja sär­skilja barn i olika grup­per och dis­ku­tera vilka som mår sämst tyc­ker jag är lågt.

  I mitt jobb möter jag barn och unga som mår myc­ket dåligt för att de utsatts för våld och över­grepp. Emelie skri­ver att många hbtq ung­do­mar inte vågar berätta för anhö­riga och nära, detta gäl­ler för många andra barn och unga, många gånger är det anhö­riga som är för­ö­vare, andra har svåra upp­le­vel­ser från krig och skäms över det de varit med om. Bland dessa finns även hbtq ungdomar.

  Vi i vux­en­värl­den måste visa att vi kan hjälp och stötta dessa barn och unga, vad som nu upp­vi­sas är att vi i vux­en­värl­den inte kan hålla sams och sam­mar­beta. Rädda Barnen har räckt ut en hand, ta den och gör något bra til­sam­mans, visa att vi kan hålla sams. För om inte vi kan, utan kas­tar skit, hur ska vi kunna kräva annat av våra barn?

  Anna

 • Anonym

  Se mitt inlägg ovan. Barn som utsätts för eller bevitt­nar våld gör detta inom hem­mets väg­gar. Och det kan pågå i åra­tal innan någon mär­ker, menar du att dessa barn ska gå till sina för­äld­rar med sina pro­blem? Här krävs att vuxna runt bar­nen kan och vågar se sig­na­ler och det är detta vik­tiga som Rädda Barnen lyf­ter i sin kam­panj. Det krävs även att poli­ti­ker tar sitt ansvar.

  Låt oss vuxna göra något bra av detta, för bar­nens skull oav­sett om de mår dåligt pga sin sex­u­ella lägg­ning, insest eller svåra krigstrauman.

  Anna

 • Pingback: Det blir bättre – en bättre version | trollhare

 • Sippe

  Precis Anna,
  och det är ju där­för det som RB gör är så hemskt.
  De hade kun­nat valt att sam­mar­beta och utveckla en svensk ver­sion av It get’s bet­ter, fått alla att hoppa på tåget och köra. Istället snor dom idéen utan att kolla med upp­hovs­män­nen och väl­jer att tolka den på sitt eget sätt och spri­der där ige­nom bara ill­vilja bland män­ni­skor som job­bar med en kam­panj som hjäl­per barn till ett bättre liv.

  Du har helt rätt i ditt för­dö­mande av RB:s age­rande, dom har pis­sat på en fan­tas­tisk kam­panj i ett för­söka att köra “kan göra det bättre själv”.

 • Dan Thor

  Vad fan är det för jävla sätt att kri­ti­sera Rädda Barnen på?????
  Jag är själv bög och tän­ker då se på Det Blir Bättre.
  Rädda Barnen gör ett fan­tas­tiskt jobb.
  Du har lagt ner myc­ket energi på non­sens.
  Typiskt svenskt att gå till hårt angrepp mot något som är superbra!

 • http://twitter.com/Arbperspektiv Arbetarperspektiv

  Bra skri­vet. Jag vet inte om någon redan påpe­kat det, men “r” i KRIS står för “revansch”, inte “rätt”. KRIS är såle­des en för­kort­ning av Kriminellas Revansch I Samhället.

  Ha en fin dag!

 • http://www.asiktstorped.se Micke Kazarnowicz

  Det är ingen som kri­ti­se­rat VAD Rädda Barnen gör, det som kri­ti­se­ras är HUR de gör det. Du för­sva­rar vad de gör, det är lite att slå in öppna dör­rar i det här fallet.

 • http://www.asiktstorped.se Micke Kazarnowicz

  Tack så myc­ket för påpe­kan­det av felet, nu är det rättat!

 • http://www.asiktstorped.se Micke Kazarnowicz

  För att svara på din första fråga: ett sak­ligt och väl­grun­dat sätt att kri­ti­sera Rädda Barnen på. De enda som någon­stans pub­li­ce­rat för­svar för det här är några kom­men­ta­to­rer och Rädda Barnen själva. Annars är kri­ti­ken rätt massiv.

 • Pingback: Rädda Barnen trampar i hbtq-klaveret. Igen. | Min lilla åsikt

 • Åsa

  Bland vilka är kri­ti­ken mas­siv? Förutom på blog­gar som denna?
  Intressant att hbt-rörelsen i Sverige vak­nar nu när det uppen­bar­li­gen finns ett krig att ikläda sig offer­rol­len i. Varför star­tade inte hbt-rörelsen en svensk ver­sion av kam­pan­jen för länge sen?

 • http://www.asiktstorped.se Micke Kazarnowicz
 • http://www.asiktstorped.se Micke Kazarnowicz

  0ch vad du menar med “blog­gar som denna” tän­ker jag inte spe­ku­lera i, där­e­mot får du gärna utveckla.

 • Pingback: Veckan som gick – vecka 15 « Same Same But Different

 • Nima M Nikou

  ‎-Rädda bar­nen took the cam­paign “it gets bet­ter” and made it for them selfs and made it about abu­sed youth in Sweden.
  heres what I think..so the gay-“community” inspi­red folks with a cam­paign to reach out to others, I still don’t see the sig­ni­fi­cance to make a big deal about it in a way of poin­ting the finger.. make sure to be remem­be­red, to where it began.. white people jam rock n’ roll, they rap, I’ve even listened to them give a go at soul.. but still the ori­gin of that is remem­be­red. Nobody in their right mind says that white-people came up with rock n’ roll.
  Gay’s are con­si­de­red to be second class citi­zens and we are put­ting up a good fight to change that.. should the afro-americans say that that’s our thing and you should change your point of appro­ach??
  Changing what is wrong for the bet­ter is the same thing no mat­ter origin.

 • http://twitter.com/annahellman Anna Hellman

  Kunde inte hålla med mer om det du har skri­vit. Det är det ändå jag kan säga. Jättebra skri­vet verk­li­gen. Rädda Barnen har inte här att göra kan jag tycka. Och TV3 har för­stört hela kon­cep­tet med grun­d­or­ga­ni­sa­tio­nen och hål­ler HELT med dig om att dom kunde kal­lat pro­gram­met för något annat. Man för­knip­par ju själv­klart TV3’s pro­gram med ‘It gets bet­ter’ men det blir så fel när inne­hål­let är något helt annat.

 • http://www.asiktstorped.se Micke Kazarnowicz

  Did you just com­pare “it gets bet­ter” to rap music? One is a way of spre­a­ding a mes­sage to young kids that it will get bet­ter, the other is … music. If you think that’s a fair com­pa­ri­son, then I can­not discuss with you. Let’s just say that I disagree with you as much as I disagree with Rädda Barnen.

  But you’re of course free to think and say what you want.

 • Anonym

  Glöm inte Friends, som för­mod­li­gen har varit den orga­ni­sa­tio­nen som har varit mest ihär­dig med att syn­lig­göra mob­bing genom sina långa kam­pan­jer. För övrig kan man undra om det hela kan bero på ren okun­nig­het, pre­cis som när det gäl­ler för­do­mar i all­män­het. För inte kan man väl dra någon annan slut­sats när man vän­tar sig att just HBT-ungsomar ska känna sig upp­lyf­taav en van­lig mob­bing­kam­panj? Det är ju näs­tan den värsta biten mad att vara kvar i gar­de­ro­ben– alla ver­kar ha poten­ti­a­len at vända sig mot en, till och med kyr­kan, för­äld­rarna eller kam­rat­stöd­jarna som fak­tiskt finns där för att före­bygga mobbing.

 • Anonym

  Och själva poängen med all kri­tik ni har fått är att när HBTQ-ungdomar hör att någon ver­kar för ALLA barn, hör de “alla utom mig”. Ingen vet bättre än dem hur tomt kon­cept om vill­kors­lös väl­vilja låter. Samhörighet med folk som ägnar sig åt all möj­lig väl­gö­ren­het annars och som har stöt­tat en i allt för­svin­ner i samma ögon­blick som man inser att även dessa män­ni­skor har för­do­mar. Och eftersom till­fö­rig­he­ten till HBTQgruppen är osyn­lig, bety­der det att fast­nar i att stän­digt ljuga, en av de saker som vår kul­tur ser allra sträng­ast på. Man ast­nar i ett möns­ter där man urhol­kar sin tillit till andra män­ni­skor och deras för­tro­ende för en själv sam­ti­digt som man är helt iso­le­rad från andra i samma situ­a­tion. It Gets Better var ovär­derlgt eftersom den fak­tiskt bröt den där iso­le­ringen; blev en sta­dig refe­rens­punkt, inte bara ett ögon­blick av utbild­ning om “de där homo­sex­u­ella” där man själv för­vän­tas nicka med och låt­sas som om man är lika okun­nig och distan­si­e­rad från den här grup­pen som alla andra– ännu en del i cha­ra­den. Och nu har ni tagit den refe­rens­punk­ten. Och när folk rea­ge­rar, pra­tar ni på som om det vore ni som skulle ha bli­vit bestulna på något ni hade rät­ten till.

  Så nej, inte har du gjort något fel. Du GORDE fel när kam­pan­jen kapa­des, du GÖR fel när du attac­ke­rar dem som sör­jer sitt eget utrymme och du kom­mer GÖRA fel under hela den här kam­pan­jens gång.

 • Åsa

  Bloggar. Åsikts­fo­rum. Etc. Läs inte in fien­der över­allt. Man måste kunna oppo­nera sig utan att bli ankla­gad för att vara homofob.

  Du besva­rade inte frå­gan. Allt som du län­kar till är pub­li­ce­rat nu sista vec­kan, ett halvår efter kam­pan­jen star­tade i USA och långt efter den svenska TV-serien offent­lig­gjor­des . Varför har inte hbt-rörelsen själva ansett frå­gan vara het för­rän nu? Man kunde age­rat redan i hös­tas, när det star­tade i USA. Men icke, utan först nu inför sänd­ning av programmet.

  Jag tyckte det var ett bra TV-program. Och hur många avsnitt med kända per­so­ner (som krävs för att klara insam­lings­syf­tet) hade det gått att göra om man bara foku­se­rade på hbt-personer?

 • http://www.asiktstorped.se Micke Kazarnowicz

  Åsa: var­för skulle vi behövt starta en tidi­gare? Den ame­ri­kanska var väle­ta­ble­rad i det svenska HBT-samhället. Sen kom hete­ros som du och snodde den. Vi kan kalla det hete­ro­ko­lo­na­li­se­ring, för det var vad det är. När hete­ros kom och snodde vår kam­panj var vi tvungna att agera.

  Du gör för övrigt samma miss­tag som rädda bar­nen och för­sva­rar ända­må­let. Det är ingen som kri­ti­se­rat det. Jättebra att jobba för utsatta barn. Fel att stjäla någon annans grupp och exklu­dera dem från sitt eget kon­cept för att göra det.

 • Linneatragardh

  Well jag trodde poängen med kam­pan­jer som vill för­ändra var att nå ut till män­ni­skor. Och då kanske till några fler än en liten grupp redan inbe­gripna och med­vetna per­so­ner i blog­gar och åsiktsforum.

 • http://www.asiktstorped.se Micke Kazarnowicz

  Tänk så fel man kan ha. Målet var ald­rig att nå ut till heterosexeulla.

 • Isa Engstrom

  väl skri­vet och faan vad trött man blir…

 • Jooork

  Strid om offerrollen?

 • Pingback: Nyhetsmorgon i TV4: hbt-ungdomar är som barn med tarmcancer — Being Micke Kazarnowicz

 • Anonym

  jag gick pre­cis in på tv3s site för att visa tv3 och meter tele­vi­sion min reak­tion på att de inte kunde låta ett HBTQ-fokuserat pro­jekt få vara just ett HBTQ-fokuserat projekt.

  men, så läste jag det här:
  “hej. jag är en tjej på 15 år som har varit med om en del saker i mitt liv, depris­sion, från­va­rande pappa och sextra­kas­se­rier m.m. Jag vill bara säga att jag såg det här pro­gram­met i sön­dags för första gången — ald­rig har jag sett ett pro­gram som gett mig så myc­ket tröst. Jag mådde ganska dåligt efteråt för att jag tagit åt mig av det som var sagt, som till exem­pel att det fanns andra sätt att ‘trösta’ sig själv än genom att svälta sig, skada sig med mera. Tänk vad enkelt det hade varit om jag hade fat­tat det när det var som värst. Dem tre orden Det blir bättre bety­der otro­ligt myc­ket, för efter avsnit­tet i sön­dags vet jag att det är sant.“
  källa: http://www.tv3.se/det-blir-battre/om-det-blir-battre/det-blir-battre-pa-tv3

  och kän­ner att om bara en enda per­son kan ta till sig– och må bättre av det bud­skap som pro­gram­met för­sökte dela med sig av, så måste det vara bra.

  don’t get me wrong, jag ogil­lar starkt att rädda bar­nen, meter tele­vi­sion och tv3 har bred­dat ett pro­jekt som var till för en grupp som för­tjä­nar sin egen grej.
  med för­tjä­nar så menar jag att jag per­son­li­gen anser att alla som har behövt/valt att komma ut för­tjä­nar stöd i olika for­mer och av olika anled­ningar. för det tyc­ker jag it gets better/det blir bättre är så himla bra.

  om rädda bar­nen och meter tele­vi­sion hade valt att kalla pro­jek­tet vad som helst för­u­tom just det blir bättre så hade jag gil­lat läget. men nu gil­lar jag bara läget för 15-åringen ovan och alla andra som upp­levt stöd– och fått hopp av pro­gram­met.
  kanske räc­ker det i detta nu. fast det gör det egent­li­gen inte. det är en svår fråga tyc­ker jag.

  genom att skriva detta har jag bestämt mig dela med mig av mina tude­lade åsik­ter till rädda bar­nen, meter tele­vi­sion och tv3. det känns vik­tigt att reagera.

 • http://www.asiktstorped.se Micke Kazarnowicz

  Jag fat­tar vad du menar! Jag ser att ända­må­let är top­pen, och att pro­gram­met i sig är vik­tigt. Frågan hand­lar egent­li­gen mest om “Det blir bättre” som namn, och det är som det är. Problemet är att Rädda Barnen inte erkän­ner att man kapat nam­net, inte erkän­ner att man inte pra­tat med grun­darna, och inte erkän­ner hbt-communityt som grun­dade kam­pan­jen. Jag är egent­li­gen också tude­lad till frå­gan, men så länge Rädda Barnen inte ber om ursäkt så kom­mer jag att vara på dem som en blodhund.

 • http://www.asiktstorped.se Micke Kazarnowicz

  Jag fat­tar vad du menar! Jag ser att ända­må­let är top­pen, och att pro­gram­met i sig är vik­tigt. Frågan hand­lar egent­li­gen mest om “Det blir bättre” som namn, och det är som det är. Problemet är att Rädda Barnen inte erkän­ner att man kapat nam­net, inte erkän­ner att man inte pra­tat med grun­darna, och inte erkän­ner hbt-communityt som grun­dade kam­pan­jen. Jag är egent­li­gen också tude­lad till frå­gan, men så länge Rädda Barnen inte ber om ursäkt så kom­mer jag att vara på dem som en blodhund.

 • http://www.asiktstorped.se Micke Kazarnowicz

  Jag vet inte vad din kom­men­tar gäl­ler, men du läste nog något helt annat inlägg än det du kom­men­te­rar på.

 • http://www.asiktstorped.se Micke Kazarnowicz

  Jag vet inte vad din kom­men­tar gäl­ler, men du läste nog något helt annat inlägg än det du kom­men­te­rar på.

 • Pingback: Länktips om morgonen | Att vara Bambis mamma

 • Linda

  Stort tack Micke! Jag har pre­cis mai­lat RB om att avsluta mitt med­lem­skap med anled­ning av deras han­te­ring utav ‘It get’s bet­ter’ kam­pan­jen. Inte nog med att RB stjäl fokus från HBT-rörelsen, jag tyc­ker deras han­te­ring av kri­ti­ken är oförlåtlig.

 • Kloker

   Till Jonas Gardell och Peter Jöback, som med­ver­kar i “Det blir bättre” vill jag säga: grat­tis, jag hop­pas att guld­peng­arna ni fick för att sälja ut kon­cep­tet är värda det.”

  Jag hål­ler med om att Rädda Barnen på ett myc­ket fräckt sätt kapat kam­pan­jen och straigh­ti­fi­e­rat den, men jag tyc­ker också att du är orätt­vis mot Gardell och Jöback. Självklart har de inte till­frå­gats med “Vi tänkte göra ‘It gets bet­ter’ här i Sverige, men ta bort dedär bögiga. Är du på?”

 • Tove

  Ska man gå på RB:s utta­lande så kom­mer de ju ald­rig att kunna göra en kam­panj för “barn med alko­ho­li­se­rade för­äld­rar” eller “barn som utsatts för sex­u­ella över­grepp”. För då skulle man ju exklu­dera alla andra. Ska man all­tid låta all­ting vara till för alla blir det ju till slut helt intets­ä­gande. (Varför ska vi ens göra kam­pan­jer för barn, det finns ju många andra som också har det job­bigt, et.c.)

 • http://www.facebook.com/joelburns1 Joel Burns

  Hej Micke

 • Pingback: Det blir bättre – en bättre version » Trollhare