iZettle, så funkar den

Posted on Jul 20, 2011 in gadgets, Kundupplevelser, recensioner

Jag har lekt runt lite med min iZettle och jag gil­lar upp­le­vel­sen. Med den för­vand­las min iPhone till ett kas­sa­sy­stem med kvit­to­han­te­ring. Att som pri­vat­per­son sälja saker på Blocket eller en lopp­mark­nad och kunna accep­tera kort är fan­tas­tiskt. Jag lade ut pengar för bio­bil­jet­ter för mina vän­ner, och kunde via iZettle få pengar från dem utan att …

Anmärkningsvärt 19 juli 2011

Posted on Jul 19, 2011 in amärkningsvärt

Stardusts blogg: Hårdvinklad pro­pa­ganda som spar­kar nedåt – PR, ALMEDALEN Det är inte utan att jag höjer på ögon­bry­net. Jag har tidi­gare upp­fat­tat Westanders som en PR-byrå med koll, men rap­por­te­ringen från Almedalen i år har fått Westanders att mest fram­stå som medel­måt­tor. Förutom en märk­lig debatt kring nätet som ver­kade vara dåligt mode­re­red så …

Sociala medier: aktivism eller slacktivism?

Posted on Jul 18, 2011 in sociala medier
Sociala medier: aktivism eller slacktivism?

Jag äls­kar det nya para­digm som soci­ala medier inne­bär. Jag har omfam­nat skif­tet och grän­serna mel­lan mitt ana­loga och digi­tala liv är så tunna att jag lätt kan säga att jag till­hör den pro­mille av Sveriges befolk­ning som är mest digi­tal. Det finns få saker jag är oro­lig för i läng­den, men en sak jag …

Thierry Mugler + Xtube = sant

Posted on Jul 17, 2011 in marknadsföring och reklam, totally unstraight
Thierry Mugler + Xtube = sant

Thierry Mugler lät en regis­sör göra fil­men för vår– och som­mar­kol­lek­tio­nen 2012. Det i sig är inget nytt grepp, det som är hyf­sat o-ortodoxt är att exklu­sivt släppa den på Xtube (aka Youtube för porr­fil­mer). Badkläderna i sig är beyond fula, och fil­men är inte alls lika vågad som “rele­ase på Xtube anty­der”. De enda …

iZettle för iPhone

Posted on Jul 16, 2011 in gadgets, recensioner
iZettle för iPhone

Igår fick jag mitt testex­em­plar av iZettle. iZettle är ett till­be­hör och en app för iPhone som gör att jag som pri­vat­per­son kan ta betal– och kre­dit­kort från vem som helst. Jag har tyckt att idén att för­vandla en iPhone till en kom­plett kas­sa­ap­pa­rat är fan­tas­tisk ända sedan jag såg Square. Problemet med Square är att …

Elitism, #flickjox och olyckliga omständigheter

Posted on Jul 8, 2011 in sociala medier

När det pra­tas om elit i soci­ala medier blir jag all­tid skep­tisk. Så även igår, när jag läste Anna Nilssons “Varför elit­de­bat­ten fort­fa­rande behövs”. Jag avfär­dade och bör­jade i huvu­det snickra på ett blog­gin­lägg som tog strid för poängen om att inte finns någon “elit”. Sen bör­jade jag titta runt i mina cirk­lar och plötsligt …

#dagensshorts 27 juni

Posted on Jun 27, 2011 in i mina skor
#dagensshorts 27 juni

Innan jag köpte dages kort­byxor (H&M, 299 kro­nor) ägde jag inga shorts som var så här korta. Jag tes­tade en t-shirt till, men kände att skjorta var ett bättre val för att se lite mer cor­po­rate och lite mindre semes­ter ut eftersom jag trots allt spen­de­rat dagen på kon­to­ret (och hos tand­lä­ka­ren, vil­ket med­för att …

Uppföljning på Twitter-etikett

Posted on Jun 27, 2011 in sociala medier

Nackdelen med många kana­ler (Twitter, Facebook, blog­gar) är att det krävs en manu­ell insats för att sam­man­fatta vissa dis­kus­sio­ner. Storify är ett utmärkt verk­tyg för det: här är upp­följ­ningen på dis­kus­sio­nen efter mitt inlägg om Twitter-etikett och att följa till­baka eller inte. View “Reaktioner på “Twitter-etikett: Följa till­baka eller inte?”” on Storify

#dagensshorts 23 juni

Posted on Jun 23, 2011 in i mina skor
#dagensshorts 23 juni

Jag sit­ter i en bil på väg ner till Valdemarsvik och mid­som­mar­fi­ran­det, och kan inte rik­tigt se skär­men ordent­ligt i sol­lju­set. Jag hop­pas att bil­den visar det jag vill: den slar­vigt knutna Ed Hardy-slipsen som går i svart och mörk­grönt. Jag gil­lar egent­li­gen inte att bära slips, eftersom skjort­kan­terna all­tid ska­ver lite mot hal­sen. Att …

Anmärkningsvärt 23 juni 2011

Posted on Jun 23, 2011 in Inlägg av professionell karaktär

Klassamhället har kom­mit till Facebook | Emanuels ran­dan­märk­ningar– FACEBOOK, KLOUT Jag ser till skill­nad från Emanuel inget som helst pro­blem med det här. Grupperingar har all­tid fun­nits bland flock­djur, och visst kan man kalla det “klass” — men till skill­nad från att födas in i en klass så hand­lar klout om vad du gör, inte …

Load More