Bloggen skrivs av mig, Micke Kazarnowicz, del­vis pri­vat och del­vis pro­fes­sio­nellt. Åsik­terna är all­tid mina egna och ald­rig mina upp­drags­gi­vares. Mer om mig kan du läsa här. Jag skri­ver den här blog­gen ur tre aspekter:

1. Privat
Här skri­ver jag om saker som rör alla facet­ter av livet, inläg­gen är all­tid per­son­liga och ibland pri­vata. Att läsa dessa är ett aktivt val. Oavsett vil­ken rela­tion du har till mig så räk­nar jag med att du kan han­tera det jag skri­ver, på samma sätt som jag räk­nar med att folk kan han­tera svar på frå­gor som de stäl­ler till mig. Här är en länk till RSS-flödet om du vill pre­nu­me­rera på endast dessa inlägg.

2. Professionellt
Mitt hel­tids­jobb och mitt före­tag vid sidan hand­lar om soci­ala och digi­tala medier, mark­nads­fö­ring och stra­te­gier. Min styrka är att jag för­står såväl tek­nik som kom­mu­ni­ka­tion, och här skri­ver jag om allt som rör de bitarna. Här är en länk till RSS-flödet om du vill pre­nu­me­rera på endast dessa inlägg.

3. Träning
Jag har tidi­gare job­bat både som pro­duk­t­an­sva­rig på en gym­kedja, som per­son­lig trä­nare och grupp­trä­nings­in­struk­tör. Idag har jag kvar mina pass vid sidan av, och leder 5–6 pass per vecka. Här skri­ver jag om trä­ning, frisk­vård och lik­nande. Här är en länk till RSS-flödet om du vill pre­nu­me­rera på endast dessa inlägg.

Riktlinjer och policy för kom­men­ta­rer (hälf­ten min tolk­ning av Gwen Bells fyra­ordspo­licy och helt inspi­re­rad av Jocke Jardenberg):
Riktlinjerna
1. Identifiera dig.
2. Bidra medvetet.

Policyn
Jag kom­mer bara att radera
a) sådant som lagen krä­ver att jag rade­rar (till exem­pel hets mot folk­grupp)
b) spam

I de fall jag skulle redigera/censurera någons kom­men­ta­rer så kom­mer det tyd­ligt framgå vad jag änd­rat och varför.

Tekniskt
Bloggen byg­ger på WordPress och använ­der sig av temat iTheme2 från Themify.

Creative Commons
Allt inne­håll pro­du­ce­rat av mig på denna blogg är till­gäng­ligt under Creative Commons BY-NC-SA. Vill du använda mitt mate­rial i ett kom­mer­si­ellt sam­man­hang går det oftast bra, men jag vill att du frå­gar mig först. Kontaktinformation hit­tar du här.

Curator’s Code
Jag använ­der mig av Curator’s Code för att länka till­baka till ori­gi­nalkäl­lor (sym­bo­len ᔥ) och till inspi­ra­tions­käl­lor (sym­bo­len ↬). Det är mitt sätt att skapa spår­bar­het, samt bidra till seren­di­pi­tet och till den kre­a­tiva pro­cess vi alla är en del av.