Stockholm Pride 2011: Surrogatmödraskap

Posted on Aug 7, 2011 in hej normativitet!, politik & samhälle

Seminariet om sur­ro­gat­möd­ra­skap hölls av Socialdemokraterna. I pane­len satt Barbro Westerholm, som sit­ter i bland annat soci­alut­skot­tet och Roberg Skoglund som bli­vit sur­ro­gat­för­äl­der till­sam­mans med sin man Fredrik. Mycket intres­sant sam­tal, där Robert berät­tade om sin och Fredriks resa och hur de lan­dade i att använda sig av sur­ro­gat­möd­ra­skap (som för övrigt i poli­tiska termer …

Stockholm Pride 2011: HIV, brott och straff

Posted on Aug 7, 2011 in politik & samhälle, totally unstraight

Det här semi­na­riet var väl­digt intres­sant för mig som mot­stån­dare till nuva­rande smitt­skydds­lag­stift­ning som läg­ger allt ansvar på den som är smit­tad. Senast lagen revi­de­ra­des var 2004 men upp­lys­nings­plik­ten för­svann inte då. Jag tyc­ker mig ha hört argu­men­ta­tion kring smitt­skydds­la­gen under varje Pridefirande sedan dess men debat­ten är inte spe­ci­ellt stark eller hög. Federley satte …

Stockholm Pride 2011: Lika uniform, lika behandling?

Ett panel­sam­tal om (vissa) uni­forms­yr­ken som tra­di­tio­nellt för­knip­pas med män och hur de job­bar med mång­falds­frå­gor. För mig var det fram­för allt Svensk Bevakningstjänst och brand­för­sva­ret som gav något nytt. Därmed inte sagt att Polisens repre­sen­tant inte sa något bra, där­e­mot att jag har bättre koll på hur poli­sen job­bar än de andra två. Karl Sandberg …

Stockholm Pride 2011: Hierarkier, makt och ideal i hbt-världen

Makt och ideal är ett intres­sant ämne som jag och Carlos dis­ku­te­rade förra året i Pride House, då ur ett bög-perspektiv. Att vara åtrådd inne­bär att man har makt, och det finns många olika fak­to­rer som gör dig åtrådd: välträ­nad kropp, ung­dom, etni­ci­tet. Att folk använ­der den mak­ten på kons­tiga sätt, till exem­pel genom uttalad …

Att kartlägga sitt DNA och skräddarsy sina barn

Posted on Jun 23, 2011 in i mina skor, politik & samhälle, recensioner

Jag gil­lar att för­stå hur min kropp fun­kar. Det är där­för jag har varit för­söks­per­son i medi­cinska stu­dier, det är där­för jag för­sö­ker hitta de bästa sät­ten att mäta allt jag kan. När jag fick chan­sen att kart­lägga mitt DNA var valet enkelt. Nu är labb­tes­terna klara. Det var med skräck­blan­dad för­tjus­ning jag klic­kade mig …

Vänsterröstare förespråkar våldtäkter på grodor

Posted on Jun 16, 2011 in politik & samhälle
Vänsterröstare förespråkar våldtäkter på grodor

Godwins lag är blott tvåa när det gäl­ler diskussions-urspårning så fort jäm­ställd­het mel­lan könen och/eller sex­u­ell lägg­ning dis­ku­te­ras. När det gäl­ler köns­be­te­en­den och sex så ska dju­ren plöts­ligt vara våra före­bil­der (och det här ska inte utlä­sas som att jag före­språ­kar att Nazityskland borde vara det istäl­let). Det finns ett gäng per­so­ner som har förståelse …

Dagens citat: Om prostitution och att ångra sig

Posted on Maj 26, 2011 in politik & samhälle

Jag ång­rar abso­lut ingen­ting, att ångra är att hata sig själv en smula och det har jag för­bju­dit mig själv att göra. Egenkärlek är en plikt. Och det heter sex­ar­bete och inte pro­sti­tu­tion. Det finns fler pro­sti­tu­e­rade i Sveriges riks­dag än det någon­sin fun­nits på Malmskillnadsgatan. Att pro­sti­tu­era sig är att sälja sin själ för …

Jag, en pedofil incestuös djurmisshandlare

Posted on Maj 5, 2011 in politik & samhälle

Jag är inte spe­ci­ellt känd. Skulle jag bli det är det lika bra att jag erkän­ner direkt: jag är gravt kor­pro­fil (det var inte Claes Elfsberg, det var jag). Jag är kvin­no­ha­tare. Jag gil­lar inte män hel­ler, och har flera gånger uttryckt en öns­kan om att lem­lästa såväl små­barn och värn­lösa djur. Jag har fläckvis …

Att göra direkt skillnad

Posted on Apr 29, 2011 in politik & samhälle

För ett tag sedan läste jag något tänk­värt om dona­tio­ner. James Altucher skri­ver att de små­slan­tar han kan ge till, säg, can­cer­forsk­ning är en piss i Vättern jäm­fört med de 100 mil­jar­der dol­lar som Bill Gates och Warren Buffett spen­de­rar på att just bota och utrota sjuk­do­mar som can­cer, AIDS och mala­ria. Sen kan man …

Nyhetsmorgon i TV4: hbt-ungdomar är nästan som barn med tarmcancer

Posted on Apr 29, 2011 in politik & samhälle, totally unstraight
Nyhetsmorgon i TV4: hbt-ungdomar är nästan som barn med tarmcancer

Nyhetsmorgon i TV4 upp­vi­sade i sön­dags mel­lan raderna en atti­tyd gente­mot hbt-ungdomar och soci­ala medier som mest hör hemma i förra mil­len­niet. EDIT: Lisa Magnusson och Richard påpe­kar i kom­men­ta­rer här på blog­gen och på Twitter att jäm­fö­rel­sen är indi­rekt, och att vin­keln där­med blir ohe­der­lig. Jag ser deras poäng, och revi­de­rar inläg­get lite. Originalformuleringarna …

Load More