Tänk på toaletten

Posted on Maj 15, 2011 in utan kategori

Den här reklam­fil­men är helt fan­tas­tisk. Om vi bort­ser från anspel­ning­arna att det rika paret med per­fekt smak ver­kar idka toa­lettsex så åter­står frå­gan: vem har en toa­lett i sovrummet?Jag gil­lar dock idén med inte­gre­rad bidé, även om just bil­derna här får mig att tänka på South Park-avsnittet där Eric Cartman får en anal­sond. Hur …

Straight Male Gamer

Posted on Mar 27, 2011 in hej normativitet!, popkultur, utan kategori

Bioware, före­ta­get som lig­ger bakom roll­spel som Baldur’s Gate, Mass Effect och Dragon Age är ett av få bolag som har bätt­rat på sitt track record när det gäl­ler att även till­han­da­hålla inne­håll och karak­tär för kvinn­liga spe­lare, samt för man­liga icke-straighta spe­lare. I Mass Effect var sto­ryn till exem­pel neutralt skri­ven, så att man …

Foursquare-poesi på Facebook

Posted on Jan 20, 2011 in utan kategori

När jag chec­kade in i Life-butiken i Skrapan blev resul­ta­tet poetiskt.

Breakfast of champions

Posted on Jan 14, 2011 in i mina skor, utan kategori
Breakfast of champions

Just nu pågår ett pro­jekt på Facebook där fru­kostar från hela värl­den foto­gra­fe­ras och sam­las på ett och samma ställe. Jag tror att det kom­mer att bli en ganska fasci­ne­rande sam­ling, när man kan se hur olika fru­kostar kan se ut på olika stäl­len. Här är mitt bidrag, samma fru­kost jag äter varje morgon. — …

Den är här nu: världens mest avancerade stegräknare

Posted on Jan 11, 2011 in Inlägg som handlar om träning, utan kategori
Den är här nu: världens mest avancerade stegräknare

Förra vec­kan beställde jag en Directlife Acitivity Monitor från Philips. I grun­den är det en avan­ce­rad stegräk­nare, men istäl­let för att räkna på steg­rö­rel­sen mäter den akti­vi­tet med hjälp av acce­lero­met­rar i tre led­der (fram-bak, upp-ner, höger-vänster). Den kan bäras i den med­föl­jande lilla bäl­tes­väs­kan (som i sig är fånig, men det gäl­ler alla bältesväskor), …

Tips till dig som inte skaffat gymkort än

Reco har en deal hos Actic (gym­kedja med anlägg­ningar i tolv stä­der) där du får tre måna­ders gym­kort och två tim­mar med per­son­lig trä­nare för 1200. Det är en bra deal, och har du ett Actic-gym nära dig kan du testa på under tre måna­der utan att behöva binda upp dig på längre tid. De …

Champagne lychee - en bögisk cocktail

Posted on Dec 31, 2010 in i mina skor, utan kategori

Det är snart nytt år, och jag ska iväg på nyårsmid­dag. Till den har jag för­be­rett en lista bestå­ende av — Årets största per­son­liga kul­turupp­le­velse (Crazy Pictures fil­mer gav mig hop­pet åter för svensk film) – Detta för­änd­rade värl­den mest under 2010 (Wikileaks) – Årets vik­ti­gaste hän­delse i Sverige (Valet, där Socialdemokraterna blev deci­me­rade och Sverigedemokraterna …

Bonustips inför beach 2011: det bästa gymmet

Posted on Dec 31, 2010 in Inlägg som handlar om träning, utan kategori

Vilket är det bästa gym­met? Svaret är enkelt: det som lig­ger när­mast din bostad eller ditt jobb/din skola, bero­ende på dina ruti­ner. I brist på anlägg­ningar nära hem eller job­bet är “på vägen mel­lan bostad och jobb/skola” bästa sva­ret. Närheten till gym­met är en av de vik­ti­gaste trösk­larna att hålla låga för att få in …

Tio tips för att lyckas med nyårslöftet "beach 2011"

Posted on Dec 29, 2010 in Inlägg som handlar om träning, utan kategori

Det är snart nyårsaf­ton 2010, och jag tror att många kom­mer att lova sig själva att 2011 är året då de kom­mer i form. Precis som många gjorde nyårsaf­ton 2009 och 2008 och … Graph Jam illu­stre­rar det hela utmärkt: Här är tio tips som hjäl­per dig att bli en del av den lilla gröna klicken. …

Tips inför beach 2011 #10: sätt dig i tidsmaskinen

I de 9 före­gå­ende tip­sen har jag sam­man­fat­tat delar av den erfa­ren­het jag fått i min roll som styr­ke­trä­nings­in­struk­tör, per­son­lig trä­nare och grupp­trä­nings­in­struk­tör. Det tionde tip­set kom­mer från när jag bör­jade träna för sista gången i mitt liv. Jag har bör­jat träna många gånger i mitt liv. Den sista gången jag bör­jade var 2001. Då …

Load More